၀ိပႆနာ ရွဳနည္းမ်ား

ေ၀ဘူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၀ိပႆနာ ရွဳနည္း။

နွာဖ်ား နွာ၀ မွာ ထြက္ေလ ၀င္ေလသည္ အျမဲတုိက္၀င္ တုိက္ထြက္ေနသည္။ နွာဖ်ား နွာ၀ မွာ ကာယ ပသာဒ ေခၚ ရုပ္အၾကည္ဓါတ္က အထိခံေနသည္။ ၀င္ေလ ထြက္ေလက ထိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအထိခံနွင္႔ ထိတာသည္ ရုပ္ခ်ည္းျဖစ္ျပီး ထိတာကုိ သိတာက နာမ္ျဖစ္သည္။ ကုိယ္႔နွာ၀ ကုိ ဥာဏ္ျဖင္႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ရမည္။ ထိ၀င္ ထိထြက္တာကုိ သိေနေစရမည္။ သိေအာင္ မွတ္ေနရမည္။ ထုိသုိ႔ ထိတာကုိ သိလွ်င္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ျဖစ္ခြင္႔ မရသျဖင္႔ ျငိမ္း ေနသည္။ ၀ိပႆနာ ဟူသည္ပစၥဳပၸန္ (ျဖစ္ဆဲ) ကုိသာ ရွဳ မွတ္ရသည္။ ႏွာ၀ ကုိ ၀င္ေလ ထြက္ေလ မထိခင္မွတ္ေရြ႔လည္းမျဖစ္၊ သိေရြ႔လည္းမျဖစ္၊ ထိျပီးေနာက္မွ မွတ္ေရြ႔ သိေရြ႔ မျဖစ္။ ၀င္ေလ ထြက္ေလ သိဆဲ ကုိသာ "ထိတယ္" ဟု သိေနေအာင္ မွတ္ရသည္။ ထိတာကုိ သိေနလွ်င္ ရုပ္နွင္႔ နာမ္သာ ရွိေၾကာင္း၊ ငါ သူတပါး ေယာက္်ား မိန္းမ မရွိေၾကာင္း သူတပါးကုိ ေမးေနဖြယ္မလုိ၊ မိမိဘာသာ သိလာလိမ္႔မည္။ ထိတာကုိ သိေနလွ်င္ ဥာဏ္အျမင္ စင္ၾကယ္ျပီး သမၸာ ဒိဌိ (အျမင္မွန္)ျဖစ္နုိင္သည္။ တုိသုိ႔ ထိတာကုိ သိေနလွ်င္ ရုပ္ နွင္႔ နာမ္ ကြဲျပားမွဳ ကုိပါ ဥာဏ္ျဖင္႔ သိလာတတ္သည္။ ထုိသုိ႔ သိေသာ ဥာဏ္ ကုိ နာမရူပ ပရိေစၦဒ (ရုပ္နွင္႔ နာမ္ကုိ ခြဲျခားသိမွဳ)ဥာဏ္ ဟုေခၚသည္။ နွာဖ်ား နွာ၀ မွာ ထိလုိက္ ေပ်ာက္လုိက္ တရိပ္ရိပ္ ျဖစ္ပ်က္ေနပံုကုိ ရွဳမွတ္ သိျမင္ေနရမည္။ ထုိသုိ႔ သိျမင္ေနတာ ၾကာလာလွ်င္ ၀ိပႆနာသမာဓိ တစထက္တစ တုိးတက္ျပီး နွာဖ်ား နွာ၀ မွာသာမက တစ္ကုိယ္လံုးမွာတရိပ္ ရိပ္ တရြရြ ျဖစ္ပ်က္ေနတာကုိေတြ႔ ရေပလိမ္႔မည္။ ပါးစပ္က မဆုိရေပ။ ၀ိပႆနာ အလုပ္ဟူသည္ ထိမွဳ ကုိ ၾကည္႔ ရွဳ သိမွတ္ေနရံုသာ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ရွဳမွတ္ေနလွ်င္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တုိးတုိးျပီး အလုုိလုိ သိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖင္႔ တရိပ္ရိပ္ ျဖစ္ေပၚေသာ ထိမွဳ သိမွဳ တုိ႔ကုိ ရွဳမွတ္ေနရင္းပင္ မဂ္ဥာဏ္ ဖုိလ္ဥာဏ္ တုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ မဂ္ဥာဏ္ ဖုိလ္ဥာဏ္ ရျပီးေနာက္ ဖလ သမာပတ္ ကုိ ၀င္စားလွ်င္ မိမိလာခဲ႔သည္႔ ၀ိပႆနာ လမ္းကုိ ျပန္ၾကည္႔ရသည္။ ဖလသမာပတ္ ဟူသည္ ကုိယ္ပုိင္အိမ္နွင္႔ တူေပသည္။သုိ႔ျဖစ္ေရြ႔ မဂ္ဥာဏ္ ဖုိလ္ဥာဏ္ ရရွိရန္ ထိမွဳ သိမွဳကုိ လံု႔လ၀ီရိယ ျဖင္႔ ၾကည္႔ ရွဳမွတ္သားေနၾကရမည္။


မူလမင္းကြန္းေဇတ၀န္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၀ိပႆနာ ရွဳနည္း။

“ထုိင္တယ္၊ အိပ္တယ္၊ သြားတယ္၊ စားတယ”္ ဟု ရွဳ မွတ္ရေသာနည္းသည္ ကာယာနုပႆနာ (ရုပ္အေပါင္းကုိ အဖန္ဖန္ ရွဳ မွတ္မွဳ) ျဖစ္သည္။ သြားသည္႔အခါ “ၾကြတယ္ လွမ္းတယ္ ခ်တယ္” ဟု မွတ္ရသည္။ သြားစဥ္မွာ အာရံု တစ္ခုခု ကုိျမင္လွ်င္” ျမင္တယ္ ျမင္တယ”္ ၊ၾကားလွ်င္ “ ၾကားတယ္ ၾကားတယ္္ “နံလွ်င္ “နံတယ္ နံတယ္” ဟု မွတ္ရသည္။ ထမင္းစားလွ်င္ “စားတယ္ စားတယ္ “ဟု မွတ္ရသည္။ မွတ္က်င္႔ ရလာသည္႔အခါ ထုိ႔ထက္ အမွတ္စိပ္ျပီး မွတ္ရမည္။ စားရန္ ဇြန္းကုိ ကုိင္လွ်င”္ ကုိင္တယ္ ကုိင္တယ္ “ ဟင္းကုိခပ္လွ်င္ “ခပ္တယ္ ခပ္တယ္ “ ယူလာလွ်င္ “ယူတယ္ ယူတယ္ “ စသည္ျဖင္႔ အမူအရာတုိင္း ကုိ မွတ္ရမည္။ အားထုတ္စမွ ဆယ္ရက္ ေလာက္အထိ ဟုိသည္ အာရံုမ်ားျပီး ထင္သေလာက္ မရွဳမွတ္နုိင္၊သမာဓိ မရနုိင္ျဖစ္တတ္သည္။ ေကာင္းမေကာင္း မည္သည္႔ အာရံုကုိ ျမင္ျမင္ “ ျမင္တယ္ ျမင္တယ္ “ ဟု မွတ္ရမည္။ မွတ္ဖန္မ်ားလွ်င္ ျမင္ေသာအာရံုမ်ားသည္ “ ျမင္ သိ ပ်က္ “ ျမင္ သိ ပ်က္ “နွင္႔ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ပ်က္သြားတတ္သည္။ ထုိအခါ ျမင္သည္႔ အဆင္းက ရုပ္ သိတာက နာမ္ဟု ရုပ္နွင္႔ နာမ္ ကုိခြဲျခားသိျမင္လာတတ္သည္။ ရွဳမွတ္သည္႔ အခါ တစ္ခု ခုကုိ သိေအာင္ မိေအာင္ ရွဳမွတ္ရမည္။ ထုိသုိ႔ မရွဳမွတ္လွ်င္ တုိက္ဆုိင္ထိေတြ႔မွဳ (ဖႆ)ေၾကာင္႔ ခံစားမွဳ(ေ၀ဒနာ) ျဖစ္ျပီး ခံစားမွဳ(ေ၀ဒနာ)ေၾကာင္႔ နွစ္သက္မွဳ(တဏွာ)၊ စြဲလမ္းမွဳ (ဥပါဒါန္)စသည္႔ အကုသိုလ္ တရားမ်ား ျဖစ္ပြါးလာတတ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင္႔ တစ္ခု နွင္႔ တစ္ခု၊ တစ္သေဘာနွင္႔ တစ္သေဘာ ေျပာင္းလဲ ေရြ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနပံုကုိ ဥာဏ္ျဖင္႔ ျမင္ေအာင္ ရွဳ မွတ္ရမည္။ တရား သေဘာအတုိင္း ေျပာင္းလဲျဖစ္ပ်က္ပံုကုိ ေတြ႔လွ်င္ တဏွာ မျဖစ္၊တဏွာ ခ်ဳပ္လွ်င္ ေနာက္ ဘ၀ေပါင္း အသေခၤ် ဆက္ျဖစ္ေနဦးမည္႔ ဥပါဒါန္ ကံမ်ားလည္း ခ်ဳပ္ၾကေတာ႔သည္သာ။ ထုိအခါ ေကာင္းသည္႔ အာရံု ေတြ႔လည္း တဏွာ မျဖစ္၊ မေကာင္းသည္႔ အာရံု ေတြ႔လည္း ေဒါသ မျဖစ္၊ ေကာင္း မေကာင္း အာရံုေတြ႔လည္း ေမာဟ မျဖစ္ေတာ႔ ေခ်။ ထုိမွ်သာမက ျမင္တာကုိ “ ျမင္တယ္ ျမင္တယ္ “ ဟု ရွဳ မွတ္ရာတြင္ တစ္မွတ္ တစ္မွတ္ နွုိက္ မဂၢင္(နိဗၺာန္၀င္ရာ လမ္း) ရွစ္ပါး ျဖစ္နုိင္သည္။ ရုပ္ နာမ္ တုိ႔ ၏ ျဖစ္ပ်က္ ပံု ကုိအမွန္သိျမင္ျခင္းသည္ သမၼာဒိဌိ (မွန္စြာ ျမင္မွဳ)မဂၢင္၊ ျဖစ္ပ်က္ အေပၚ စိတ္ကုိ တင္ထားလုိက္ျခင္းသည္ သမၼာ သကၤပၸ(မွန္စြာ ၾကံမွဳ)မဂၢင္ ျဖစ္သည္။ ဒီနွစ္ပါးသည္ ပညာမဂၢင္တည္း။ ရွဳမွတ္ေသာ အာရံုမွာ စိတ္တည္ၾကည္သြားျခင္းသည္ သမၼာသမာဓိ (မွန္စြာ တည္ၾကည္မွဳ)မဂၢင္၊ စိတ္မလြင္႔သြားရေအာင္ ဆြဲေဆာင္ထားျခင္းသည္ သမၼာ၀ါယာမ (မွန္စြာ အားထုတ္မွဳ)မဂၢင္၊ ရွဳ မွတ္ေရြ႔ ရျခင္း သိေနျခင္းသည္ သမၼာ သတိ( မွန္စြာ သိမွတ္မွဳ) မဂၢင္ ျဖစ္သည္။ ဒီမဂၢင္ သံုးပါးသည္ သမာဓိ မဂၢင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ မွတ္ေနသည္႔ အခုိက္ မေကာင္းေသာ ၀စီကံ ဒုစရုိက္ကုိ မက်ဴးလြန္ျခင္းသည္ သမၼာ၀ါစာ (မွန္စြာေျပာဆုိျခင္း) မဂၢင္ျဖစ္သည္။ မေကာင္းေသာ ကာယ ဒုစရုိက္ကုိ မက်ဴးလြန္ျခင္းသည္ သမၼာ ကမၼႏ ၱ(မွန္စြာ ျပဳမွဳ)မဂၢင္ ျဖစ္သည္။ တရားရွဳ မွတ္ေနစဥ္ အသက္ေမြးမွဳ ဆုိင္ရာ ကာယကံ၊ ၀စီကံ ဒုစရုိက္မ်ားကုိ မက်ဴးလြန္ျခင္းသည္ သမၼာ အာဇီ၀(မွန္ကန္စြာအသက္ေမြးမွဳ)မဂၢင္ျဖစ္သည္။ ဒီသံုးပါး ကုိ သီလမဂၢင္ ဟု ေခၚသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ရွဳ မွတ္သည္႔ အမွတ္တုိင္း အမွတ္တုိင္းမွာပင္ မဂၢင္ ရွစ္ပါး ပါ၀င္သည္ဟု ဆုိရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ရွဳမွတ္ေနစဥ္ ျမင္သည္႔အဆင္းက ရုပ္၊ ျမင္တာက ရုပ္၊သိတာက နာမ္ဟု အျမင္ကြဲျပားသိျခင္းသည္ နာမရူပပရိေစၦဒ (နာမ္နွင္႔ ရုပ္ကုိ ခြဲျခားသိျမင္မွဳ)ဥာဏ္ ျဖစ္သည္။ မ်က္စိအၾကည္၊ အဆင္းရုပ္၊ အလင္းေရာင္၊ နွလံုးသြင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ ျမင္သိစိတ္ (စကၡဳ၀ိညာဥ္ စိတ္) ျဖစ္ရသည္ဟု အေၾကာင္းအက်ိဳးကုိ သိျမင္ျခင္း ပစၥယပရိဂၢဟ ဥာဏ္ ျဖစ္ေပၚျပီးေနာက္ ပ်က္ပ်က္သြားေရြ႔ အနိစၥ၊ မပ်က္စီးေအာင္ ေအာင္႔အည္းမရဘဲ ပ်က္ပ်က္သြား ေရြ႔ ဒုကၡ၊ ထုိသုိ႔ ပ်က္ပ်က္ေန ေရြ႔ ကုိယ္႔အလုိ မက်သျဖင္႔ အနတၱ ဟူေရြ႔ သိျမင္ျခင္းသည္ သမၼသနဥာဏ္၊ ဤသုိ႔စသည္ျဖင္႔ ဥာဏ္စဥ္မ်ား အဆင္႔ဆင္႔ တက္ျပီး မဂ္ဥာဏ္ ဖုိလ္ဥာဏ္ျဖစ္ကာ နိဗၺာန္ ကုိမ်က္ေမွာက္ျပဳနုိင္ၾကပါသည္။ အထူးအားျဖင္႔ မည္သည္႔ ၀ိပႆနာ ဆရာေတာ္၏နည္းပင္ျဖစ္ေစ သမာဓိရေအာင္ ပထမ အားထုတ္ရသည္။ သတိခုိင္လွ်င္ သမာဓိ ပုိင္သည္။ သမာဓိပုိင္လွ်င္ ၀ိပႆနာ နုိင္ပါသည္။ ၀ိပႆနာ နုိင္လွ်င္ ၀ိဇၹာ ေခၚ အလင္းဓာတ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္ပုလု ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၀ိပႆနာရွဳနည္း။

ေယာဂီသည္ ထုိင္တာကုိ “ထုိင္တယ”္ ဟုသိလွ်င္ ၀ိဇၨာ (အသိပညာ) ျဖစ္၏။ မသိလွ်င္ အ၀ိဇၨာ (မသိမွဳေမာဟ) ျဖစ္၏။ ရပ္တာ သြားတ အိပ္တာ စသည္ တုိ႔ကုိသိလွ်င္ ၀ိဇၨာ ျဖစ္၏။ မသိလွ်င္ အ၀ိဇၨာ ျဖစ္၏။ စားတာကုိ “စားတယ္” ေသာက္တာ ကုိ “ေသာက္တယ္ “ စသည္ရွဳမွတ္ျပီး သိလွ်င္ ၀ိဇၨာ ျဖစ္၏။ မသိလွ်င္ မ၀ိဇၨာ ျဖစ္၏။ ထုိ႔အတူ က်င္ၾကီးက်င္ငယ္ စြန္႔တာကုိ “ စြန္႔တယ္ စြန္႔တယ္ “ ဟု မွတ္ျပီး သိလွ်င္ ၀ိဇၨာ မသိလွ်င္ အ၀ိဇၨာ ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူ ျပဳျပဳသမွ် အမူအရာအားလံုး ကုိသိေအာင္ မွတ္ရမည္။ ဤ ၌ “အ၀ိဇၨာ၊ မသိတာ၊ ေမာဟ” စကားလံုးတုိ႔၏ အဓိပၸါယ္ အတူတူ ျဖစ္သည္။ “၀ိဇၨာ၊ သိတာ၊ အေမာဟ” ဟူေသာစကားလံုးတုိ႔၏ အဓိပၸါယ္လည္း အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ အ၀ိဇၨာျဖစ္လွ်င္ သခၤါရ( အက်ိဳးဆက္ကုိ ဆက္လက္ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကုသုိလ္ အကုသိုလ္ကံ)စသည္တုိ႔ ဆက္ျဖစ္သျဖင္႔ သံသရာ ရွည္မည္။ ၀ိဇၨာျဖစ္လွ်င္ကား အ၀ိဇၨာ ခ်ဳပ္၏။ အ၀ိဇၨာ ခ်ဳပ္လွ်င္ သခၤါရစေသာ တရားတုိ႔ ခ်ဳပ္ျပတ္ ကာ သံသရာ ရပ္ေတာ႔သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ၀ိဇၨာ ျဖစ္ေအာင္ ျမင္တာ ၾကားတာ နံတာ စားတာ စေသာ အာရံုမ်ား ကုိေတြ႔ၾကံဳတုိင္း ေတြ႔ၾကံဳတိုင္း ျမင္ကာမွ်စသည္ သိေအာင္ ရွဳမွတ္ရမည္။ အျခားအျခားေသာ စကားေျပာတာ၊ ဆိတ္ဆိတ္ေနတာ၊ရွဴတာ၊ ရွိဳက္တာ၊ပိန္တာ၊ေဖာင္းတာ၊ေဒါသျဖစ္တာ၊နွေျမာတာ စသည္ျဖင္႔ ကုိယ္အမူအရာ၊ နွုတ္အမူအရာ၊ စိတ္အမူအရာ ျဖစ္ျဖစ္သမွ်ကုိ သိေအာင္အျမဲမျပတ္ ရွဳမွတ္ေနရမည္။ ထုိသုိ႔ ရွဳမွတ္နုိင္မွသာ သံသရာျပတ္ေၾကာင္း ၀ိဇၨာျဖစ္၍ မရွဳ မွတ္နုိင္ပါက သံသရာလည္ေၾကာင္း အ၀ိဇၨာ ခ်ည္းျဖစ္ေနလိမ္႔မည္။ နာမ္ရုပ္ကုိ အမွန္ထင္ျမင္လွ်င္ ပုထုဇဥ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဟႏၲာ လုိခ်မ္းသာစြာေနနုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုထုဇဥ္ျဖစ္၍ တဒဂၤ(တခဏမွ်) သာေနနုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ နာမ္ရုပ္ကုိ အမွန္ျမင္လွ်င္ မိစၧာ ဒိ႒ိ(၆၂)ပါးလည္း မျဖစ္နုိင္ေတာ႔ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ နာမ္ရုပ္ကုိ အမွန္အတုိင္း ပုိင္းျခားသိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သကၠာယ ဒိ႒ိ(ငါအစြဲအျမင္) ကုိ ပယ္စြန္႔နုိင္ ၍ဥာဏ္အျမင္စင္ၾကယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ျမင္ ၾကား န႔ဲ စား ထိ သိ အာရံုမ်ားနွင္႔တကြ ေစ်းေရာင္း ေစ်း၀ယ္ လယ္လုပ္ ယာလုပ္ စေသာမည္သည္႔ကိစၥ ျပဳျပဳ ျပဳသမွ်ကုိ သတိမလစ္ေစဘဲ စြဲစြဲျမဲျမဲ ရွဳမွတ္သင္႔ၾကပါသည္။


အနာဂါမ္ ဆရာသက္ၾကီး၏ ၀ိပႆနာ ရွဳနည္း

ေရွးဦးစြာ ဘုရား တရား သံဃာ ဆရာ မိဘ နွင္႔ ျပစ္မွားမိသူမ်ားကုိ ကန္ေတာ႔ရမည္။ ယင္းေနာက္ သီလ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိေဆာက္တည္ျပီး သတၱ၀ါမ်ားကုိ ေမတၱာပုိ႔ရမည္။ ေမတၱာ ပုိ႔ျပီးလွ်င္ ဆင္းတုေတာ္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွာ ကမၼ႒ာန္းကုိေပးသနားရန္ ေတာင္းပန္ျပီး ၾကာၾကာထုိင္နုိင္သည္႔ နည္းျဖင္႔ထုိင္ရမည္။ ေယာဂီသည္ သမာဓိ ထူေထာင္ရန္ သမထ ကုိ ေရွးဦးစြာ က်င္႔ရမည္။ထြက္သက္ ၀င္သက္ကုိ ပကတိ အတုိင္းရွဴ၍ နွာသီးဖ်ားမွာ ထားရမည္။ နွာသီးဖ်ားကုိ ထြက္ေလ ၀င္ေလ တုိးတုိင္းသိသိ ေနေအာင္ သတိထား ရွဳမွတ္ရမည္။ ငါ အပါယ္တံခါး ပိတ္လိမ္႔မည္ ဟူေသာယံုၾကည္ခ်က္ျဖင္႔ ထက္ထက္သန္သန္ ရွဳမွတ္ေနရမည္။ ေညာင္းအားၾကီးလွ်င္ ေနရာ ျပင္နုိင္သည္။ ရွဳမွတ္ဖန္မ်ားလွ်င္ နိမိတ္ တစ္ခုခု ျမင္လာတတ္၏။ နွာသီးဖ်ားကုိ တုိးေသာ ထြက္ေလ ၀င္ေလ ကုိ သိေအာင္ ရွဳမွတ္ဖန္မ်ားေသာအခါ ထြက္ေလ ၀င္ေလသည္ ေလေျမာင္းၾကီးပမာ ျဖစ္ေပၚဟန္ ထင္ျမင္လာတတ္သည္။ ထြက္ေလသည္ နွာသီး၀ အျပင္သုိ႔ တစ္ထြာ တစ္ေတာင္ ရွည္ထြက္သြားပံု၊ ၀င္ေလသည္ ခ်က္ထိေအာင္ေရာက္သြားပံုတုိ႔ကုိ ထင္ျမင္တတ္သည္။ နွာသီး၀မွာ ထြက္ေလ ၀င္ေလသည္ မီးခုိးျဖဴလုိ တစ္ခါ တစ္ခါ အျဖဴခုိးနွင္႔ ေရာလ်က္ ေရႊ မွဳန္႔ ေငြ မွဳန္႔လုိ တစ္ခါ တစ္ခါ ပုလဲလံုးေလးလုိ အခ်ိဳ႔ေယာဂီမ်ား ထင္ျမင္တတ္ၾကသည္။သမာဓိရင္႔လာရင္ ပုလဲလံုးေလးမ်ားအေရာင္ေတာက္လာျပီး ထိုအေရာင္ျဖင္႔ ၀မ္းထဲရွိ အရာမ်ားကုိပင္ျမင္တတ္သည္။ အျခားအာရံုနိမိတ္မ်ားကုိလည္း ျမင္တတ္သည္။ ထုိနိမိတ္တစ္ခုခု ေပ်ာက္သြားလွ်င္ နွာသီး၀က ထြက္ေလ ၀င္ေလ ျပန္မွတ္ရမည္။ ထုိထင္လာေသာ နိမိတ္မ်ားကုိမူ နွစ္သက္ေက်နပ္မေနရေပ။ နိမိတ္ကုိ နွစ္သက္ေက်နပ္ျပီး မိမိကုိယ္ကုိ အထင္ၾကီးေနလွ်င္ ကမၼ႒ာန္း အလုပ္ကုိ အေနွာင္႔အယွက္ျဖစ္တတ္သည္။ ထုိသုိ႔ေတြ႔ေသာ နိမိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ဥဂၢဟ နိမိတ္(ၾကြတက္လာေသာအာရံု) ဟုေခၚသည္။ ထုိနိမိတ္မ်ားမွ ထင္ရွားေသာ ဂံုညင္းခန္႔ ဥသွ်စ္သီးခန္႔ နိမိတ္ တစ္လံုးလံုးကုိ နွာသီးဖ်ားနွင္႔ တစ္ေတာင္ခန္႔ေနရာမွာ ျမင္ေအာင္ မ်က္စိမွိတ္လ်က္ အာနာပါန ကုိရွဳ၊ ထုိနိမိတ္လံုးသည္ အစတြင္ မိမိထားလုိေသာ ေနရာမွာ ေရာက္လာသလုိလုိ ေပ်ာက္သြားသလုိလုိထင္တတ္သည္။ ၾကာေသာအခါ မေပ်ာက္ေတာ႔ဘဲ မ်က္စိဖြင္႔ၾကည္႔လွ်င္ပင္ ျမင္ေနတတ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ မ်က္စိမွတ္၍ စိတ္ျဖင္႔ျမင္ေအာင္ၾကည္္႔ရသည္။ ၾကည္႔ဖန္မ်ားလွ်င္သမာဓိ ခုိင္ျမဲျပီး နိမိတ္လံုးသည္ ေနလအေရာင္ထက္ပင္ လင္းထိန္ ေအးျမ လာတတ္သည္။ ထို နိမိတ္သည္ မိမိ ေရွ႔မွာ တည္ျငိမ္ေနလိမ္႔မည္။ ထုိနိမိတ္ကုိ ပဋိဘာဂ နိမိတ္(သမထ ရွဳရာတြင္ ေနာက္ဆံုးထင္ေသာ အာရံု) ဟု ေခၚသည္။ ထုိ ပဋိဘာဂ နိမိတ္ကုိ ၾကည္႔ ရွဳေနလွ်င္ ၾကာေလ ထင္ရွားေလ၊ျငိမ္သက္ေအးခ်မ္းေလ ျဖစ္ျပီး ပီတိ(နွစ္သက္မွဳ) ျဖစ္လာလိမ္႔မည္။ ပီတိ ျဖစ္လွ်င္ သုခ (ခ်မ္းသာမွဳ)ျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ သုချဖစ္လွ်င္ ဧကဂၢတာ(ခုိင္ျမဲတည္တ႔ံမွဳ)ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ ထုိပဋိဘာဂနိမိတ္အာရံု ကုိျမင္သည္မွတပါး အျခားဘာကုိမွ် မျမင္ေတာ႔ေပ။ သုိ႔ျဖစ္၍ စ်ာန္အဂၤါ ငါးပါး(၀ိတက္.၀ိစာရ.ပီတိ.သုခ. ဧကဂၢတာ)ျပည္႔စံုျပီး ပထမစ်ာန္ေဇာက်ေလသည္။ ထုိပဋိဘာဂ နိမိတ္ကုိ ၾကည္႔ျမင္ေနေသာ ေယာဂီမွာ သေဘာတရားငါးမ်ိဳးပါ၀င္ေသာ ပထမ စ်ာန္စိတ္ ျဖစ္လာသည္။ ပထမ စ်ာန္ ကုိရလာသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ အာနာပါန သမထ မွ်သာမဟုတ္ အျခား မည္သည္႔သမထ ကုိမဆို သမာဓိ ရေအာင္ ေရွးဦးစြာ က်င္႔ရပါမည္။

၀ိပႆနာ တက္၍ ရွဳမွတ္နည္း။

ဆုိခဲ႔သည္ ဥဂၢဟ နိမိတ္မ်ိဳးကုိ ခပ္ၾကာၾကာျမင္ရလွ်င္ သမာဓိ အေတာ္အားေကာင္းျပီးျဖစ္သည္။ ၀ိပႆနာ ကုိေျပာင္းျပီး ရွဳမွတ္မည္ျဖစ္သျဖင္႔ အာနာပါန ရွဳခါနီးက ျပဳသလုိ ကန္ေတာ႔ျခင္း၊ သီလ ေဆာက္တည္ျခင္း တုိ႔ကုိျပဳရမည္။ ၀ိပႆနာတရားကုိငါရမည္ဟု ထက္သန္စြာ.ယံုၾကည္ စိတ္ေမြးရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ မိမိထုိင္တတ္သလုိ ထုိင္ျပီး (၁၀)မိနစ္ခန္႔ နွာသီးဖ်ား၌ ထြက္ေလ ၀င္ေလ ထြက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚျခင္း ေပ်ာက္သြားျခင္းသေဘာတုိ႔ကုိ အနိစၥ (အျမဲမရွိ) ဟု ရွဳမွတ္ရမည္။ (၁၀)မိနစ္ (၁၅)မိနစ္ ခန္႔ရွိေသာအခါ မိမိ၏ငယ္ထိပ္ကုိ အာရံုျပဳ၍ ငယ္ထိပ္မွာ စိတ္ထားရမည္။ ငါးမူးေစ႔ က်ပ္ေစ႔ခန္႔ရွိ ငယ္ထိပ္ေနရာတြင္ ေအးခနဲ ပူခနဲ ေႏြးခနဲ ေတြ႔ရတတ္သည္။ စိတ္ကုိမလြင္႔ေစရ။ ငယ္ထိပ္ေနရာမွ အာရံုသည္ လွဳပ္လာ ၾကီးက်ယ္ပြါးမ်ားလာတတ္သည္။ တရြရြ တဖြဖြ တဖြဲဖြဲ တသဲသဲ ျဖစ္လာတတ္သည္။ အာရံုအေတြ႔ကုိ မ်က္စိျဖင္႔ ေတြ႔ျမင္ရျခင္းမဟုတ္၊ ဥာဏ္ျဖင္႔ေတြ႔ျမင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ ရုပ္နာမ္တုိ႔ ၏ ျဖစ္ပ်က္ ျခင္းကုိ ရွဳမွတ္ရာမွ နာမ ရူပ ပရိေစၧဒ (ရုပ္နာမ္ကုိ ခြဲျခားျမင္မွဳ)ဥာဏ္ စေသာ ဥာဏ္စဥ္မ်ား အဆင္႔ဆင္႔ ျဖစ္ေပၚျပီး တရားထူးကုိ ရရွိနုိင္ၾကပါသည္။


မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၀ိပႆနာရွဳနည္း။

(ရဟန္းမ်ား ပါတိေမာက္သီလ နွင္႔ ျပည္႔စံုျပီး လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အနည္းဆံုး ငါးပါးသီလ၊ ျပည္႔စံုရမည္။ ယင္းေနာက္ တင္ပ်ဥ္ေခြထုိင္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း တင္ပ်ဥ္ေခြထုိင္နုိင္သည္။ မိန္းမထုိင္ က်ံဳ႔က်ံဳ႔ထုိင္လုိက ထုိင္နုိင္သည္။ ခါးကုိမတ္မတ္ထား၍ ဘယ္လက္၀ါးျဖန္႔ ေအာက္ကထားျပီး ညာလက္၀ါးကုိ ျဖန္႔၍ အေပၚကထားရမည္။ လက္မထိပ္နွစ္ခု ကုိ ထိရံုမွ် ထိထားရမည္။ ေရွ႔တည္႔တည္႔မွာလည္း လက္နွစ္ဘက္ကုိ ယွဥ္ခ်ထားနုိင္သည္။ ဘယ္ဒူးေပၚ ဘယ္လက္၊ညာဒူးေပၚ ညာလက္ တင္၍လည္း ထုိင္နုိင္သည္။) ၀မ္းဗုိက္မွာ စိတ္ကုိထားရမည္။ အသက္ရွဴသြင္းလုိက္လွ်င္ ေဖာင္းတက္လာတာကုိေတြ႔၍ အသက္ရွဴထုတ္လုိက္သည္႔အခါ ပိန္က်သြားတာကုိ ေတြ႔လိမ္႔မည္။ ေဖာင္းတက္လာတာကုိ “ေဖာင္းတယ္ “ ၊ပိန္က်သြားတာကုိ ”ပိန္တယ္” ဟုမွတ္ရမည္။ စိတ္ျဖင္႔စုိက္ၾကည္႔ရံုနွင္႔ မထင္ရွားေသးလွ်င္ ဗုိက္ကုိလက္နွင္႔ဖိထားရမည္။ အသက္ရွဴတာကုိမျပင္ဘဲ ေႏွးေအာင္ ျမန္ေအာင္ တမင္အားမထုတ္ဘဲ ပကတိရွဴျမဲအတုိင္း မွန္မွန္ရွဴရမည္။ ထုိသုိ႔ ရွဴေနရင္း ေဖာင္းတက္လာတာကုိ ”ေဖာင္းတယ္”၊ ပိန္က်သြားတာကုိ ”ပိန္တယ္” ဟု ေဖာင္းတုိင္း ပိန္တုိင္း မျပတ္မွတ္ေနရမည္။ ”ေဖာင္းတယ္၊ပိန္တယ္” ဟု စိတ္ျဖင္႔သာဆုိရမည္၊(၀ါ) စိတ္ျဖင္႔သာ မွတ္ရမည္၊ ပါးစပ္ျဖင္႔မဆုိရ။ ၀ိပႆနာဟူသည္ အဆုိေတြ အမည္ေတြက လုိရင္းမဟုတ္။ သိဖုိ႔သာလုိရင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ စိတ္ျဖင္႔ ဆုိရံုနွင္႔ မျပီးေသးဘဲ ”ေဖာင္းတယ္” ဟုမွတ္သည္႔အခါ ေဖာင္းစကေနျပီး ေဖာင္းဆံုးတုိင္ေအာင္ ေဖာင္းတက္လာပံုကုိ မ်က္စိျဖင္႔ျမင္သလုိ ေသေသခ်ာခ်ာ သိသြားေစရမည္။ ”ပိန္တယ္” မွတ္သည္႔အခါ ပိန္က်သြားတာကုိ ပိန္စမွ ပိန္ဆံုးတုိင္ေအာင္ မ်က္စိျဖင္႔ျမင္သလုိ ထင္ထင္ရွားရွားသိသြားေစရမည္။ ”ေဖာင္းတယ္” ဟုမွတ္လွ်င္ ေဖာင္းတာ နွင္႔ အသိကပ္သြားေစရမည္။ ရွဳမွတ္စရာ အာရံုနွင္႔ ရွုမွတ္လုိက္သည္႔ စိတ္သည္ အံက် ကိုက္ကုိက္သြားေအာင္ ဂရုစုိက္ျပီး မွတ္ရမည္။ ”ပိန္တယ္” ဟုမွတ္သည္႔အခါ ပိန္တာနွင္႔ ရွဳမွတ္တာ အံက် ကုိက္သြားေစရမည္။ အျခား အထူးမွတ္စရာမရွိလွ်င္ ”ေဖာင္းတယ္၊ပိန္တယ္” ဟုခ်ည္း မွတ္ေနရမည္။ ထုိသုိ႔မွတ္ေနစဥ္ သမာဓိအားမေကာင္းေသးခင္ စိတ္က အျပင္ထြက္ထြက္သြားလိမ္႔မည္။ ထုိစိတ္ကုိ ”သြားတယ္၊ သြားတယ္”၊ သုိ႔မဟုတ္ ”လြင္႔တယ္၊လြင္႔တယ္” ဟုလုိက္မွတ္ရမည္။ဤသုိ႔ တစ္ခ်က္ နွစ္ခ်က္မွတ္လုိက္လွ်င္ စိတ္သည္မလြင္႔ဘဲ ရပ္သြားလိမ္႔မည္။ ထုိအခါ ”ေဖာင္းတယ္၊ပိန္တယ္” ဟု ျပန္မွတ္ေနရမည္။ စိတ္ထဲမွာ လူတစ္ေယာက္ေယာက္နွင္႔ေတြ႔လုို႔ စကားေျပာေနမွ သတိရလွ်င္ ထုိစိတ္ကုိ ”ေျပာတယ္၊ေျပာတယ္” ဟု မွတ္၊ ဤ သုိ႔ျဖင္႔ စိတ္ကူးလွ်င္ ”စိတ္ကူးတယ္”၊ စဥ္းစားလွ်င္ ” စဥ္းစားတယ္”၊ ၾကံလွ်င္ ”ၾကံတယ္”၊ သိလွ်င္ ”သိတယ္”၊ နွလံုးသြင္းလွ်င္ ”နွလံုးသြင္းတယ္”၊ ပ်င္းလွ်င္ ”ပ်င္းတယ္”၊ ေပ်ာ္လွ်င္ ”ေပ်ာ္တယ္”၊ ၀မ္းသာလွ်င္ ”၀မ္းသာတယ္”၊ စိတ္ပ်က္လွ်င္ ”စိတ္ပ်က္တယ္”ဤ သုိ႔မွတ္ရမည္။ တစ္ခ်က္နွစ္ခ်က္ မွတ္လုိက္ျပီးေနာက္ စိတ္ကုိမွတ္စရာမရွိလွ်င္ ”ေဖာင္းတယ္၊ပိန္တယ္” ဟု ျပန္မွတ္ရမည္။ ထုိသုိ႔မွတ္ေနရင္း တံေတြးမ်ိဳခ်င္လွ်င္ ” မ်ိဳခ်င္တယ္” ဟုမွတ္၊ တံေတြးစုတာကုိ ”စုတယ္”၊ မ်ိဳေတာ႔ ”မ်ိဳတယ္” ဟု မွတ္၊ တံေတြးေထြးခ်င္လွ်င္ ”ေထြးခ်င္တယ္”၊ ေခါင္းငံု႔ေတာ႔ ”ငံု႔တယ္”၊ ၾကည္႔ေသးလွ်င္ ”ၾကည္႔တယ္”၊ ျမင္လွ်င္ ”ျမင္တယ္”၊ ေထြးေတာ႔ ”ေထြးတယ္”ဟု မွတ္ျပီးလွ်င္ ”ေဖာင္းတယ္၊ပိန္တယ္” ျပန္မွတ္ရမည္။ ထုိင္တာၾကာလွ်င္ ေညာင္းတာ ပူတာမ်ား ျဖစ္လာလိမ္႔မည္။ ေညာင္းလွ်င္ ေညာင္းတာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ သိေအာင္ စိတ္စုိက္ျပီး ”ေညာင္းတယ္၊ေညာင္းတယ္” ဟုမွတ္၊ ပူလွ်င္ ” ပူတယ္”၊ နာလွ်င္ ”နာတယ္”၊က်ဥ္လွ်င္ ”က်ဥ္တယ္” ဟု ဒုကၡ ေ၀ဒနာျဖစ္သမွ် အမည္အတုိင္း မွတ္ရ၏။ ထုိသုိ႔ ေညာင္းတာ ပူတာ စသည္႔ ေ၀ဒနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ”ေညာင္းတယ္၊ေညာင္းတယ္” စသည္ျဖင္႔ သည္းခံ မွတ္ေနရမည္။ သည္းခံ မမွတ္ဘဲ ခဏခဏေနရာျပင္ျပင္ေနလွ်င္ သမာဓိ မျဖစ္နုိင္၊ သမာဓိ မျဖစ္လွ်င္ ဥာဏ္မျဖစ္နုိင္၊ ဥာဏ္မျဖစ္လွ်င္ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ မေရာက္နုိင္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ေညာင္းတာ ပူတာစသည္႔ ေ၀ဒနာမ်ားကုိ အတတ္နုိင္ဆံုး သည္းခံမွတ္ေနရမည္။ ထုိသုိ႔မွတ္ေနလွ်င္ ေတာ္ရံုတန္ရံုေ၀ဒနာမ်ား ေပ်ာက္သြားၾကလိမ္႔မည္။ သမာဓိဥာဏ္အားေကာင္းသည္႔အခါ အင္မတန္ၾကီးက်ယ္သည္႔ေ၀ဒနာမ်ားပင္ ေပ်ာက္သြားတာကုိ ေတြ႔ၾကရပါလိမ္႔မည္။ အေတာ္ၾကာေအာင္မွတ္ေနပါလ်က္ မေပ်ာက္နုိင္ဘဲ မေနသာေတာ႔၍ ေနရာျပင္ခ်င္စိတ္ခဏခဏေပၚေနလွ်င္ ေနရာျပင္နုိင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အမွတ္နွင္႔ ေနရာျပင္ရမည္။ ျပင္ခ်င္ေတာ႔ ”ျပင္ခ်င္တယ္”၊လက္ၾကြေတာ႔ ”ၾကြတယ္”၊ေရြ႔ေတာ႔ ”ေရြ႔တယ္”၊ စသည္ျဖင္္႔ ျဖည္းျဖည္းျပင္ရင္း ျဖစ္ေပၚသမွ်အမူအရာအားလံုးကုိမွတ္ရမည္။ ေနရာျပင္ျပီးလွ်င္ ”ေဖာင္းတယ္၊ပိန္တယ္” ျပန္မွတ္ရမည္။ ထုိသုိ႔မွတ္ေနရင္း တစ္ေနရာရာက ယားလာလွ်င္ ယားသည္႔ေနရာကုိ စိတ္စုိက္ျပီး ”ယားတယ္၊ယားတယ္”ဟုမွတ္၊ အၾကိမ္ၾကိမ္မွတ္ပါလ်က္ မေပ်ာက္လုိ႔ အယားေဖ်ာက္ခ်င္လွ်င္ ”ေဖ်ာက္ခ်င္တယ္၊ေဖ်ာက္ခ်င္တယ္” ဟု မွတ္၊ အယားေဖ်ာက္ရန္ လက္ၾကြလာလွ်င္ ”ၾကြတယ္၊ၾကြတယ္”၊ ေရြ႔လွ်င္ ”ေရြ႔တယ္”၊ယားသည္႔ေနရာကုိထိေတာ႔ ”ထိတယ္”၊ အယားေဖ်ာက္ေတာ႔ ”ေဖ်ာက္တယ္၊ေဖ်ာက္တယ္”၊ လက္ျပန္ေရြ႔ေတာ႔ ”ေရြ႔တယ္”၊ တစ္ေနရာရာကုိ ထိေတာ႔ ”ထိတယ္” မွတ္ရမည္။ ျပီးလွ်င္ ”ေဖာင္းတယ္၊ပိန္တယ္” ျပန္မွတ္ေနရမည္။ ဤသုိ႔ ဂရုစုိ္က္မွတ္ေနစဥ္ ကုိယ္ထဲ အခံခက္သည္႔ ေ၀ဒနာမ်ား အလုိလုိေပၚလာလိမ္႔မည္။ တရားမရွဳမွတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကား နည္းနည္းေလး ေညာင္းလာပူလာလွ်င္ အမွတ္အသိမရွိဘဲ ေရြ႔လုိက္ ျပင္လုိက္ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဆင္းရဲတာေတြ ထင္ထင္ရွားရွား မျဖစ္လုိက္ၾကရေပ။ ဤကား ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကုိ ဣရိယာပုထ္ (ေနပံုအမူအရာ) မ်ားက ဖံုးကြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲ ေနထုိင္ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးက ဖံုးကြယ္ ဖံုးကြယ္သြား၍ လူမ်ား၏ ကုိယ္တြင္းမွာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ရွိေနမွန္းမသိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔လံုး တစ္ညလံုး ေနထုိင္ေကာင္းေနသည္ဟု ထင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေယာဂီမ်ားကား ကုိယ္ထဲက တရားမ်ားကုိ အရွိအတုိင္း ျမင္ေအာင္ မွတ္ေနသျဖင္႔ ဒုကၡမ်ားကုိ ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိင္ရာက ထ မည္ၾကံလွ်င္လည္း ”ထခ်င္တယ္၊ထခ်င္တယ္” မွတ္၊ လက္ေျခေတြျပင္ေတာ႔ ”ၾကြတယ္၊ေရြ႔တယ္၊ ဆန္႔တယ္၊ ထိတယ္၊ ေထာက္တယ္” စသည္ျဖင္႔ အစဥ္အတုိင္းမွတ္လ်က္ ျဖည္းျဖည္းေလးထျပီး အမူအရာတုိင္းကုိ သိေအာင္မွတ္ရမည္။ ျမန္ျမန္ျပဳမူလွ်င္ ေလ႔က်င္႔စ သတိဥာဏ္ကေလးျဖင္႔ မွီေအာင္ မွတ္နုိင္ေတာ႔မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိသုိ႔ ထျပီး၍ ရပ္မိသည္႔အခါ ”ရပ္တယ္၊ရပ္တယ္” ဟု မွတ္၊ ဟုိသည္ၾကည္႔မိျပန္လွ်င္ ”ၾကည္႔တယ္၊ျမင္တယ္၊ ၾကည္႔တယ္၊ ျမင္တယ္” ဟု မွတ္။ သြားသည္႔အခါ ေျခလွမ္းကို မွတ္ရဦးမည္။ ညာဘက္ေျခက လွမ္းလွ်င္ ”ညာလွမ္းတယ္”၊ ဘယ္ဘက္ေျခက လွမ္းလွ်င္ ”ဘယ္လွမ္းတယ္” ဟူ၍ ေျခၾကြသည္က စျပီး ေျခခ်သည္အထိ ေရြ႔ေရြ႔သြားသည္႔ အမူအရာကုိ အစဥ္အတုိင္းသိေအာင္မွတ္ရမည္။ ”ညာလွမ္းတယ္၊ဘယ္လွမ္းတယ္၊ ညာလွမ္းတယ္၊ဘယ္လွမ္းတယ္” ဟူ၍ တစ္လွမ္း တစ္လွမ္း တစ္ခါ တစ္ခါ မွတ္ရမည္။ ဤကား ျမန္ျမန္သြားသည္႔အခါ ခပ္ေ၀းေ၀းသြားရသည္႔အခါ မွတ္ပံုတည္း။ ျဖည္းျဖည္းသြားသည္႔အခါ၊ စၾကၤံေလွ်ာက္သည္႔အခါ ေျခတစ္လွမ္းတြင္ သံုးပုိင္းရွိသည္။ ေျခၾကြတာက တစ္ပုိင္း၊ လွမ္းတာက တစ္ပုိင္း၊ ေျခခ်လုိက္တာက တစ္ပုိင္း ျဖစ္သည္။ ထုိတြင္ ၾကြတာနွင္႔ ခ်တာ နွစ္ပုိင္းကုိ စျပီး မွတ္ရမည္။ ေျခၾကြေတာ႔ ”ၾကြတယ္” ဟု ၾကြတက္လာပံုကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ သိေအာင္မွတ္ရမည္။ နင္းခ်လုိက္ေတာ႔ ”ခ်တယ္” ဟု တေရြ႔ေရြ႔ ေျခက်သြားပံုကုိ သိေအာင္မွတ္ရမည္။ ”ၾကြတယ္၊ခ်တယ္၊ၾကြတယ္၊ခ်တယ္” ဟူ၍ ေျခတစ္လွမ္း တစ္လွမ္း ကုိ နွစ္ခ်က္ နွစ္ခ်က္ မွတ္ရမည္။ နွစ္ရက္ေလာက္ မွတ္ျပီးက လြယ္ကူျပီး က်င္႔သားရလာလိမ္႔မည္။ ထုိအခါ သံုးခ်က္မွတ္ရမည္။ ”ၾကြတယ္၊လွမ္းတယ္၊ခ်တယ္”၊ ”ၾကြတယ္၊လွမ္းတယ္၊ခ်တယ္” ဟု သံုးခ်က္ သံုးခ်က္ မွတ္သြားရမည္။ ၾကြတက္လာသည္႔ အမူအရာ၊ တေရြ႔ေရြ႔လွမ္းေနသည္႔အမူအရာ၊ တျဖည္းျဖည္း ပိက်သြားသည္႔ အမူအရာမ်ားကုိသိေအာင္ ရွဳမွတ္ရမည္။ ထုိသုိ႔သြားေနစဥ္ ထုိင္ခ်င္လာလွ်င္ ”ထုိင္ခ်င္တယ္၊ထုိင္ခ်င္တယ္” ဟုမွတ္၊ လွမ္းၾကည္႔မိလွ်င္ ”ၾကည္႔တယ္၊ျမင္တယ္” ဟုမွတ္၊ထုိင္မည္႔ေနရာသုိ႔ သြားလွ်င္ ”ၾကြတယ္၊ခ်တယ္” ”ၾကြတယ္၊ခ်တယ္” မွတ္၍သြားရမည္။ ထုိင္မည္႔ေနရာေရာက္၍ ရပ္လွ်င္ ”ရပ္တယ္၊ရပ္တယ္” ဟုမွတ္၊ လွည္႔လွ်င္ ”လွည္႔တယ္၊လွည္႔တယ္” မွတ္၊ ထုိင္ခ်င္စိတ္ေပၚလာလွ်င္ ”ထုိင္ခ်င္တယ္၊ထုိင္ခ်င္တယ္” ဟုမွတ္၊ ထုိင္ခ်လုိက္ေတာ႔ ကုိယ္ၾကီးေလးေလးျပီး က်သြားတာကို စူးစုိက္လွ်က္ ”ထုိင္တယ္၊ထုိင္တယ္၊ထုိင္တယ္” ဟုမွတ္၊ထုိင္မိ၍ လက္ေျခေတြကုိျပင္လွ်င္လည္း ေရြ႔လွ်င္ ”ေရြ႔တယ္”၊ ေကြးလွ်င္ ”ေကြးတယ္”၊ ဆန္႔လွ်င္ ”ဆန္႔တယ္” ဟူ၍ အမူအရာတုိင္းကုိ တစ္ခုမက်န္ မွတ္ရမည္။ ဘာမွ် အျပဳအျပင္မရွိဘဲ ျငိမ္ေနျပီဆုိလွ်င္ ”ေဖာင္းတယ္၊ပိန္တယ္၊ေဖာင္းတယ္၊ပိန္တယ္” ဟု မွတ္ေနရမည္။ လွဲအိပ္ခ်င္လွ်င္လည္း ”အိပ္ခ်င္တယ္၊အိပ္ခ်င္တယ္” ဟု မွတ္၊ လွဲအိပ္ကာနီး လက္ေျချပင္တာမ်ားကုိလည္း အကုန္လံုးမွတ္ရမည္။ လက္ၾကြေတာ႔ ”ၾကြတယ္”၊ ေရြ႔လွ်င္ ”ေရြ႔တယ္”၊ ေထာက္လွ်င္ ”ေထာက္တယ္”၊ ကုိယ္ၾကီးက ယိမ္းလာလွ်င္ ”ယိမ္းတယ္၊ယိမ္းတယ္”၊ ေျခဆန္႔လွ်င္ ”ဆန္႔တယ္၊ဆန္႔တယ္”၊ လွဲအိပ္လုိက္သည္႔အခါက်ေတာ႔ ”အိပ္တယ္၊အိပ္တယ္” ဟုမွတ္ျပီး ျဖည္းျဖည္းျခင္း လွဲအိပ္သြားရမည္။ ဟုိဘက္ သည္ဘက္ေစာင္းလွ်င္လည္း ”ေစာင္းတယ္၊ေစာင္းတယ္” ဟုမွတ္ရမည္။ ဘာမွ် အျပဳအျပင္မရွိ ျငိမ္ေနျပီဆုိလွ်င္ ”ေဖာင္းတယ္၊ပိန္တယ္” ဟုမွတ္ေနရမည္။ဤသုိ႔မွတ္ေနတုန္း စိတ္ကလြင္႔သြားလွ်င္ ထုိင္တုန္း က မွတ္သလို လြင္႔လွ်င္ ”လြင္႔တယ္”၊ ေရာက္လွ်င္ ”ေရာက္တယ္”၊ ၾကံလွ်င္ ”ၾကံတယ္” စသည္ျဖင္႔မွတ္ရမည္။ စိတ္သည္ တစ္ခ်က္ နွစ္ခ်က္မွတ္လုိက္လွ်င္ ေပ်ာက္သြားတတ္၏။ ထုိအခါ ”ေဖာင္းတယ္၊ပိန္တယ္” ျပန္မွတ္ေနရမည္။ အမွတ္ကုိ လႊတ္ျပီးမအိပ္ရေပ။ မွတ္ရင္း မွတ္ရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားေစရမည္။ အမွတ္က နုိင္လွ်င္ အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ ေနတတ္သည္။ အိပ္ခ်င္တာနုိင္လွ်င္လည္း အိပ္ေပ်ာ္သြားတတ္သည္။ အိပ္ခ်င္လွ်င္လည္း ”အိပ္ခ်င္တယ္၊အိပ္ခ်င္တယ္”၊ မ်က္စိေမွးလာလွ်င္ ”ေမွးတယ္၊ေမွးတယ္”၊ ေလးလာလွ်င္ ”ေလးတယ္၊ေလးတယ္” ဟုမွတ္၊ အားထုတ္စမွာ လွဲအိပ္တာ မမ်ားေစရေပ။ ထုိင္မွတ္၊ စၾကၤံမွတ္တာက မ်ားေစရမည္။ ေယာဂီသည္ အိပ္ေပ်ာ္သြားလွ်င္ ဘာကုိမွ် အမွတ္မရေတာ႔ေပ။ ေယာဂီ နားေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္းတရားအားထုတ္လွ်င္ သံုးနာရီ ေလးနာရီထက္ပုိျပီး အိပ္မေနသင္႔ေပ။ ေလးနာရီအိပ္လွ်င္ ေကာင္းေကာင္းလံုေလာက္ပါသည္။ အိပ္ေပ်ာ္ရာက နုိးလာလွ်င္ နုိးကတည္းက ”နုိးတယ္၊နုိးတယ္” ဟု မွတ္ျပီးလွ်င္ ”ေဖာင္းတယ္၊ပိန္တယ္”ဆက္မွတ္ရမည္။ အသံၾကားလွ်င္ ”ၾကားတယ္၊ၾကာတယ္” မွတ္၊ ျပီးေတာ႔ ”ေဖာင္းတယ္၊ပိန္တယ္” မွတ္၊ ဟုိဘက္သည္ဘက္ ေစာင္းတာ ျပင္တာေတြကုိလည္း ျပဳျပင္ခ်င္သည္႔ စိတ္ကူးကေလးကစျပီး ”ျပင္ခ်င္တယ္၊ျပင္တယ္၊ေစာင္းခ်င္တယ္၊ေစာင္းတယ္၊ လွည္႔ခ်င္တယ္၊လွည္႔တယ္၊ ေကြးခ်င္တယ္၊ေကြးတယ္” စသည္ျဖင္႔မွတ္ရမည္။ ဘယ္အခ်ိန္ ရွိလိမ္႔မလဲ ဟု စဥ္းစားလွ်င္လည္း ”စဥ္းစားတယ္” ဟုမွတ္ရမည္။ အိပ္ရာက ထဖုိ႔ၾကံလွ်င္ ”ထခ်င္တယ္၊ထခ်င္တယ္” ဟုမွတ္၊ လက္ေျချပင္တာ၊ေခါင္းေထာင္ျပီး ထလာတာမ်ားကုိလည္း ”ျပင္တယ္၊ျပင္တယ္”၊ ”ထတယ္၊ထတယ္”၊ ထုိင္ေတာ႔ ”ထုိင္တယ္”၊ လက္ေျချပင္တာမ်ားကုိလည္း ”ျပင္တယ္၊ျပင္တယ္” ဟု မွတ္၊ ျငိမ္ျငိမ္ေလး ထုိင္ေနျပီ ဆုိေတာ႔ ”ေဖာင္းတယ္၊ပိန္တယ္”ျပန္မွတ္။မ်က္နွာသစ္၊ေရခ်ိဳးစဥ္မွာလည္းမွတ္နုိင္သမွ် မွတ္ရမည္။အ၀တ္အစား ၀တ္တာ၊ အိပ္ရာေနရာျပင္တာ၊ တံခါးပိတ္တာ၊ဖြင္႔တာမ်ားကုိလည္ အားလံုးမွတ္ရမည္။ ထမင္းစားသည္႔အခါ ထမင္းပြဲၾကည္႔တာက စျပီး ”ၾကည္႔တယ္၊ျမင္တယ္”မွတ္။ ထမင္းပြဲဆီ လက္လွမ္းလွ်င္ ”လွမ္းတယ္၊လွမ္းတယ္”၊ ထမင္းနွင္႔လက္ ထိေတာ႔ ”ထိတယ္”၊ ထမင္းစုလ်င္ ”စုတယ္”၊ ထမင္းလုတ္ျပင္ေတာ႔ ”ျပင္တယ္”၊ ထမင္းလုတ္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ေတာ႔ ” ကုိင္တယ္၊ကုိင္တယ္”၊ ထမင္းလုတ္ကို ေျမွာက္ျပီး ယူလာေတာ႔ ”ယူတယ္၊ယူတယ္”၊ ေခါင္းငံု႔ေတာ႔ ”ငံု႔တယ္”၊ ခြ႔ံေတာ႔ ”ခြံ႔တယ္”၊ လက္ျပန္ခ်ေတာ႔ ”ခ်တယ္”၊ ပန္းကန္ျပားနွင္႔ထိေတာ႔ ”ထိတယ္”၊ေခါင္းျပန္ေထာင္ေတာ႔ ”ေထာင္တယ္”၊ ၀ါးတဲ႔အခါ အခ်က္တုိင္းကုိ ”၀ါးတယ္၊၀ါးတယ္” အရသာကုိ သိေတာ႔ ”သိတယ္၊သိတယ္”၊ ေကာင္းလွ်င္ ”ေကာင္းတယ္ ေကာင္းတယ္”၊ မ်ိဳခ်လုိက္ေတာ႔ ”မ်ိဳတယ္၊မ်ိဳတယ္” ဟုမွတ္။ ဤကား ထမင္းတစ္လုတ္စားတုန္း မွတ္ပံုတည္း။ ေနာက္ထမင္းလုတ္မ်ားကိုလည္း ထုိနည္းအတုိင္းမွတ္ရမည္။ ဟင္းရည္ ေသာက္လွ်င္လည္း ၾကည္႔တာ ျမင္တာ လက္လွမ္းတာ ဇြန္းကုိင္တာ ေကာ္တာ ခပ္တာ ယူလာတာ ေသာက္တာ မ်ိဳတာ အကုန္လံုး သူ႔အမည္အတုိင္းမွတ္ရမည္။ မွတ္ခါစတြင္ မမွတ္လုိက္တာ ေမ႔သြားတာေတြ မ်ားစြာရွိလိမ္႔မည္။ က်င္႔သားရလာသည္႔အခါမွ အကုန္လံုး ေစ႔စပ္ေအာင္ မွတ္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရွးက ဘုရား ရဟႏၲာမ်ား နိဗၺာန္သြားျခင္းသည္ ဤ၀ိပႆနာလမ္းကခ်ည္း သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ၀ိပႆနာမပါဘ နိဗၺာန္ကုိ မသြားနုိင္ၾက။ တရားနာေနရင္း မဂ္ဖုိလ္ နိဗၺာန္ရေရာက္သည္ဆုိရာ ၌ နည္းနည္းေတာ႔ ရွဳမွတ္သြားေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ၀ိပႆနာဟူသည္ ဘုရား ရဟႏၲာ အရိယာမ်ား၏ နိဗၺာန္သြား လမ္းမၾကီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အျပည္႔အစံုအားထုတ္ျပီး နိဗၺာန္ကုိ မဂ္ဥာဏ္ ဖုိလ္ဥာဏ္ျဖင္႔ လ်င္ျမန္စြာ ဆုိက္ေရာက္၍မ်က္ေမွာက္ ျပဳနုိင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၀ိပႆနာရွဳနည္း။

တရားအားမထုတ္ခင္ ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ရမည္႔ အမွဳကိစၥ(၅)မ်ိဳးရွိသည္-
၁။ တရားအားထုတ္စဥ္အတြင္း မိမိကိုယ္ကုိ ဘုရားအားလွဴပါ၏ ဟု လွဴထားရမည္။
၂။ ဆရာမိဘတုိ႔ကုိ ကံသံုးပါးျဖင္႔ ျပစ္မွားမိခဲ႔ပါက ထုိအျပစ္တုိ႔ ေပ်ာက္ေစျခင္းငွာ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ကန္ေတာ႔ပါ၏ ဟု ဆုိ၍ ကန္ေတာ႔ရမည္။
၃။ ကုိယ္ေစာင္႔နတ္၊ အိမ္ေစာင္႔နတ္၊ ျမိဳ႔ေစာင္႔နတ္၊သာသနာေစာင္႔နတ္နွင္႔တ ကြ၊ သတၱ၀ါအေပါင္းတုိ႔က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစဟု ေမတၱာပုိ႔ရမည္။
၄။ေရွးဘ၀ယခုဘ၀ျပဳသမွ်ကုသုိလ္ဒါနတုိ႔သည္ငါအလုိရွိေသာမဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္သုိ႔ေရာက္ ေစျခင္းငွာ လ်င္ျမန္စြာေက်းဇူးျပဳပါေစသတည္းဟု ဆုိရမည္။
၅။ ငါသည္ဘ၀မ်ားစြာက ေသခဲ႔လွျပီ။ယခုဘ၀မေသခင္မွာ တရားအားထုတ္မွပဲ ဟု ေသျခင္းတရားကုိ ပြါးမ်ားရမည္။

သမာဓိရရံုေလာက္သာ သမထကကုိအားထုတ္ျပီး သမာဓိရလွ်င္ ၀ိပႆနာေျပာင္း၍ အားထုတ္ရမည္။ ၀ိပႆနာေျပာင္းျခင္းဟူသည္ သမထ(သမာဓိ)လမ္းမွ ၀ိပႆနာ(ပညာ)လမ္းသုိ႔ စိတ္လႊတ္ျပီး ရုပ္နာမ္တုိ႔၏ ျဖစ္ပ်က္မွဳလကၡဏာကုိ ဆင္ျခင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ တရားအားထုတ္ရန္ တင္ပလႅင္ေခြထုိင္ရမည္။ ခါးကုိေရွ႔မငုိက္၊ ေနာက္မငုိက္၊ ေဘးမေစာင္းေစဘဲ ေျဖာင္႔ေျဖာင္႔မတ္မတ္ ထားရမည္။ ကုိယ္ကုိေတာင္႔မထားဘဲ ခပ္ေလ်ာ႔ေလ်ာ႔ထုိင္ရမည္။ ေျခေထာက္ခ်င္းဖိညွပ္မထားဘဲ ၾကာၾကာထုိင္နုိင္ေသာနည္းျဖင္႔ထုိင္ရမည္။ ေယာဂီသည္ နွစ္သက္ရာ ဣရိယာပုထ္(အိပ္ ထုိင္ ရပ္ သြား)ျဖင္႔ ထုိင္နုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိင္ျခင္း ဣရိယာပုထ္က သမာဓိကုိ ရလြယ္ေစသည္။ ယင္းေနာက္ ၀င္သက္ထြက္သက္ကုိ မွန္မွန္ ရွဴရွိဳက္ရမည္။ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျမန္ျမန္ ရွဴရွိဳက္လွ်င္ မိမိကုိယ္ကုိ ညွဥ္းဆဲရာ က်လိမ္႔မည္။ သို႔ျဖစ္၍ မွန္မွန္ နွင္႔ ေလ ကုိ ၀ ေအာင္ရွဴရမည္။ နွာသီးဖ်ား၊ အထက္နွဳတ္ခမ္း၊ ရင္ညႊန္႔ ၾကိဳက္ရာ ေနရာမွာ စိတ္ကုိထားရမည္။ သတိမလစ္ေစဘဲ ၀င္ေလထြက္ေလ ထိတာကုိ သိသိေနေစရမည္။ အျခား ဘယ္အာရံုကုိမွ် စိတ္မေရာက္ေစရပါ။ ၀င္ေလ ထြက္ေလ ရွဴသည္႔အခါ နွာေခါင္းျဖင္႔ ရွဴရမည္။ ပါးစပ္က ရွဴရမည္။ နွာေခါင္းက ရွဴသည္႔အခါ ဘယ္ဘက္က ရွဴတယ္၊ ညာဘက္က ရွဴတယ္ဆုိတာေတြကုိ လုိက္ေနရန္မလုိ။ သမာဓိရဖုိ႔သာလုိသည္။ ၀င္ေလ ကုိရွဴသည္႔အခါ နွာသီးဖ်ားအစ၊ ရင္ညႊန္႔အလယ္၊ ခ်က္အဆံုး ၀င္ေလ ေရာက္တာကုိသိရမည္။ ေလကုိထုတ္သည္႔အခါလည္း ခ်က္အစ ရင္ညြန္႔အလယ္၊နွာသီးဖ်ားအဆံုး ထြက္ေလကုိသိရမည္။ ထုိသုိ႔ အသိကုိ လုိက္ျပီး အားထုတ္လွ်င္ သမာဓိရနုိင္သည္။ (၁၅)မိနစ္မွ်နွင္႔ပင္ သမာဓိကုိ ထူေထာင္နုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ ရွဳ ရွိဳက္ေနရာတြင္ ရွဴရွိဳက္တာက ရုပ္၊ရွဴရွိဳက္ေနမွဳကုိသိတာက နာမ္ဟု သိျခင္းသည္ နာမရူပပရိေစၧဒ(ရုပ္နာမ္ကုိ ခြဲျခားသိမွဳ) ဥာဏ္ျဖစ္သည္။ ၀ိသုဒၶိလုိ ေျပာရလွ်င္ ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိ(အျမင္စင္ၾကယ္ျခင္း)ျဖစ္သည္။အာရုံနွင္႔ သိမွတ္စိတ္ကုိ တည္႔ေနေအာင္ ရွဳမွတ္ရမည္။ စဥ္းစား ေတြးၾကံမွဳ မျပဳရ၊အျခားအာရံု၀င္မလာေအာင္ထိန္းရမည္။ ဤသုိ႔ျဖင္႔ သမာဓိအားေကာင္းလာသည္႔အခါ ၀ိပႆနာကုိ ေျပာင္းျပီး ရွဳမွတ္ရမည္။ ၀ိပႆနာဟူသည္ နာမ္ရုပ္လကၡဏာျဖစ္ေပၚမွဳကုိ ဆင္ျခင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤခႏၶာသည္ ပဋိသေႏၶက စျပီး ေသသည္႔တုိင္ေအာင္ မျပတ္မစဲထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ တရားထုိင္တာ ၾကာလာလွ်င္ ရုပ္ေဖါက္ျပန္ျပီး ေ၀ဒနာေပၚလာတတ္သည္။ ေညာင္းလာလွ်င္ေညာင္းတာ၊ေညာင္းမွန္းသိတာ နွစ္မ်ိဳးကုိ ျဖစ္ျပီးပ်က္သြားတာပဲဟု သိရမည္။ ထုိသုိ႔သိသည္႔အခါ ေညာင္းသည္႔ရုပ္နွင္႔ ေညာင္းမွန္းသိသည္႔စိတ္ မရွိေတာ႔ဘဲ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားကုန္ျပီဟု ေနာက္ဥာဏ္က သိရမည္။ ေညာင္းတာကုိျပဳျပင္မေပးသမွ် ေျပာင္းေရြ႔ ျပဳျပင္ခ်င္စိတ္ေပၚလာလိမ္႔မည္။ ထုိအခါ ဆန္႔ခ်င္ ေကြးခ်င္ ေျပာင္းခ်င္ ေရြ႔႔ခ်င္စိတ္ျဖစ္တာကုိ သိမွတ္ပါ။ ထုိသုိ႔သိခ်ိန္ ထိုဆန္႔ခ်င္ ေကြးခ်င္ေသာ ရုပ္နာမ္မ်ား မရွိေတာ႔တာကုိ ထပ္ျပီးသိမွတ္ပါ။ ဤသုိ႔သိေနတုန္း အသံတစ္ခု ၾကားလုိက္လွ်င္ ၾကားျပန္ျပီဟု သိမွတ္ပါ။ တစ္ခုခုေပၚလာတုိင္း ေပၚလာတုိင္း သိျပီး ျဖစ္ျပီး ပ်က္သြား ေပ်ာက္သြားပါကလားဟု သိရမည္။ ဤသုိ႔ အသိတရားေတြ က်ဲေနရာကေန စိပ္သည္ထက္ စိ္ပ္လာတာကုိ ဥာဏ္ျဖင္႔မွတ္ပါ။ တျဖည္းျဖည္းရုပ္နာမ္ေတြ တစ္ခုျပီးတစ္ခုျဖစ္ျပီး ပ်က္သြားတာကုိ သတိျဖင္႔ စုိက္ၾကည္႔ကေတြ႔လိမ္႔မည္။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ-ဟု ပါဠိလုိ ရြတ္မေနဘဲ ျဖစ္ျပီး ပ်က္သြားပါကလားဟု တစ္ခုတည္းကုိသာ သတိျဖင္႔ စုိက္ျပီးၾကည္႔ေနလွ်င္ ဆင္းရဲသည္႔သေဘာ၊ အစုိးမရသည္႔သေဘာကုိ ပုိျပီးထင္ျမင္လာလိမ္႔မည္။ ဤသုိ႔မိမိခႏၶာကုိယ္မွာ ေပၚတုိင္း ေပၚတုိင္း ျဖစ္ပ်က္ေတြကုိ ရွဳၾကည္႔ဖန္မ်ားလာလွ်င္ မိမိခႏၶာကုိယ္ကုိ ရြ႔ံမုန္းလာစိတ္၊ စြန္႔လႊတ္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာလိမ္႔မည္။ ျဖစ္ပ်က္ ဒုကၡ နွင္႔မကင္းနုိင္ဘဲ အုိ နာ ေသ ဒုကၡမ်ား နွင္႔ ေတြ႔ၾကံဳရဦးမည္ဟု ေၾကာက္ရြံ႔ျပီး မိမိခႏၶာကုိယ္ကုိ ရြံ႔မုန္းလာလိမ္႔မည္။ ျဖစ္ပ်က္ကုိ ရွဳဖန္မ်ားလာလွ်င္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ မ်ားတျဖည္းျဖည္း ေခါင္းပါးျပီး ေနာက္ဆံုးလြင္႔ေပ်ာက္ ခန္းေျခာက္သြားသည္အထိျဖစ္ပ်က္ဆံုးေအာင္ ပြါးမ်ားအားထုတ္ရမည္။ ျဖစ္ပ်က္ ရွဳဖန္မ်ားလာလွ်င္ ရုပ္နာမ္ကုိခြဲျခားသိသည္႔ နာမရူပ ပရိေစၧဒဥာဏ္၊ဤရုပ္နာမ္သည္ အေၾကာင္းတရားေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးတရား ျဖစ္ျပီး၊အေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ပ်က္၊ အက်ိဳးလည္း ျဖစ္ပ်က္ ဟုဆင္ျခင္ကာ အေၾကာင္းကုိသိမ္းဆည္းသိျမင္နုိင္ေသာ ပစၥယပရိဂၢဟဥာဏ္၊ ရုပ္နာမ္တုိ႔၏ ျဖစ္ပ်က္ပံုကုိ မျမဲ ဆင္းရဲ အစုိးမရ ဟု ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေသာ သမၼသနာဥာဏ္၊ ျဖစ္ဆဲ ရုပ္နာမ္တုိ႔၏ ခဏမစဲ တသဲသဲ ျဖစ္ပ်က္ေနမွဳကုိ ရွဳျမင္ေသာ ဥဒယဗၺယဥာဏ္၊ ထုိသုိ႔ ရွဳဖန္မ်ားလာသည္႔အခါ အပ်က္ကုိသာ သိျမင္ေသာ ဘဂၤဥာဏ္၊ ရုပ္နာမ္တုိ႔၏ ပ်က္မွဳ ခ်ဳပ္မွဳကုိသာ ျမင္ေနသျဖင္႔ ေၾကာက္ဖြယ္ေဘးၾကီး ဟု ထင္ျမင္ေသာ ဘယဥာဏ္၊ ခ်ဳပ္ပ်က္မွဳ စေသာအျပစ္ေတြကုိသာ ျမင္ေသာ အာဒီန၀ဥာဏ္၊ ရုပ္နာမ္ခႏၶာကုိယ္ကုိျငီးေငြ႔ေသာ နိဗၺိဒါဥာဏ္၊ ထုိရုပ္နာမ္သခၤါရတုိ႔မွ လြတ္ေျမာက္လုိေသာ မုစၥိတုကမ်တာဥာဏ္၊ရုပ္နာမ္တုိ႔၏ မျမဲ ဆင္းရဲ အစုိးမရမွဳကုိ အလြန္ထင္ျမင္ေသာ ပဋိသခၤါဥာဏ္၊ ရုပ္နာမ္ သခၤါရ တုိ႔ကုိ မခ်စ္ မမုန္း လ်စ္လ်ဴရွဳေသာ သခၤါရုေပကၡာဥာဏ္၊ေရွ႔ဥာဏ္ ေနာက္ဥာဏ္တုိ႔ကုိ မျမဲ ဆင္းရဲ အစုိးမရေသာ သေဘာျဖင္႔ အစ မွ အဆံုး၊ အဆံုးမွ အစ ေရွ႔ျပန္ ေနာက္ျပန္ ရွဳပြါးသည္႔အခါ နွစ္ဥာဏ္လုံးသင္႔ေလ်ာ္ေသာ အနုေလာမဥာဏ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာလိမ္႔မည္။ ဤသုိ႔ စသည္ျဖင္႔ ဥာဏ္စဥ္အဆင္႔ဆင္႔တက္ျပီး မဂ္ဥာဏ္ဖုိလ္ဥာဏ္ရကာ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳနုိင္ၾကေပလိမ္႔မည္။

Read More!

ဖန္ဆင္းရွင္သံုးဦး

ဖန္ဆင္းရွင္သံုးဦး
သားတုိ႔သမီးတို႔စဥ္းစားပါ၊ အရမ္းေတာ့မယံုစရာ၊
စာေမးပြဲမွာေအာင္လိုက၊ စာႀကိဳးစားလိုက္ၾက၊
ဇြဲနဲ႔လံု႔လအရင္းခံ၊ ႀကိဳးစားအခ်ိန္မွန္မွန္၊
ထိုသူဧကန္ခ်မ္းသာပြား၊ ပညာစီးပြားေကာင္းက်ိဳးမ်ား၊
မႀကိဳးစားဘဲအပ်င္းထူ၊ ဆုပဲေတာင္းေနသူ၊
ကယ္မည့္သူဘယ္မရွိ၊ ေသခ်ာဒုကၡေရာက္မည္သိ၊
ကိုယ္၏စြမ္းအားကိုယ္ကိုး၊ ေသခ်ာႀကီးပြားတိုးတက္မွာ၊
ဗုဒၶျမတ္စြာေဟာၫႊန္ၾကား၊ ေကာင္းက်ိဳးလိုလားက်င့္ေစသား၊
ကံဥာဏ္၀ီရိယစြမ္းအင္မ်ား၊ ဖန္ဆင္းရွင္လို႔မွတ္ေစသား - တဲ့။
အရွင္ဇ၀န (ေမတၱာရွင္- ေရႊျပည္သာ)

Read More!

ထြဋ္ေခါင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ကမၼဌာန္းသံေပါက္ လကၤာမ်ား


ထြဋ္ေခါင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ကမၼဌာန္းသံေပါက္ လကၤာမ်ား

၁။ သေဗၺသတၱာ၊ ေ၀ေနယ်ာ၊ သံသာရွည္လွၿပီ။
၂။ အတည္က်က်၊ ဘယ္ဘ၀၊ ရၾကမရွိၿပီ။
၃။ ရအံ့ႏိုးႏုိး၊ ေလာဘမ်ိဳး၊ အက်ိဳးယုတ္လွၿပီ။
၄။ သံုးပါးညီးညီး၊ ေလာင္မီးၾကီး၊ ဖိစီးလွေလၿပီ။
၅။ ေလာင္မွန္းမသိ၊ ေမာဟဖိ၊ မိုက္မိလွေလၿပီ။
၆။ ပိုးဖလံမ်ိဳး၊ မီးကုိတုိး၊ ကိုယ္က်ိဳးနည္းလွၿပီ။
၇။ ကာမဂုဏ္မြဲ၊ သည္မိုက္ခဲ၊ မခြဲႏုိင္ၾကၿပီ။
၈။ မခြဲႏုိင္ၾက၊ လူ႕ဗာလ၊ မုိက္စသိမ္းသင့္ၿပီ။
၉။ ဂဂၤါသဲတူ၊ ပြင့္ေတာ္မူ၊ ဆူဆူမ်ားလွၿပီ။
၁၀။ မ်ားအသေခၤ်၊ ရွင္ေစာေထြ၊ ေရွာင္ေသြလြဲခဲ့ၿပီ။
၁၁။ တစ္ဆူမသင့္၊ တစ္ဆူသင့္၊ ဖူးခြင့္ေတြ႔ထုိက္ၿပီ။
၁၂။ မေတာ္မတရား၊ က်င့္ေဖာက္ၿပား၊ မိုက္အားၾကီးလွၿပီ။
၁၃။ အလုိမလုိက္၊ သည္အမုိက္၊ ပယ္ထုိက္သင့္လွၿပီ။
၁၄။ မပယ္မခ်ိဳး၊ ဆင္ကန္းတိုး၊ ဟုတ္ႏုိးထင္လွၿပီ။
၁၅။ ဟုတ္ႏိုးသမွဳ၊ ထင္တုိင္းၿပဳ၊ ယခုတိုင္ခဲ့ၿပီ။
၁၆။ တရားလက္လြတ္၊ ငွက္ေတာင္ကြ်တ္၊ ၀ဋ္ႏွင့္မကင္းၿပီ။
၁၇။ မႏုႆတၱ၊ ဒုလႅဘ၊ မရမ်ားေလၿပီ။
၁၈။ အရေတာ္စြ၊ သည္ဘ၀၊ လွလွက်င့္ထုိက္ၿပီ။
၁၉။ ၾကံဳၾကိဳက္ေတာ္စြာ၊ သာသနာ၊ ေရာင္၀ါထြန္းလွၿပီ။
၂၀။ သတိရရ၊ ၿမတ္ပုည၊ ၿပဳရေကာင္းသင့္ၿပီ။
၂၁။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔၊ နက္ၿဖန္ေရြ႕၊ မေမ့ေကာင္းသင့္ၿပီ။
၂၂။ ငါ့ကိုယ္ငါ့သား၊ ငါ့မယား၊ ထင္မွားလွေလၿပီ။
၂၃။ ထင္မွားတတ္စြာ၊ သကၠာယာ၊ မိစၦာကင္းသင့္ၿပီ။
၂၄။ ငါးခုခႏၶာ၊ ရုပ္နမ္မွာ၊ မွန္စြာ မွတ္သင့္ၿပီ။
၂၅။ သမၼသန၊ ဥာဏ္အစ၊ ထင္လွသင့္ၾကၿပီ။
၂၆။ နင္ၿဖင့္နင့္ကိုယ္၊ ဆံုးမယဆုိ၊ နင့္ကိုယ္အမွဳသည္။
၂၇။ နင္မဆံုးမ၊ နင့္တာပ၊ ဘယ္ကခံလိမ့္မည္။
၂၈။ နွလံုးဖံုဖံု၊ ထုံတံုတံု၊ နင့္ပံုေၾကာ့ၾကမ္းသည္။
၂၉။ နင္နွင္႕နင့္ကံ၊ စီရင္ဖန္၊ အမွန္ၿဖစ္ေတာ႔သည္။
၃၀။ ယခုနင့္ကိုယ္၊ နင့္အလို၊ ဘယ္ကုိၿပည့္စုံသည္။
၃၁။ နင့္ကိုယ္နင္ႏွစ္၊ နင့္အၿပစ္၊ နင္ၿဖစ္ခံရမည္။
၃၂။ နင့္ကုိနင့္အား၊ နင္မသနား၊ နင္မွားရွာေတာ႔သည္။
၃၃။ ဒါနသီလာ၊ ဘာ၀နာ၊ နင္သာၿပဳသင့္သည္။
၃၄။ ဇာတိဇရာ၊ မရဏာ၊ မၾကာနင္ေတြ႕မည္။
၃၅။ မ်က္ေတာင္တစ္ယွက္၊ လွ်ပ္တစ္ၿပက္၊ နင့္သက္ေသလိမ့္မည္။
၃၆။ ဘယ္ႏွစ္ဘယ္လ၊ ေရာက္ခါမွ၊ ကာလမေရြးၿပီ။
၃၇။ ၾကီးငယ္မဟူ၊ ကိုယ့္ရြယ္တူ၊ ခုမူေသလွၿပီ။
၃၈။ အမွန္ေသရိုး၊ ထုိလူမ်ိဳး၊ ေၾကာက္စိုးရြံ႕သင့္ၿပီ။
၃၉။ မသြင္းႏွလံုး၊ အထင္ရွံဳး၊ ပ်က္ၿပဳန္းလွေလၿပီ။
၄၀။ ခႏၶာေၾကြေလ်ာ္၊ ရွိၿပန္ေသာ္၊ ပူေဇာ္ေကာင္းလွၿပီ။
၄၁။ သြားက်ိဳးဆံၿဖဴ၊ ရွိပါမူ၊ ဘယ္သူမေၾကာက္ၿပီ။
၄၂။ ဤသည့္မယား၊ ဤသည့္သား၊ မီးပြားမွန္ေတာ့သည္။
၄၃။ ခယ၀ယ၊ ဘိဇၨန၊ ပ်က္ၾကလွေလၿပီ။
၄၄။ အပၺိေယဟိ၊ ပိေယဟိ၊ ဒုကၡိၾကံဳေလၿပီ။
၄၅။ ဒုကၡအေထြေထြ၊ တေပေပ၊ ခံေနရေလၿပီ။
၄၆။ နိဗၺာန္သာေခါင္၊ ေဘးမဲ့ေသာင္၊ ေရာက္ေအာင္ၿပဳသင့္ၿပီ။
၄၇။ မၿပဳပါဘဲ၊ နင္ေရွာင္လြဲ၊ နင္ပဲမုိက္လွသည္။
၄၈။ ယုတၱိယုတၱာ၊ နင္ဆင္ကာ၊ ဟန္သာနင္မ်ားသည္။
၄၉။ ဘုရားသြားသြား၊ ေက်ာင္းသြားသြား၊ စိတ္ထားနင္မၾကည္။
၅၀။ ဒါနသီလာ၊ နင္ၿပဳခါ၊ ေစတနာေဇာမၾကည္။
၅၁။ သို႔ပင္ၿပဳလို၊ နင့္ကုသုိလ္၊ ဘယ္ကုိသြားလိမ့္မည္။
၅၂။ ေလာကုတၱရာ၊ ၿမိဳက္ၾသဇာ၊ နင္သာေ၀းလွသည္။
၅၃။ ေဇာစိတ္သန္သန္၊ ကုသိုလ္မွန္၊ နင္ၾကံၿပဳရမည္။
၅၄။ သုိ႔ၿပဳမွသာ၊ သည္ေခမာ၊ နင္သာနီးရမည္။
၅၅။ ဤသို႕စံုေစ့၊ ၿပန္လွန္၍၊ ေစ့ေစ့ႏွလံုးတည္။
၅၆။ အနမတဂၢ၊ သံသာရ၊ ၾကာလွေလကုန္ၿပီ။
၅၇။ ဂဂၤါ၀ါဠဳ၊ ပမာၿပဳ၊ သဲစု မကၿပီ။
၅၈။ တဏွာ၏ေနာက္၊ တေကာက္ေကာက္၊ လိုက္ေထာက္မသင့္ၿပီ။
၅၉။ တဏွာၿမစ္မ၊ ပင္လယ္၀၊ နစ္ၾကေလကုန္ၿပီ။
၆၀။ တဏွာလည္းပြား၊ ဒုကၡမ်ား၊ သြား၍မဆံုးၿပီ။
၆၁။ တဏွာပို႔တင္၊ ပါယ္ေလးခြင္၊ လ်င္စြာေရာက္ေလၿပီ။
၆၂။ ေသမင္းႏုိင္ငံ၊ အဖန္ဖန္၊ လုိက္ၿပန္ရေလၿပီ။
၆၃။ ေ၀ဘူေတာင္မွ်၊ ပမာၿပ၊ အရိုးမကၿပီ။
၆၄။ နစ္တံုေပၚတံု၊ သံုးပါးဘံု၊ ၾကံဳၿပန္ရေလၿပီ။
၆၅။ ခ်မ္းသာမေငြ႕၊ ဆင္းရဲေတြ႕၊ ၿငီးေငြ႕သင့္လွၿပီ။
၆၆။ အ၀ိဇၨႏၶ၊ သည္ေမာဟ၊ ညွဥ္းဆဲလွေပၿပီ။
၆၇။ နီ၀ရဏ၊ ဆီးတားၾက၊ လမ္းစ မဆံုးၿပီ။
၆၈။ ဂတိငါးပါး၊ ဆံုလည္ႏြား၊ သြား၍မဆံုးၿပီ။
၆၉။ ဘ၀တိုင္းေသ၊ သခၤ်ဳိင္းေၿမ၊ ပြားေစလွေလၿပီ။
၇၀။ လမ္းေကာက္လည္းသြား၊ လူအမ်ား၊ အမွားၾကိဳက္ခဲ့ၿပီ။
၇၁။ လမ္းေၾကာင္းမမွန္၊ ၿမတ္နိဗၺာန္၊ ဧကန္လြဲခဲ့ၿပီ။
၇၂။ ဘ၀မဆံုး၊ ဒုကၡတံုး၊ လံုးလံုး ခံရၿပီ။
၇၃။ ေလာကမ်က္ရွူ၊ သဗၺညု၊ ယခုရွိရဲ႕ မင္း။
၇၄။ ဘုရားၿဖစ္ခါ၊ သာသနာ၊ ေရာင္၀ါတ၀င္း၀င္း။
၇၅။ မႏုႆတၱ၊ ဒုလ’ဘ၊ ရေအာင္ခဲၾကမင္း။
၇၆။ ၿဗဟၼာ့ၿပည္က၊ အပ္ကုိခ်၊ ေၿမကအပ္တစ္စင္း။
၇၇။ အပ္သြားခ်င္းသာ၊ ထိဖြယ္ရာ၊ ပမာမွတ္ၾကမင္း။
၇၈။ နိယ်ာနိက၊ ၿမတ္ဓမၼ၊ ၾကားရခဲ၏မင္း။
၇၉။ သဒၶါဗလ၀၊ ဒုလ’ဘ၊ ရေအာင္ခဲၾကမင္း။
၈၀။ အရေတာ္ခုိက္၊ လူတစ္၀ိုက္၊ ခဲလုိက္ၾကကုန္မင္း။
၈၁။ ကုိယ့္ဖို႕မရ၊ သည္ေနာင္တ၊ ၿဖစ္တတ္ၾက၏မင္း။
၈၂။ ဤသုိ႔ဘ၀၊ ၿဖစ္သမွ်၊ ရမည္ခဲ၏မင္း။
၈၃။ ထူးၿမတ္စြာလွ၊ လူ႕ဘ၀၊ ႏွေၿမာၾကကုန္မင္း။
၈၄။ ၿမတ္သည္ကုိမွ၊ မသိၾက၊ ဗာလနွလံုးသြင္း။
၈၅။ ဗာလၿဖစ္က၊ လူ႕ပါပ၊ ၾကာၾကကုန္ၿပီမင္း။
၈၆။ လူၿဖစ္က်ိဳးမွ၊ မခံရ၊ ရွူံးလွေခ်၏မင္း။
၈၇။ ဘ၀တိုင္းရွူံး၊ လူ႕ေက်ာက္တံုး၊ စုန္းစုန္းၿမဳပ္၏မင္း။
၈၈။ စုန္းစုန္းၿမဳပ္ခါ၊ မေပၚလာ၊ ၾကမၼာေမွာက္၏မင္း။
၈၉။ နိဗၺာန္လမ္းစ၊ ဤသုိ႔ၿပ၊ မွတ္ၾကနွလံုးသြင္း။
၉၀။ ကလ်ာဏမိတၱ၊ ပ႑ိတ၊ ေပါင္းေဖာ္ရ၏မင္း။
၉၁။ ထိုကလ်ာဏ၊ ဆိုဆံုးမ၊ လုိက္နာရ၏မင္း။
၉၂။ ေယာနိေသာမန၊ သိကာရ၊ ေန႔ညႏွလံုးသြင္း။
၉၃။ သီလဓုတင္၊ ေဆာက္တည္လွ်င္၊ သည္တြင္အစမင္း။
၉၄။ အေလာဘ အေဒါသ အေမာဟ နိကၡမ ၀ိေ၀က နိႆရဏ၊ ဤေၿခာက္၀၊ အလုိရွိၾကမင္း။
၉၅။ ေရႊၿပည္သနစ္၊ သာသည့္ေခတ္၊ စိစစ္ၾကကုန္မင္း။
၉၆။ ေရႊၿပည္ခ်မ္းသာ၊ စံခ်င္ရွာ၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသုိ႔ခ်ဥ္း။
၉၇။ အနိစၥေကာင္၊ ဒုကၡေကာင္၊ အနတၱေကာင္၊ အသုဘေကာင္၊ ထင္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္း။
၉၈။ အနိစၥတံုး၊ ဒုကၡတံုး၊ အနတၱတံုး၊ အသုဘတံုး၊ လံုးလံုး ႏွလံုးသြင္း။
၉၉။ ဤသုိ႔ထင္မွ၊ မဂ္လမ္းစ၊ ရမည္မွတ္စင္းစင္း။
၁၀၀။ မဂၢင္ေဖာင္ၾကီး၊ တက္၍စီးမွ၊ ၿပည္ၾကီးအမတ၊ နိေရာဓ၊ ရမည္မွတ္ၾကမင္း။
၁၀၁။ ယခုဘ၀၊ မသိၾကမူူ၊ အမတမည္ေခၚ၊ ေရႊၿပည္ေတာ္၊ အေစာ္မနံလွ်င္း။

အရေတာ္စြ ၊ သည္ဘ၀ ၊ လွလွက်င့္ထိုက္ျပီ ။
ၾကံဳၾကိဳက္ေတာ္စြာ ၊ သာသနာ ၊ ေရာင္၀ါထြန္းလွျပီ ။
သတိရရ ၊ ျမတ္ပုည ၊ ျပဳၾကေကာင္းသင့္ျပီ ။
တေန႔ တေန႔ ၊ နက္ျဖန္ေရြ ႔ ၊ မေမ့ ေကာင္းသင့္ျ႔ပီ ။
( ထြဋ္ေခါင္ဆရာေတာ္ )

ငါ့ကိုယ္ ငါ့သား ၊ ငါ့မယား ၊ ထင္မွားလွေလျပီ ။
ထင္မွားတတ္စြာ ၊ သကၠာယာ ၊ မိစၧာကင္းသင့္ျပီ ။
ငါးခုခႏၶာ ၊ ရုပ္နာမ္မွာ ၊ မွန္စြာမွတ္သင့္ျပီ ။
သမၼသန ၊ ဉာဏ္အစ ၊ ထင္လွသင့္ၾကျပီ ။
( ထြဋ္ေခါင္ဆရာေတာ္ )

Read More!

၀ိပႆနာ ညစ္ၫူးေၾကာင္း ဆယ္မ်ိဳး


၀ိပႆနာ ညစ္ၫူးေၾကာင္း ဆယ္မ်ိဳးကို ပ႑ိတေ၀ဒနီယက်မ္းေနာက္မွ ေရးသားေသာ အဘိဓမၼတၱသ႐ူပဒီပနီ က်မ္း၌ ပို၍ ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁။ ၾသဘာသ = အေရာင္အလင္း၊
၂။ ပီတိ = အလြန္ပီတိျဖစ္ျခင္း၊
၃။ ပႆဒၶိ = ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး အလြန္ေအးၿငိမ္းေနျခင္း၊
၄။ အဓိေမာကၡ = အလြန္ၾကည္လင္၍ သဒၶါျဖစ္ျခင္း၊
၅။ ပဂၢဟ = အလြန္၀ီရိယ မွ်တျခင္း၊
၆။ သုခ = အလြန္ရႊင္လန္း ခ်မ္းသာျခင္း၊
၇။ ထက္ျမက္ျခင္း၊
၈။ ဥပ႒ာန = အလြန္ သတိထင္ျခင္း၊
၉။ ဥေပကၡာ = ဥေပကၡာ အားေကာင္းျခင္း၊ (ဟန္ခ်က္ညီျခင္း)
၁၀။ နိကႏၲိ = (ယင္းသို႕ ျဖစ္ရသည္မ်ားကို) ႏွစ္သက္သာယာျခင္း။

အထက္ပါဆယ္မ်ိဳးတြင္ အေရာင္အလင္း ႏွင့္ စပ္၍ ဤသို႕ မွတ္ခ်က္ ေပးေတာ္မူ၏။
အေရာင္ၾသဘာသကား ပုဂၢိဳလ္တိုင္းမွာ မျဖစ္။ စ်ာနလာဘီ သမာဓိ ႀကီးထြားေသာ ပုဂၢိုလ္တို႔မွာ ျဖစ္တတ္၏။ သူတစ္ပါး မျမင္ရဘဲ မိမိသာ ျဖင္ရေသာ စိတ္ၾကည္ စိတ္လင္း၊ ဥာဏ္ၾကည္ ဥာဏ္လင္း အေရာင္လည္း ျဖစ္ေပၚလာတတ္၏။ သူတစ္ပါးတို႕ပါ ျမင္ေကာင္း ေလာက္ေအာင္ ကိုယ္ေရာင္လည္း ထြက္တတ္၏။

Read More!

ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏မဂ္၊ဖိုလ္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္

မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရား၏ ဖိုလ္စိတ္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္

ဖိုလ္၀င္စားတာ ထိုင္ရပ္လည္း၀င္စားႏိုင္တယ္၊ ရပ္ၿပီးလည္း၀င္စား ႏိုင္တယ္၊ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး လည္း၀င္ စားႏိုင္တယ္၊ လဲေလ်ာင္းၿပီးလည္း ၀င္စားႏိုင္တယ္။တၿခားစိတ္ေတြမၿဖစ္ပဲ ဒီဖိုလ္စိတ္နဲ.တစိတ္ၿပီး တ စိတ္ ဆက္ၿပီးၿဖစ္တာကို ဖိုလ္၀င္စားတယ္ေခၚတယ္။

ုအပၸာနာေဇာမ်ားသည္ ဣရိယာပုတ္ကိုလည္း ေထာက္ပံ.ခိုင္ခံေစ၏ဒီလို ေရွ.ကနိသာယ ၿပန္ခဲ.တယ္။အဲဒီမွာ အပၸာနာေဇာမ်ားသည္္ ဣရိယာပုတ္ကိုလည္း ေထာက္ပံ.၏ဟုဒီလိုကေလးမ်ားအနက္ၿပန္ခဲ.ရင္ ပိုဟန္က် မယ္လိုထင္ပါ၏။ အဲဒီမွာ အပၸာနာေဇာမ်ားသည္ဣရိယာပုတ္ကိုလည္းပဲ ဆိုသည္.စကားၿဖင္.စိတ္ေၾကာင္. ၿဖစ္ေသာ ရုပ္ရိုးရိုးကိုလည္းၿဖစ္ေစတယ္။ေလ်ာင္းေသာအၿခင္းအရာ၊ ထိုင္ေသာအၿခင္းအရာ၊ ရပ္ေသာအၿခင္း အရာ၊ သြားေသာအၿခင္းအရာေတြႏွင္.စိတ္အထူူးထူးကိုၿဖစ္ေစတယ္။ ဣရိယာပုတ္တြင္ ၾကာၾကာေနႏိုင္ေအာင္
ဒီစိ္တ္ကေက်းဇူးၿပဳႏိုင္တယ္။

အဲဒီမွာ ေထာက္ပံခိုင္ခံေစႏိုင္တယ္ဆိုတဲ. အဲဒီစကားကိုယူၿပီးေတာ. ဖလသမာပတ္ႏွင္.ပတ္သတ္ၿပီးေသာ အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြကိုစဥ္းစားႏိုင္ေအာင္ၿဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္ပံခိုင္ခံေစ ၏္ဆိုေသာ နိသာယ ဆရာေတာ္ ၾကီးမ်ား၏အနက္ ကိုၾကည္.ၿပီးေတာ. တခ်ိဳ.ဘာၿဖစ္တယ္မဆိုႏိုင္ဘူး၊ တခါတည္းမလႈပ္မရွပ္ပဲ ထိုင္ေနတာေတြ အဲဒါကို ဖလသမာပတ္၀င္စားတယ္လိုယေန.ေလာက တခ်ိဳ.တခ်ိဳ.ဌာန တြင္ သမုတ္ၾကတယ္၊ေၿပာၾကတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။တခ်ိန္ကအဲဒီလုိဖလသမာပတ္ ၀င္စားတယ္ဆိုတဲ. သူငယ္ကေလးတေယာကိုေတြ.ဘူးတယ္။ အဲဒီသူငယ္ေလးရဲ.ဆရာေတာ္က ကိုယ္ေတာ္ ဒီကေလးကိုၾကည္.စမ္း၊ ေဟ.ေကာင္မင္း ဖလသမာပတ္၀င္စား ၿပလိုက္စမ္းလို သူ.ဘုန္းၾကီးကေၿပာတာပဲ။အဲဒီ အခါက်ေတာ. ကေလးက ပကတိ မ်က္ေတာင္ေလး ခတ္ရာက မ ခတ္ေတာ.ပဲ.ထြက္ေလး၀င္ေလ အာနာပါနလုပ္သလို အမူအရာပါပဲ။ ဒါကုိရႈတဲ. အမူအရာၿပတယ္။ ေတာ.ၾက ေတာ. မ်က္စိေတြမိွတ္ၿပီးေတာ. ေမ.သလိုၿဖစ္သြားတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ အဲဒါကိုဖလသမာပတ္၀င္စားတယ္လို၊ သူ.လက္ကိုစမ္းၾကည္.စမ္း ဘယ္ေလာက္ခိုင္သလဲဆိုတာနဲ. ဘုန္းၾကီးကစမ္းၾကည္.တယ္။ အဲဒါနဲ.သူ.လက္က ေလးထားရာက မၾကည္.တယ္။ ဘုန္းၾကီးကမ မၿပီဆိုရင္သူ.က ေအာက္ဖိတဲ.ပုံ မလိုက္ဖိလုိက္ မလိုက္ဖိလိုက္ ေပါ.။သူ.ကေအာက္ကိုတအားဖိထားတယ္။ ဒါေၾကာင္.ဣရိယာပုတ္ခို္င္တဲ.ဆိုတာ ဒါကိုေၿပာတာပဲကို။ အမွန္ ကေတာ. အပၸာနာေဇာမ်ားသည္ဣရိယာပုတ္ကိုလည္း ေထာက္ပံ.၏။ခိုင္ခံ.ေစ၏ ဒါေပမယ္.ေၿမာက္လိုမရ ေအာင္ၿဖစ္တဲ. သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ သူတို.ကေၿမာက္လိုမရေအာင္ၿဖစ္တယ္လိုယူတယ္။ သူ.ကအံၾကိတ္ၿပီး ၿပန္ၿပီးဖိတဲ.ပုံေပၚေနတယ္။ ဒါနဲ.စဥ္းစားၾကည္.တယ္။

ကေလး ရဲ.ပကတိအားနဲ.ဆိုလိုခ်င္လ်င္ သူ.ကၿပန္ၿပီးဖိေပမယ္. ငါ.အထက္ေၿမာက္ဆြဲလိုရွိလွ်င္ပကတိက ေလးရဲ. အားဆိုလွ်င္ၾကြၿပီးေတာ. တမိုက္ေလာက္ တထြာေလာက္ေၿမာက္ပါရမယ္။ အဲဒီလိုပါေအာင္သူက ိုဆြဲမေၿမာက္ႏိုင္ဘူး၊ဒါပကတိကေလးရဲ.အင္အားမဟုတ္ဘူူး။ဖလသမာပတ္ကေလးရွင္ရဲ.ဘုန္းၾကီးကိုအရွင္ဘုရားရဲ.က
ေလးကိုဖလသမာပတ္ကမထေစနဲ.အုံးဆိုၿပီးေတာ.ဘုန္းၾကီးကအ၀ိဇိကဂုဏ္ေတာ္တို.ဘာတို.
ရြတ္ၿပီးေခါင္းကေလး
ပြတ္ေပးတယ္။အဲဒီလိုပြတ္ေပးေတာ.ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ.ကေလးကသတိရလာတယ္။ေတြး
ထားတဲ.အရာတခုက
ေတာ.ဖလသမာပတ္မဟုတ္ဘူး။အဲဒီလိုေမ.ၿပီးေတာ.သြားေအာင္အဲဒီလုိအထင္ၾကီး
ေအာင္လုပ္နည္းတခုခုရွိတယ္လို
ေအာက္ေမ.တယ္။


အတုအေယာင္ေတြ.ေပါ.မ်ားေသာ ေခတ္မွာ အတုအေယာင္ေတြခြဲၿခားတတ္ေအာင္ ဖိုလ္စိတ္အ ေၾကာင္း ဗဟုသုတကိုတင္ၿပေပးလိုက္ပါတယ္
------------------------------------------------------------------------------------
မဟာစည္ဆရာေတာ္၏နိဗၺာန္အာရုံသုိ႔ကူးသြားရွင္းလင္းခ်က္

ဤသုိ႔ တက္လုိက္က်လုိက္နဲ႔ ျဖစ္ေနေသာ ၀ိပသနာဥာဏ္ သည္ ပင္လယ္ကူး သေဘာၤမွ လႊတ္လုိက္ေသာ ငွက္ႏွင့္တူ၏။ တူပုံကား ေရွးေခတ္ ကာလက ပင္လယ္ ခရီးသည္တုိ႔သည္ ကမ္းစကၽြန္း နီးရာအရပ္ကုိ မမွန္းဆ ႏုိင္ေသာအခါ၌ အသင့္ ယူေဆာင္ခဲ့ေသာ က်ီးငွက္ကုိ လႊတ္လုိက္၍ စူးစမ္းၾက သတဲ့။ ထုိငွက္သည္ သေဘာၤမွ ပ်ံသြား၍ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၌ ကမ္းစကုိ ရွာသတဲ့။ ကမ္းကုိ မေတြ႔ရ ေသးလ်င္ သေဘာၤသုိ႔သာ ျပန္၍ ျပန္၍ နားရသတဲ့။ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ မဂ္ဥာဏ္ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ဥာဏ္အား မျပည့္ေသး၍ တဖန္ က်ဲက်ဲ သြားျခင္းသည္ ကမ္းစကုိ မေတြ႔ရေသာ ထုိငွက္၏ သေဘာၤကုိ ျပန္ျပန္ ကပ္နားျခင္းနွင့္ တူ၏။ ကမ္းအရပ္ကုိ ျမင္လ်င္ကား ထုိငွက္သည္ သေဘာၤဆီသုိ႔ မျပန္လာ ေတာ့ဘဲ ထုိကမ္းဆီ သုိ႔သာလ်င္ တဟုန္တည္း ပ်ံသြားသတဲ့။ ဤအတူပင္ ဤမွတ္သိမွု ၀ိပႆနာ ဥာဏ္သည္လည္း ကၠေျႏၵငါးပါး ရင့္သန္ေသာ ခဏ၌ အမွတ္ အထူး ေကာင္းေနစဥ္ အတြင္းမွာပင္ တစ္ၾကိမ္ထက္ တစ္ၾကိမ္ သာ၍ သြက္လက္ ရွင္းလင္းစြာ အနည္းဆုံး သုံးေလးခါမွ် သိျမင္ျပီးလ်င္ ထိမွု သိမွု ၾကားမွု ျမင္မွု စားမွု နံမွု စေသာဤသခၤါရ ၆ မ်ိဳးတုိ႔တြင္ (ေတြ႔ၾကဳံ လြယ္ရာကုိ ေရွးထား၍ စဥ္သည္) ထုိခဏ၌ ထင္ရွား ျဖစ္ပ်က္ေသာ သခၤါရ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ မွတ္သိျပီး သည္ႏွင့္ တစ္ျပဳိင္နက္ မွတ္တဲ့ အာရုံနွင့္ မွတ္သိမွု ဟူေသာ သခၤါရ အလုံးစုံ ကင္းျပတ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေသာ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ ေတြ႔ျမင္လ်က္ မဂ္ဖုိလ္ အဆင့္သုိ႔ သာလွ်င္ ဆုိက္ေရာက္သြား ေလေတာ့၏။

ဤသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ သြားေသာ သူအား ဆုိက္ေရာက္ ခါနီးတြင္ ေရွးအဖုိ႔က တစ္ၾကိမ္ထက္ တစ္ၾကိမ္ သြက္လက္ ေကာင္းမြန္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ေကာင္းစြာ ထင္ရွားေပ၏။ ေနာက္ဆုံး မွတ္ခ်က္၏ အျခားမဲ့၌ သခၤါရ အာရုံ အလုံးစုံကုိ စြန္႔လႊတ္ျပီးလ်င္ သခၤါရ ကင္းျပတ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေသာ နိဗၺာန္ အာရုံသုိ႔ ကူးေျပာင္း သြားပုံလဲ ေကာင္းစြာထင္ရွား၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ထုိသုိ႔ေရာက္ျပီးေသာ သူတုိ႔သည္ ဤသို႔ ေျပာျပတတ္ကုန္၏။ “အာရုံနဲ႔ အမွတ္ေတြ အကုန္လုံးတိကနဲ ျပတ္ျပီး ရပ္စဲသြားသည္ “ဟူ၍လည္းေကာင္း၊”အာရုံနဲ႔ အမွတ္ေတြ အကုန္လုံး ျပဳတ္က်သြားသည္” ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ “ဆြဲကုိင္ထားရာမွ လြတ္က် သြားသလုိပင္ အာရုံႏွင့္ အမွတ္ေတြမွ ကၽြတ္လြတ္သြားသည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “အာရုံနဲ႔ အမွတ္ေတြ ခ်ဳပ္ျပတ္သြားပုံက မီးေတာက္ကေလး ျငိမ္းသြားသလုိပင္ သိပ္လ်င္ျမန္တာပဲ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “အေမွာင္ထဲမွ အလင္းထဲသုိ႔ ရုတ္တရက္ ေရာက္သြားသလုိပင္ အာရုံႏွင့္ အမွတ္ေတြမွ လြတ္သြားသည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊’အရွူပ္ထဲမွ အရွင္းထဲသုိ႔ ျဖဳတ္ကနဲ ေရာက္သြားသလုိပင္ အာရုံႏွင့္ အမွတ္ေတြမွလြတ္ထြက္သြားသည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ေရထဲမွာ ျမဳပ္သြားသလုိပင္ အာရုံေရာ မွတ္စိတ္ေရာ ျမဳပ္သြားသည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ေျပးလာေသာ သူကုိ ဆီး၍ တြန္းလုိက္သလုိပင္ အာရုံႏွင့္ အမွတ္ ရပ္တန္႔ သြားသည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “အာရုံေရာ မွတ္စိတ္ေရာ ေပ်ာက္သြားသည္” ဟူ၍ လည္းေကာင္း ဤသုိ႔ စသည္ျဖင့္ ေျပာျပတတ္ၾကေပသည္။

သခၤါရ ခ်ဳပ္ျငိမ္းတဲ့ သေဘာကုိ မ်က္ေမွာက္ေတြ႔ရေသာ ထုိအခ်ိန္ ကာလ သည္လည္း မၾကာျမင့္ လွေခ်။ တစ္ၾကိမ္ တည္းေသာ မွတ္သိမွု၏ ကာလကဲ့သုိ႔ တစ္ခဏ ကေလးမွ် သာတည္း။ထုိ႔ေနာင္ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ပုံကုိ ျပန္၍ ဆင္ျခင္မိ၏။ အာရုံႏွင့္ အမွတ္ေတြ ခ်ဳပ္ကင္းလ်က္ ျငိမ္းသြားတာဟာ တရားထူးပဲ ဟူ၍ ျဖစ္ေစ၊ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ပဲ ဟူ၍ျဖစ္ေစ၊ ဆင္ျခင္မိ၏။ အခ်ိဳ႔ေသာ သုတရွိသူ သည္ကား သခၤါရ ခ်ဳပ္ကင္းလ်က္ ျငိမ္းတဲ့ သေဘာက နိဗၺာန္ပဲ၊ ျငိမ္းရာသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လ်က္ မ်က္ေမွာက္ သိတာက မဂ္ဖုိလ္ပဲ၊ ငါသည္ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ေတြ႔ရျပီ၊ ေသာတပတၱိမဂ္ဖုိလ္ ရျပီ ဟု ဆင္ျခင္မိ၏။ ဤသုိ႔ေသာ ဆင္ျခင္မွုမွာ သခၤါရ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမွုသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ပုံကုိ နာၾကား မွတ္သားဖူးေသာ သူအား က်န ျပည့္စုံစြာ ျဖစ္တတ္၏။ ထုိ႔ျပင္ ပယ္ျပီး ကင္းျပီးေသာ ကိေလသာ မပယ္ရေသး မကင္းေသးေသာ ကိေလသာတုိ႔ကုိလည္း အခ်ဳိ႔ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ဆင္ျခင္ တတ္ေသး၏။ ဆင္ျခင္ျပီးလွ်င္ ျဖစ္ဆဲ ကုိယ္စိတ္ အမူအရာမ်ားကုိ မွတ္ျမဲပင္ မွတ္ျပန္၏။ ထုိအခါ၌ ရုပ္နာမ္ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားသည္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ျဖစ္လ်က္ ထင္ေပၚ၏။ အစႏွင့္အဆုံး အျဖစ္ႏွင့္ အပ်က္ နွစ္ပါးလုံးပင္ ပီပီသသ ထင္ရွား၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမွတ္ က်ဲသြားသည္ ေလွ်ာက် သြားသည္ ဟုထင္ရ၏။ အမွန္အားျဖင့္လည္း ဥဒယဗၺယ ဥာဏ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ ေနျပီျဖစ္၍ ေလ်ာက်သည္ မွန္ေပ၏။ထုိဥာဏ္သည္ ဥဒယဗၺယဥာဏ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလင္းေရာင္ႏွင့္ ပုံသ႑ာန္ အာရုံမ်ားကုိလည္း ေတြ႔ရတတ္၏။ အခ်ိဳ႔မွာ ဒုကၡ ေ၀ဒနာ ကေလးမ်ား ကုိလည္း တစ္ခဏမွ် ေတြ႔ရတတ္၏။ အမ်ား အားျဖင့္ကား အလြန္ၾကည္လင္ေသာ စိတ္မ်ား အဆက္ဆက္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိတတ္၏။ ထုိအခါမွာ ဟင္းလင္းျပင္၌ စိတ္တကုိယ္တည္း တည္ေနရသလုိပင္ ဟာတာ ရွင္းတင္းၾကီး ျဖစ္လ်က္ အလြန္ခ်မ္းသာ၏။ အလြန္ေနေကာင္း၏။ ထုိစိတ္ မ်ားကုိလည္း မမွတ္ႏုိင္။ မွတ္ေသာ္လည္း ပိုင္းပုိင္းျခားျခား မသိႏုိင္၊တျခားကုိလည္း စိတ္မကူးလုိ၊ စိတ္ကူး၍လည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ ၾကည္လင္ ခ်မ္းသာ လ်က္သာ ရွိတတ္သည္။ ၾကည္လင္ေသာ ထုိစိတ္မ်ား အားနည္းသြားေသာ အခါ၌ ဆက္၍ မွတ္လ်င္ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ သိ၏။ အတန္ၾကာလွ်င္ အသိမ္ေမြ႔ဆုံး အေကာင္းဆုံး မွတ္သိမွုသုိ႔ တဖန္ ျပန္၍ေရာက္တတ္၏။ ထုိအခါမွာ ဥာဏ္အားေကာင္းလွ်င္ သခၤါရျငိမ္းတဲ့ သေဘာသုိ႔ ေရွးကလုိပင္ ဆုိက္ေရာက္သြားတတ္၏။ သမာဓိဥာဏ္ထက္သန္လွ်င္ ဤနည္းျဖင့္ ခဏခဏလည္း ဆုိက္ေရာက္တတ္၏။ ယခုကာလပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ပထမ မဂ္ဖုိလ္ကုိရရန္သာ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေရာက္ျပီးေသာ ပထမဖုိလ္သုိ႔သာလွ်င္ ထပ္ကာထပ္ကာ ေရာက္ျခင္းေပတည္း။ ဤသည္ကား ေသာတာပတၱိဖုိလ္သုိ႔ ေရာက္ျပီးသည့္တုိင္ေအာင္ အားထုတ္ပုံ မွတ္စဥ္ႏွင့္ ဥာဏ္ျဖင့္ေတြ႔ျမင္ပုံေပတည္း။

Read More!

ရွင္က၀ိ(စြန္းလြန္း)ဆရာေတာ္အေမးႏွင္.အေၿဖ


ေရလယ္ဆရာေတာ္ႏွင္႕ ေညာင္လြန္႕ေတာရ ဆရာေတာ္တို႕သည္ တရားထူးရလွ်င္ အသိေပးၾက စတမ္း ကတိအရ ရွင္က၀ိအေၾကာင္း စာေရးေလွ်ာက္ထားသျဖင္႕ ေညာင္လြန္႕ဆရာေတာ္ မိတၴီလာသို႕ ၾကြလာ စံုစမ္း စစ္ေမးေတာ္မူသည္။

ရွင္က၀ိက ေလာကီ ေလာကီသတ္သတ္၊ ေလာကုတၲ့ရာ ေလာကုတၲ့ရာ သတ္သတ္ေမးရန္ ၾကိဳတင္ ေလွ်ာက္ ထား၏။ေလာကုတ္-ေလာကီ တစ္ရက္စီခြဲ၍ ေမးေတာ္မူသည္။

အနယ္နယ္မွ စာတတ္ ေပတတ္ အေက်ာ္ ဆရာေတာ္ၾကီး အခ်ိဳ႕ကလည္း စာမတတ္ဘဲ တရားထူး ရသည္ ဆိုသည္ကို မယံုၾကည္ႏိုင္ၾကသျဖင္႕ အထပ္ထပ္ စစ္ေမးၾကပံု၊ ႏွိမ္ခ်ေသာ စကားမ်ား ေျပာဆို၍ အျပစ္ၾကီးၾကပံု၊ စာမတတ္ေသာ ဦးက၀ိ၏ အလုပ္ခြင္ႏွင္႕ စပ္ေသာ သိပံုမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ၌ ၾကည္႕ပါ။ ယင္းသို႕ ေမးျမန္းစိစစ္ ၾကသည္မွာ ပဓာနအားျဖင္႕ အစစ္အမွန္ ၀မ္းေျမာက္ ၾကည္ညိုလိုၾက၍ ျဖစ္သည္။ အထင္ေသးသည္႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လည္း မ်ားစြာရွိ၏။ မည္သို႕ျဖစ္ေစ၊ ထိုအစစ္ အေဆး အေမးအျမန္း အားလံုးသည္ ဦးက၀ိ၏ အရဟတၲဂုဏ္ ကိုတစ္ႏိုင္ငံလံုးက ယံုၾကည္လက္ခံ လာရေအာင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ အတည္ျပဳေပး ၾကရျခင္း ပင္တည္း။

ေမးေသာ ပုဂၢိဳလ္တိုင္းကပင္ စာမသင္ဘဲ စာတတ္ ေနေသာ ပဋိပတ္သေဘာကို အံ့ၾသမဆံုး ရွိၾကရေလ၏။ထို႕ေၾကာင္႕ (ပဋိသမိၻဒါမဂ္ႏွင္႕ ၀ိဘင္းအ႒ကထာ) တို႕၌ အရိယာျဖစ္သြားလွ်င္ ပဋိသမိၻဒါပတၲ မျဖစ္သူ မရွိႏိုင္ ဟု ဖြင္႕ဆိုၾကကုန္၏။

"ပဋိသမိၻဒါပတၲ" ဟူသည္ ရုပ္နာမ္ သဘာ၀ကို သဒၵါ အနက္ စသည္ ခြဲျခား ေ၀ဖန္၍ အမွန္တက် ထိုးထြင္း သိျမင္သြားသည္႕ အသိဥာဏ္ထူး ရသူဟု ဆိုလိုေပ၏။ အရိယာတိုင္း ပဋိေ၀ဓအျဖစ္ ေရာက္သည္ကိုပင္ "ပဋိသမိၻဒါဥာဏ္ ရသည္"ဟု ဆိုသည္။

အရွင္ ေကာ႒ိကကဲ႕သို႕ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပဘိႏၷ ပဋိသမိၻဒါပတၲ ကား အသီးအျခားတည္း။ ထို႕ေၾကာင္႕ အ႒ကထာ စကားသည္ အတၴ ပဋိသမိၻဒါ သေဘာ သဘာ၀ကို သိျမင္ျခင္းမွ်ကိုသာ ဆိုလိုဟန္ရွိ၏။

ေမး။ ။ရွင္က၀ိ၊ ေလာကီစ်ာန္ အဂၤါ ငါးပါး ေျပာစမ္းပါ။
ေျဖ။ ။ဆရာေတာ္ အမိန္႕ရွိတဲ႕ စ်ာန္ကို တပည္႕ေတာ္ မေျပာတတ္ပါ။ တပည္႕ေတာ္ ေျပာတတ္သလို ေျပာပါရေစဘုရား။ (ေျပာပါ၊ ေျပာပါ ဆို၍) ဆရာေတာ္ဘုရား ေဟာဒါက ကသိုဏ္း၀န္းပါ ဘုရား။ ပထမ ကသိုဏ္း ၀န္းေပၚကို အာရံုသိမ္းျပီး တင္လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ႕ ဆင္ျခင္တယ္။ ၾကက္သီးထျပီး တုန္လာတယ္။ ခ်မ္းသာေနတယ္။ တည္ျငိမ္ေနတယ္။

ေမး။ ။ဘာ...ဘာ...ဘာဗ် ရွင္က၀ိရဲ႕၊ ျပန္ေျပာစမ္းပါဦး။
ေျဖ။ ။ေဟာဒါက ကသိုဏ္း၀န္းပါ ဘုရား။ အဲသည္ေပၚကို အာရံုသိမ္းျပီး တင္လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ႕ ဆင္ျခင္တယ္။ ၾကက္သီးထျပီး တုန္လာတယ္။ ခ်မ္းသာေနတယ္။ တည္ျငိမ္ေနတယ္။ အဲဒါပါပဲ ဘုရား၊ အမည္ကေတာ႕ အရွင္ဘုရားတို႕ မွည္႕ခ်င္သလိုမွည္႕၊ ေခၚခ်င္သလို ေခၚရံုပါပဲဘုရား။

ထိုအခါ ေညာင္လြန္႕ဆရာေတာ္က ဟုတ္ျပီ ရွင္က၀ိေရ၊ ကသိုဏ္း၀န္းအေပၚ (ႏွာသီးဖ်ားမွာ မွတ္လွ်င္ႏွာသီးဖ်ားကို ယူပါ။) အာရံုသိမ္းျပီးတင္လိုက္တာက ၀ိတက္၊ ဆင္ျခင္တာက ၀ိစာရ ၊ၾကက္သီးထျပီးတုန္လာတာက ပီတိ၊ ခ်မ္းသာတာက သုခ၊ တည္ျငိမ္ေနတာက ဧကဂၢတာ၊ ကဲ...... သေဘာက်ပါျပီဗ်ာ၊ ေရွ႕ဆက္ ေလွ်ာက္ပါဦး ဆို၍ ပဥၥမစ်ာန္ အထိ ဆက္၍ ေလွ်ာက္ထားရ၏။ (စာ သိပံုႏွင္႕ အလုပ္သိပံုကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ႕လာသင္႕၏။)

ေမး။ ။ဒါျဖင္႕ ေနပါဦး၊ အာကာသာနဥၥာယတန စ်ာန္ဟာ ပညတ္အာရံုျပဳ သလား၊ ပရမတ္ အာရံုျပဳသလား။
ေျဖ။ ။ပညတ္ အာရံုျပဳပါတယ္ဘုရား။

ေမး။ ။၀ိဥာဏဥၥာယတန စ်ာန္ကေကာ။
ေျဖ။ ။ပရမတ္ အာရံုျပဳပါတယ္ ဘုရား။

ေမး။ ။အာကိဥၥညာယတန စ်ာန္ကေကာ။
ေျဖ။ ။ပညတ္ အာရံုျပဳပါတယ္ဘုရား။

ေမး။ ။ေန၀သညာ နာသညာယတန စ်ာန္ကေကာ။
ေျဖ။ ။ပရမတ္ အာရံုျပဳပါတယ္ဘုရား။

ေမး။ ။ဒါျဖင္႕ အာကာသာနဥၥာ ယတန စ်ာန္ကေန ၀ိညာဏဥၥာယတန စ်ာန္ကို တက္ေတာ႕
ေအာက္ အာရံုျပဳသလား၊ အထက္အာရံုျပဳသလား။
ေျဖ။ ။ေအာက္ အာရံုျပဳျပီး တက္ပါတယ္ ဘုရား။

ထိုအခါ ဆရာေတာ္က ဟင္..... ဘယ္႕ႏွယ္ မဟုတ္တာ၊ အထက္တက္တာ ဘာ႕ေၾကာင္႕ေအာက္အာရံုျပဳရမွာတံုးဗ်ဟု ဆို၍ ရွင္က၀ိက......

တပည္႕ေတာ္ ဥပမာနဲ႕ ေလွ်ာက္ပါ႕မယ္ဘုရား၊ ေဟာဟိုနားမွာ မစင္ပံုၾကီး ရွိတယ္။ အဲဒီမစင္ပံုၾကီးထဲက်သြားမွာစိုးလို႕ အထက္တြယ္တက္ရတာပါ၊ အဲသလိုပါပဲ၊ ေအာက္ကို အာရံုျပဳျပီး အထက္ကို တြယ္တက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ဘုရားဟုျပန္၍ ေလွ်ာက္ထားသျဖင္႕ ေက်နပ္ေတာ္မူသြား၏။

အဲဒီတုန္းက ဆရာေတာ္မ်ားက ေရွ႕ဆက္မေမးလို႕၊ ေမးရင္ အရူပဘံုမွာ နတၴိေဘာပညတ္ မရွိလို႕ စာက ဆိုထားတယ္။ ပညတ္ကိုလဲ အာရံုျပဳတယ္လို႕ ဆိုတယ္၊ ဘယ္လို ပညတ္ကို ဘယ္ပံု အာရံုျပဳသတံုးလို႕ ေမးမယ္ဆို ပါေတာ႕။ ဒီေတာ႕ မရွိပညတ္ကို အာရံုျပဳတယ္ လို႕ ေျဖလိုက္မွာပဲ။ မရွိတာကို ဘယ္လိုအာရံုျပဳသတံုးလို႕ ထပ္ေမး မယ္ဆိုရင္ ပစၥည္းတစ္ခုခုကိုျပီး ဒီမွာၾကည္႕စမ္း၊ ျမင္တယ္မဟုတ္လား၊ ၀ွက္ထားလိုက္ျပီ၊ ရွိေသးရဲ႕လား၊ မရွိေတာ႕ ဘူး။ မရွိေပမယ္႕ ေစာေစာက ျမင္ဖူးတာကို အာရံုျပဳၾကည္႕စမ္း၊ အာရံုျပဳလို႕ရတယ္မဟုတ္လား၊ အဲသလို မရွိပညတ္ ကို အာရံုျပဳတယ္လို႕ ေျဖလိုက္မွာပဲ ဟု ဦးက၀ိ ကိုယ္တိုင္ တစ္ခ်ိန္က ေဟာျပခဲ႕ဖူး၏။

ေရလည္ ဆရာေတာ္သည္ ရွင္က၀ိႏွင္႕ ရွင္၀ိေဇယတို႕အား အပန္းေျဖေစျပီးေနာက္ စာေပ က်မ္းဂန္ႏွင္႕ညွိ၍ပို၍ တိက်စြာ ၾကည္ညိုႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ထပ္မံ ေမးစစ္ ျပန္ေလ သည္။ ဦးျဖိဳးသာ ႏွင္႕ ဦးဘစံတို႕လည္း အနား၌ပင္ နာယူၾကည္ညို ေနၾက၏။
(မွတ္ခ်က္။ ။စာမတတ္သူတစ္ဦးအေနျဖင္႕ ေျဖဆိုရန္မည္မွ်ခက္ခဲေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳ၍ ဖတ္ပါ။)

ေမး။ ။ရွင္က၀ိ၊ ဘံုသံုးပါးမွာ ဘယ္သူက အိမ္ေဆာက္လုပ္ေပးပါသလဲ။
ေျဖ။ ။တဏွာက ေဆာက္လုပ္ေပးပါတယ္ ဘုရား။

ေမး။ ။ေတဘုမၼက သခၤါရဟာ ဘယ္ကမ်ိဳးေစ႕ ျဖစ္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ။အ၀ိဇၨာက မ်ိဳးေစ႕ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။

ေမး။ ။လူရယ္လို႕ ျဖစ္တာ ကုသိုလ္ေၾကာင္႕လား၊ ဒါမွမဟုတ္ အကုသိုလ္ ေၾကာင္႕လား။
ေျဖ။ ။လူျဖစ္တာ ကုသိုလ္,အကုသိုလ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးေၾကာင္႕ ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။

ေမး။ ။ကုသိုလ္ဟာ သုခ ဆိုမလား၊ ဒုကၡဆိုမလား။
ေျဖ။ ။ကုသိုလ္ဟာ သုခလို႕ ဆိုပါတယ္။ စင္စစ္အားျဖင္႕ ဒုကၡပါပဲ။

ေမး။ ။လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာဆိုတာ အမွန္ရွိသလား။
ေျဖ။ ။သခၤတနယ္မွာ အမွန္ပင္ရွိပါတယ္။ ပရမတ္ သဘာအရဆိုလွ်င္ မရွိပါ။

ေမး။ ။ငရဲခံတဲ႕ပုဂၢိဳလ္္၊ နတ္ျပည္စံတဲ႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိသလား။
ေျဖ။ ။မရွိပါဘုရား။

ေမး။ ။ေလာကၾကီးမွာ ခံစားသူ စံစားသူ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္တြင္ ဘယ္သူ႕ကို အမွန္ေခၚမတံုး။
ေျဖ။ ။ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပင္ မွန္ပါတယ္ ဘုရား။

ေမး။ ။၎င္း ႏွစ္မ်ိဳးကို ဘာေခၚမတံုး။
ေျဖ။ ။နာမ္ ရုပ္ ႏွစ္ပါးဟု ေခၚပါတယ္ ဘုရား။

ေမး။ ။ေလာကမွာ သတ္သူ၊ ေသသူ ရွိသလား။
ေျဖ။ ။ရွိပါတယ္ ဘုရား။

ေမး။ ။ရွိပါတယ္ ဆိုတာ ဘယ္လို မွတ္ရမလဲ။
ေျဖ။ ။နာမ္ရုပ္ ႏွစ္ပါးပါပဲဘုရား။

ေမး။ ။သူ႕အသက္ သတ္လွ်င္ ငရဲက်တယ္ဆိုတာ အမွန္ပဲလား။
ေျဖ။ ။အမွန္ပါပဲ ဘုရား။

ေမး။ ။မွန္တယ္ဆိုလွ်င္ ဘယ္ဟာ အမွန္ေခၚမတံုး။
ေျဖ။ ။ရုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါးဟာ ငရဲက်ေအာင္လဲ သူတို႕ပါပဲ။ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္လဲ သူတို႕ပါပဲ။

ေမး။ ။သတ္သူေသသူရွိတယ္ ယူတာမ်ိဳး၊ မရွိဘူးယူတာမ်ိဳး၊ ထိုႏွစ္မ်ိဳးတို႕တြင္ ဘယ္ဟာ သမၼာအယူေခၚ၍ ဘယ္ဟာ မိစၦာအယူ ေခၚ တံုး။
ေျဖ။ ။ရုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါးကလြဲ၍ ရွိတယ္မရွိဘူး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပင္ မိစၦာအယူဆိုရမွာပဲ ဘုရား။

ေမး။ ။သမၼာအယူ ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို ယူရမွာတံုး။
ေျဖ။ ။ရုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါးသာ ရွိတယ္ယူလွ်င္ သမၼာအယူ ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။

ေမး။ ။ပရမတ္သေဘာကို မသိေသာသူ ပါရမီဆယ္ပါး ျပည္႕စံုႏိုင္ပါသလား။
ေျဖ။ ။မျပည္႕စံုႏိုင္ပါဘုရား။

ေမး။ ။ပညတ္ပရမတ္ ႏွစ္ပါးရွိရာ ပညတ္ကိုသာ သိေသာသူ မဂ္ကိုရသလား။
ေျဖ။ ။မရႏိုင္ပါဘုရား။

ေမး။ ။ပညတ္ ပရမတ္ ႏွစ္ပါး ဘယ္ဟာ အမွန္ေခၚမတံုး။
ေျဖ။ ။ပရမတ္ကိုသာ အမွန္ေခၚႏိုင္ပါတယ္ ဘုရား။

ေမး။ ။မိစၦာအယူ သမၼာအယူ ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ ဘယ္အခါ သမၼာအယူေခၚမတံုး။
ေျဖ။ ။ဒိ႒ိ၊ ၀ိစိကိစၦာ ကင္းလြတ္သည္ကစ၍ သမၼာအယုူ ျဖစ္ပါျပီဘုရား။

------------------------------------------------------------------------------------

၁၂၈၇-ခုႏွစ္ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၃ ရက္ေန႕ ညေန ၆ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဖက္ပင္အိုင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး ၾကြလာေတာ္္မူေသာအခါ ဆရာေတာ္ ဦးပုည၊ ဦးဇာဂရ စေသာ ရဟန္း ေတာ္မ်ားလည္း ပါၾက၏။

ဒါယကာမ်ား ဆည္းကပ္ေနၾကစဥ္ ဖက္ပင္အိုင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးက ျမင္းျခံဆရာ ေတာ္ ဦးက၀ိအား ေအာက္ပါအတိုင္း ေမျမန္းစိစစ္ေလသည္။

ဦးက၀ိတို႕ ၾကြလာမယ္႕ အေၾကာင္းကို ပင္႕စာ၌ ပါေသာေၾကာင္႕သာ ယေန႕ညေန လာခဲ႕ရတာ ပါဘုရား။ သို႕မဟုတ္လွ်င္ နက္ျဖန္ ေန႕ဆြမ္း မီွရံုေလာက္မွာသာ လာမယ္ဟု ၾကံပါတယ္။ လူၾကီးဆို ေတာ႕ သြားရလာရတာမ်ား တယ္ ၀န္ေလးတယ္ ဦးက၀ိရဲ႕။

မွန္လွပါ ဘုရား

ကဲ ဦးပုညတို႕ ဦးဇာဂရတို႕၊ ဦးက၀ိ ႏွင္႕ စကားေျပာၾကပါ ဘုရား၊ တပည္႔ေတာ္ေတာ႕ ေမာ ေသးတယ္။

မွန္လွပါ ဘုရား၊ အေမာအပန္းေျဖ၍ နားေနျပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ဘုရားသာ အမိန္႕ရွိ ေတာ္မူပါ ဘုရား ဟု ေလွ်ာက္ၾကသျဖင္႕ အေမာအပန္းမေျဖဘဲ ဆက္လက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုေလ၏။

ဦးက၀ိ၊ တပည္႕ေတာ္မ်ားသည္ တစ္ပါးႏွင္႕တစ္ပါး ဘြားကနဲ ယခုမွ ေတြ႕ျမင္ၾကေသာ ပုဂိၢဳလ္
မ်ားလဲ မဟုတ္ၾကေပ။ ေရွးကလဲ ေတြ႕ဖူးျမင္ဖူးသူမ်ား ျဖစ္ၾက၍ တစ္ပါးကိုတစ္ပါး အားနာစရာ လဲမရွိ။ ေမးျမန္းစရာရွိသေလာက္ေတာ႕ ေမးျမန္းခြင္႕ မရေပဘူးလားဘုရား။

မွန္လွပါ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ တပည္႕ကို အလိုရွိသေရြ႕သာ ဆံုးမေတာ္မူပါဘုရား။
ကဲ-ဒါျဖင္႕ ေရွးက ပဲခူးျမိဳ႕ အဗ်ားရြာတြင္ ေတြ႕ၾကစဥ္ကေတာ႕ ျဗဳန္းကနဲ ေတြ႕ၾကရတာကလဲ တေၾကာင္း၊ အာဂႏၲဳကခ်င္း ျဖစ္ေနၾကတာကလဲ တေၾကာင္းမို႕ ေမးသင္႕သေလာက္သာ ေမးရေပတယ္။ ယခုဆက္၍ ေမးရျပန္တာေပါ႕။
ေမး။ ။ဦးက၀ိရဲ႕၊ ယခု သီတင္းလဲကြၽတ္ခါနီးျပီ။ ယခု၀ါတြင္း ဘာကိုမ်ား အာရံုျပဳ၍ သီတင္း သံုး ေနပါသတံုးဘုရား။
ေျဖ။ ။သာသနာေတာ္ကို အာရံုျပဳေနပါတယ္ ဘုရား။

ေမး။ ။သာသနာေတာ္ကိုဘယ္ပံု အာရံုျပဳပါသတံုးဘုရား။ သာသနာ ဆိုတာပရိယတ္ ပဋိပတ္ ႏွစ္ပါး ရွိပါတယ္။ ထိုႏွစ္ပါးတို႕တြင္ ဘယ္သာသနာကို ဘယ္ပံုအာရံုျပဳပါသတံုးဘုရား။
ေျဖ။ ။ဘုရားတပည္႕ေတာ္မွာ စာကလဲမတတ္ေတာ႕ ပရိယတၲိ သာသနာကို ခ်ီးျမွင္႕ျခင္းငွာ မစြမ္း ႏိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင္႕ ပဋိပတၲိ သာသနာေပၚတြင္သာ သမာဓိ မရေသးေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားလဲ သမာဓိ ရေလေအာင္၊ ရျပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလဲ ရင္႕သည္ထက္ရင္႕ေအာင္၊ ရင္႕ျပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလဲ လိုရင္းကိစၥ ျပီးစီးၾကေအာင္သာ အာရံုျပဳေနရပါ၏ဘုရား။

ေမး။ ။ ဒါျဖင္႕လွ်င္ ေမတၲာေပါ႕ ဘုရား။
ေျဖ။ ။မွန္လွပါဘုရား။

ေမး။ ။ေမတၲာဆိုေတာ႕သတၲပညတ္ အေပၚ၌ စိတ္ကိုထား၍ ေလာကီရွိပါေသးတယ္။ ေလာကုတၲ့ရာ၌ ေကာ ဘယ္လို အာရံုျပဳျပီးစိတ္ကို ထားပါသတံုးဘုရား။ ေလာကုတၲ့ရာ မွာေကာ စိတ္ကို မထားဘူးလား။
ေျဖ။ ။ ေလာကုတၲ့ရာေပၚမွာ စိတ္ကို ထားပါရဲ႕ ဘုရား။

ေမး။ ။အဲဒီ ေလာကုတၲ့ရာေပၚမွာခ်ည္းဘဲ စိတ္ေတြကိုထားပါေတာ႕လား ဘုရား။ အဘယ္ေၾကာင္႕ ေလာကီ စိတ္ေတြသို႕ ေရာက္ေနရေသးသလဲ။
ေျဖ။ ။ေလာကုတၲ့ရာေပၚမွာ ခ်ည္း သက္သက္ စိတ္ကို မထားႏိုင္ပါဘုရား၊ ခႏၶာ၀န္ၾကီးက အလြန္ေလးေသာေၾကာင္႕ ေလာကီတလွည္႕၊ ေလာကုတၲ့ရာတလွည္႕ ေျပာင္းခံေနရ ပါ ၏ ဘုရား။

ေမး။ ။ကဲ-ဒါျဖင္႕ ေလာကီပညတ္ အာရံုျပဳပံုကိုေတာ႕ ထားလိုက္ပါဦးေတာ႕ ဘုရား၊ ေလာကုတၲ့ရာ ပရမတ္ကိုေတာ႕ ဘယ္လို အာရံုျပဳပါသတံုးဘုရား။
ေျဖ။ ။မိမိ ျမင္ဖူးတာကို အာရံုျပဳပါတယ္ဘုရား။

ေမး။ ။ဒါျဖင္႕ တျခားစာေတြ ထားလိုက္ပါဦးေတာ႕၊ သျဂႋဳဟ္ ဆိုတဲ႕အတိုင္း မဂၢံဖလဥၥ နိဗၺာနံ၊ ပစၥေ၀ကၡတိ ပ႑ိေတာစသည္ျဖင္႕ ပစၥေ၀ကၡဏာေပါ႕။
ေျဖ။ ။မွန္လွပါဘုရား။

ေမး။ ။ဒါျဖင္႕ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို အာရံုျပဳရတာႏွင္႕ ပညတ္ကို အာရံုျပဳရတာ ဘယ္က သာ၍
ခက္သတံုးဘုရား။ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို အာရံုျပဳရတာက သာ၍ မခက္ေပဘူးလား။
ေျဖ။ ။တပည္႕ေတာ္သေဘာျဖင္႕ ဘယ္သင္းမွ မခက္ပါဘုရား။

ေမး။ ။မဂ္ကို အာရံုျပဳပံု ေျပာျပစမ္းပါဘုရား။
ေျဖ။ ။ဥပမာ-ေယာဂီပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္သည္ ၀ိပႆနာတရားအားထုတ္၍ တက္လာတယ္ ဆိုပါ ေတာ႕ဘုရား၊ အဲသည္ေတာ႕ ဘ၀င္ အနည္းငယ္မွ် က်သြားျပီးေနာက္ ေရွ႕စိတ္သံုးသံုးပါးက ကိေလသာတရားကို ဖယ္ရွားေပးပါေရာဘုရား၊ ေနာက္စိတ္က နိဗၺာန္ကို ျမင္ပါေရာ။
ဒါနဲ႕ စိတ္, ေစတသိက,္ ရုပ္ ဆိုတဲ႕ တရားသံုးပါး ျဖစ္ခ်ဳပ္-ျဖစ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနတာ ကိုပင္ ၾကီးစြာေသာ ဆင္းရဲၾကီးပါကလား၊ ဒီဆင္းရဲဟာ ဘယ္သူ႕ေၾကာင္႕ ျဖစ္သလဲလို႕ စစ္လိုက္ေတာ႕ ၎င္း စိတ္, ေစတသိက္, ရုပ္ ကို ျပဳလုပ္ေပးတတ္တဲ႕ ေလာဘကို ျမင္ပါေရာဘုရား။
ယခု ေျပာေနတာက တစ္ခုစီ ေျပာေနရလို႕ ၾကာေနတာပါဘုရား။ ဟိုမွာေတာ႕ ဘာမွ မၾကာပါဘုရား။ ဆင္းရဲကို သိတာနဲ႕ တျပိဳင္နက္ထဲ ျဖစ္သြားတာပါ။
(ကဲ-ေျပာသာ ေျပာပါဘုရား )

အဲဒီလို လုပ္ေပးတဲ႕သူကို ျမင္ေတာ႕ ႏိုင္တဲ႕သူက ျဗဳန္းခနဲ ျပဳလုပ္ေပးတဲ႕သူကို သတ္လုိက္ ပါေရာ၊ အဲဒါက မဂ္ ပါဘုရား။
ဒီေတာ႕ စိတ္, ေစတသိက္, ရုပ္မ်ားလဲ ဖရိုဖရဲျဖစ္သြားသလို ျဖစ္သြားေတာ႕ အေၾကာင္းအက်ိဳး ျပတ္သြားပါေရာဘုရား။ အဲဒါ နိဗၺာန္ ပါပဲဘုရား။
ဒါနဲ႕ ေနာက္ေတာ႕ ဖိုလ္ေဇာ အုပ္သြားပါေရာ။ အဲဒါ ျမင္ဖူးတာေတြပါပဲဘုရား။

ေမး။ ။ေနစမ္းပါဦးဘုရား။ ဒီမဂ္ျဖစ္တဲ႕အခါမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား မဂ္ျဖစ္မွန္း သိရဲ႕လား။
ေျဖ။ ။မသိပါဘုရား၊ ေနာက္ ဆင္ျခင္မွ သိရပါတယ္ဘုရား။

ေမး။ ။ေနာက္-ဆင္ျခင္မွ သိရတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါရဲ႕လား။

ယထာပိ မူေလ အႏုပဒၵေ၀ ဒေဠ၊
ဆိေႏၷပိ၊ ရုေကၡာ ပုနေရ၀ ရူဟတိ။
ဧ၀ံပိ တဏွာႏုသေယ အႏုပဟေတ၊
နိဗၺတၲေတ ဒုကၡမိဒံ ပုနပၸနံ။
(ဒေဠ-၌ ဟထိုး မပါ။ သတိျပဳ။ မနသာ ဒေဠန-စသည္ ၎း။)

အႏုပဒၵေ၀၊ စိမ္းစိမ္းလတ္လတ္ မသတ္ျဖတ္ေသးေသာ။ မူေလ၊ ေရေသာက္ျမစ္ၾကီးသည္။ ဒေဠ၊ ျမဲျမဲခိုင္ခံ႕သည္ ရွိေသာ္။ ဆိေႏၷပိ၊ အခက္အရြက္ အပင္ျပတ္ေသာ္လည္း။ ရုေကၡာ၊ သစ္ပင္သည္။ ဧ၀ံ၊ ဤအတူသာလွ်င္။ တဏွာႏုသေယ၊ အဖန္ဖန္ကိန္းတတ္ေသာ တဏွာကို။ အႏုပဟေတ၊ မဂ္ျဖင္႕ မပယ္အပ္ေသးသည္ ရွိေသာ္။ ပုနပၸဳနံ၊ အဖန္ဖန္တလဲလဲ။ ဣဒံဒုကၡမၸိ၊ ဤသံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရဲသည္လည္း။ နိဗၺတၲေတ၊ ျဖစ္ရဦးမည္ကား မုခ်မလြဲတည္း။

က်မ္းဂန္လာတဲ႕အတိုင္း ေလာဘကို မဂ္ကပယ္တယ္ ဆိုတာ ဟုတ္ပါရဲ႕။ သိုေသာ္လည္း ယခုေလာကမွာ တိုင္းတပါးက ရန္သူစစ္သည္ကို တုိက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ရန္ ထြက္သြားေသာ စစ္သူၾကီးသည္ မိမိတစ္ေယာက္တည္း မသြားဘဲ ေနာက္လိုက္ ေနာက္ပါ စစ္သည္ ဗိုလ္ပါ မ်ားစြာတို႕ႏွင္႕ ထြက္၍ ရန္သူစစ္သည္ကို တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္သလို ယခု ေလာကုတၲ့ရာမဂ္ဟာလဲ ေလာဘကို သတ္ရန္ အေဖာ္မ်ား ရွိေသးသလား၊ တစ္ေယာက္ထဲဘဲသတ္ေလေရာ႕သလား။

ေျဖ။ ။အေဖာ္ရွိပါေသးရဲ႕ ဘုရား။

ေမး။ ။အေဖာ္က ဘယ္သူတံုး၊ ထည္႕ေပးစမ္းပါ။
ေျဖ။ ။ဥပမာ-ေယာဂီပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္သည္ ၀ိပႆနာ တရားအားထုတ္၍ အထြဋ္ အထိပ္ေရာက္ခါနီး ေရွ႕စိတ္သံုးပါးက ကိေလသာတရား ကင္းစင္သြားေအာင္ ပယ္ရွားလိုက္ပါေရာဘုရား။ အဲဒီလို ကိေလသာ စင္သြားေတာ႕ နိဗၺာန္ကို ျမင္တဲ႕စိတ္ ေပၚေပါက္လာပါေရာဘုရား။ ၎စိတ္က နိဗၺာန္ကို ျမင္ေတာ႕ ၎စိတ္ ျမင္ေသာ နိဗၺာန္ကို မဂ္ကမွီခိုတြယ္ကပ္ျပီး ေလာဘကို ပယ္သတ္လိုက္ပါေရာ ဘုရား။

ေမး။ ။မဂ္ေတာ႕ သေဘာက်ပါျပီ ဦးက၀ိရယ္၊ အလြန္သိမ္ေမြ႕ ခက္ခဲနက္နဲတဲ႕ ေနရာေတြေနာ္၊
တပည္႕ေတာ္ မ်ားကေတာ႕ စာေတြ႕ ေျပာရတာ၊ ဒါနဲ႕ မဂ္ေနာက္ဖိုလ္ ေဇာအုပ္လိုက္တယ္ ဆိုတာ စိတ္ထဲမွာ ဘယ္႕ႏွယ္ေနသတံုး ဘုရား။
ေျဖ။ ။ေကာင္းေကာင္း မသိလိုက္ရပါဘုရား။

ေမး။ ။မဂ္ေနာက္ျဖစ္တဲ႕ ဖိုလ္က အာနႏၲ့ရိကဖိုလ္ ေခၚတယ္ ဘုရား၊ ႏွစ္ၾကိမ္-သံုးၾကိမ္ ထဲျဖစ္ေတာ႕ စိတ္ကလဲ အလြန္လ်င္ျမန္သျဖင္႕ ေကာင္းမြန္စြာ သိႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါထက္ မဂ္ကို ဆင္ျခင္တဲ႕အခါ သိရွိပံုမ်ား ဘယ္လို ေနသတံုးဘုရား။
ေျဖ။ ။ဥပမာ-ေယာဂီပုဂိၢဳလ္ တစ္ေယာက္ဟာ ေသာတာပတိၲမဂ္ကို ရတယ္ဆိုပါေတာ႕၊ ၎း ပုဂိၢဳလ္ဟာ မိမိရေသာ မဂ္ကို ဆင္ျခင္ေသာအခါ ငါ ေသာတာပတိၲ မဂ္ကို ရျပီ ဟု သိရံုပါဘဲ ဘုရား။

ေမး။ ။ဖိုလ္ကိုဆင္ျခင္တဲ႕အခါ ဘာကို အာရံုျပဳသတံုး ဘုရား၊ အဲဒီ ဖိုလ္ စိတ္ျဖစ္ေနတဲ႕အခါ စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လိုမ်ားေနသတံုးဘုရား။
ေျဖ။ ။မိမိ ျမင္ဖူးတဲ႕ အေၾကာင္းအက်ိဳး ျပတ္ရာကေလးကို အာရံုျပဳလိုက္တာႏွင္႕ ဖိုလ္စိတ္ျဖစ္လာပါေရာ ဘုရား၊ အဲဒီေတာ႕ စိတ္ခ်မ္းသာျပီး မွိန္းေနပါေရာ ဘုရား။

အဲဒီလို ဆင္ျခင္ျပီး၀င္စားတာက ၀ဠဥၥနဖိုလ္ ေခၚတယ္။ အဲဒီဖိုလ္မွ ေသေသခ်ာခ်ာ သိရတယ္ ၊တယ္ျပီးသိမ္ေမြ႕တယ္ဘုရား၊
------------------------------------------------------------------------------------
ျဂဳပ္ပင္ဆရာေတာ္က ဦးက၀ိအား-
၀ိသုဒၶိ ခုနစ္ပါး ေျပာစမ္းပါ ဟု ေမးရာ-
အရွင္ဘုရားတို႔ ၀ိသုဒၶိကို တပည့္ေတာ္ မေျပာတတ္ပါ၊ တပည့္ေတာ္ ေျပာတတ္သလို ေျပာပါရေစ
ေျပာပါ ေျပာပါ ဟု ခြင့္ျပဳသည္ႏွင့္ ဦးက၀ိက ေအာက္ပါအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားသည္။

၁။ တရားအားထုတ္တဲ့ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္ဟာ ေရွးဦးစြာ ဘုရားကန္ေတာ့၊ ေမတၱာပို႔၊ အမွ်ေ၀ၿပီးလွ်င္ မိမိခႏၶာကိုယ္ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးကို အားထုတ္ဆဲအခါ ဘုရားကိုလွဴ၊ အခ်ိန္မပိုင္းႏွင့္၊ မိမိ စြမ္းႏိုင္ သမွ် အားထုတ္၊ သမာဓိရလာေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာ ပူမႈ၊ ေအးမႈ စေသာ ေ၀ဒနာ ေပၚလာ လိမ့္မယ္။ အဲဒီ ေပၚလာတဲ့ ေ၀ဒနာကို ႐ႈဆဲအခါ၌ မ်က္စိကလည္း ေတာင္ၾကည့္ ေျမာက္ၾကည့္ မၾကည့္ဘူး။ ပါးစပ္ကလည္း စကားမေျပာဘူး။ လက္ကလည္း ကိုးယိုးကားယား မလုပ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ စကၡံဳေႁႏၵ၊ ေသာတိေႁႏၵ၊ ယာနိေႁႏၵ၊ ဇီ၀ွိေႁႏၵ၊ ကာယိေႁႏၵ ဟူေသာ ဣေႁႏၵငါးပါး လံုေနတယ္၊ အဲဒါ သီလ စင္ၾကယ္တယ္။ အဲဒါ သီလ၀ိသုဒၶိ လို႔ ေခၚတယ္။

၂။ ေ၀ဒနာေပၚမွာ စိတ္တည္ေနေတာ့ စိတ္ စင္ၾကယ္တယ္။ အဲဒါ စိတၱ၀ိသုဒၶိ လို႔ ေခၚတယ္။

၃။ သီလကလည္း စင္ၾကယ္၊ စိတ္ကလည္း စင္ၾကယ္ေတာ့ မွန္တာ ျမင္တာေပါ့။ မွန္တာ ျမင္တယ္ ဆိုတာ ဘယ္လိုလဲ ဆိုေတာ့ မီးခတ္နဲ႔ မီးခတ္ေက်ာက္ ခတ္လိုက္ေတာ့ မီးပြင့္ ကေလးေတြ ဖြားဖြား ဖြားဖြား ႏွင့္ ျမင္ရသလို မိမိ ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာ ေမြးတြင္းေပါက္က ျမင္ရတယ္။ အဲသည္လို ျမင္ရေတာ့ ငါ့မွာ ေျခလည္းမရွိ၊ လက္လည္း မရွိ၊ ကိုယ္လည္း မရွိ၊ ဦးေခါင္းလည္း မရွိ၊ ခႏၶာကိုယ္ႀကီး သုဥ္းသြားတယ္။ အဲသည္ေတာ့ အျမင္ စင္ၾကယ္တယ္။ အဲဒါကို ဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိ လို႔ ေခၚတယ္။

၄။ အဲသည္လို ျမင္ရေတာ့ ဟုတ္ပါေပတယ္၊ မွန္ပါေပတယ္ ဟု ဘုရားကို ယံုၾကည္ျခင္း ျဖစ္လာတယ္။ အဲသည္ေတာ့ ယံုမွား ကင္းသြားတယ္၊ ကခၤါ၀ိတရဏ ၀ိသုဒၶိ လို႔ ေခၚတယ္။

၅။ အဲသည္လို ျမင္ရ ေတြ႔ရေတာ့ ၀မ္းသာတာေပါ့။ ၀မ္းသာေတာ့ အလင္းဓာတ္ဟာ မိမိေရွ႕မွာ ေပၚလာတယ္။ ၄င္း အလင္းဓာတ္ႀကီးထဲမွာ သြားၿပီး တြယ္ေနတယ္၊ အဲသည္လို အလင္း ဓာတ္ႀကီးထဲမွာ သြားတြယ္ေနေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာ ေ၀ဒနာေတြ ခ်ဳပ္ၿပီး ေအးေနတယ္။ အဲဒါ အႏၲ့ရာယ္ ၁၀-ပါးထဲမွာ နစ္ေနတယ္လို႔ ေခၚတယ္။ အဲဒီလို အလင္းဓာတ္ႀကီးထဲမွာ တြယ္ေနရာမွ ငါ့ဟာ မဟုတ္ေသးပါဘူး ဟု ဆိုၿပီး ခႏၶာကိုယ္ေပၚ အာ႐ံုျပန္ၿပီး ထိန္းလိုက္တယ္။ အဲဒါ မဂၢါမဂၢ ဥာဏဒႆန ၀ိသုဒၶိ လို႔ ေခၚတယ္။

၆။ အဲသည္လို ခႏၶာကိုယ္ေပၚ အာ႐ံုေရာက္လာေတာ့ ေ၀ဒနာေတြ ျပန္ၿပီး ေပၚလာတယ္။ အဲသည္ေတာ့ အာ႐ံုက အထက္ လြန္သြားလိုက္၊ ေအာက္ ျပန္က်သြားလိုက္ႏွင့္ ေနတယ္၊ မဇၩိမပဋိပဒါ မက်ေသးဘူး။ အဲသည္ေတာ့ ေဇာကိုတင္ၿပီး တျဖည္းျဖည္း ခ်လာေတာ့ မဇၩိမပဋိပဒါ က်သြားေရာ၊ အဲဒါ ပဋိပဒါ ဥာဏဒႆန ၀ိသုဒၶိ လို႔ ေခၚတယ္။

၇။ အဲသည္လို ပဋိပဒါလည္း က်သြားေရာ၊ ေသနတ္ကို ယမ္းေတာင့္ထည့္ၿပီး စိတ္ကိုင္ျဖဳတ္ လိုက္သလို ဒင္း ဆို ျပတ္သြားပါေရာ၊ အဲဒါ ဥာဏ ဒႆန ၀ိသုဒၶိ လို႔ ေခၚတယ္။

------------------------------------------------------------------------------------
၁၂၈၇-ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆုတ္ ၄-ရက္ေန႔ ပဲခူးၿမိဳ႕ အဗ်ားရြာတြင္ ဖက္ပင္အိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီးက ျမင္းၿခံ ဆရာေတာ္ ဦးက၀ိအား ေမးျမန္းေျပာဆို စိစစ္ပံုကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ ထားပါသည္။

ဖက္ပင္အိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီးကား နာမည္ေက်ာ္ စာတတ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။

ေမး။.....။ စကၡဳနဲ႔ ႐ူပါ႐ံု ၿပိဳင္ေသာအခါ စကၡဳက ႐ူပါ႐ံုထံ သြားသလား၊ ႐ူပါ႐ံုက စကၡဳထံ လာေလသလား။
ေျဖ။.....။ စကၡဳကလဲ မသြား၊ ႐ူပါ႐ံုကလဲ မလာပါဘုရား။
ေမး။.....။ ဒါျဖင့္ ဘယ့္ႏွယ္ျမင္ႏိုင္သတံုးဗ်။
ေျဖ။.....။ သူ႔သတၱိက ေရွး႐ူေသာအခါ ျမင္ျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္ပါ၏ဘုရား။
ေမး။.....။ ဒါျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုက လာတာေပါ့ဗ်ား။
ေျဖ။.....။ မလာပါဘုရား။ (ဥပမာ) ေနကိုၾကည့္ေသာ သူသည္ ေန၏ သတၱိ အေရာင္အလင္း မ်က္စိက်ိန္းျခင္းသာ ရွိပါ၏ ဘုရား။ ေန၀န္းႀကီးက မ်က္စိထဲ ၀င္လာသည္ မဟုတ္ပါ။ မ်က္စိကလည္း ေန၀န္းထဲ ၀င္သြားသည္ မဟုတ္ပါ ဘုရား။

ေမး။.....။ ဒါျဖင့္ ေနပါအံုးေတာ့ဗ်ာ၊ နိဗၺာန္အေၾကာင္း ေျပာစမ္းပါ။
ေျဖ။.....။ နိဗၺာန္ဆိုတာ ဘုရား (ဥပမာ) ေယာဂီပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္သည္ ၀ိပႆနာ အားထုတ္၍ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္တရားတို႔၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းကို အလြန္ ႀကီးမားေသာ ဆင္းရဲႀကီးဟု ၿငီးေငြ႔လ်က္ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ရွာက တဏွာကို သိရသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ မဂ္ က ၄င္းတဏွာကို ပယ္လိုက္ေတာ့ အေၾကာင္းအက်ိဳး ျပတ္သြားပါေရာ။ အဲဒီ ေရွးဦးစြာ မဂ္က မပယ္မီ ျဖစ္ပ်က္ေနတာ သခၤတ၊ ေနာက္ေတာ့ အေၾကာင္းအက်ိဳး ျပတ္၍ ဘာမွ မရွိတာကေတာ့ "အသခၤတ-နိဗၺာန္" ပါပဲဘုရား။

ေမး။.....။ ၄င္းနိဗၺာန္မွာ ေန၀န္းလ၀န္းမ်ားလို အေရာင္ေတြမ်ား ရွိသလား။
ေျဖ။.....။ အေရာင္ေတြ မရွိပါဘုရား။
ေမး။.....။ ဒါျဖင့္ ဘယ့္ႏွယ္ေနသတံုး ေျပာစမ္းပါဗ်ာ။
ေျဖ။.....။ ေျပာစရာ မရွိပါဘုရား။
ေမး။.....။ ဒါျဖင့္ နိဗၺာန္ မရွိဘူးလား။
ေျဖ။.....။ ရွိပါရဲ႕ဘုရား။
ေမး။.....။ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္၊ နိဗၺာန္ ရယ္လို႔ ပရမတ္ တရားေလးပါးရွိ မဟုတ္လားဗ်။
ေျဖ။.....။ ရွိပါတယ္ဘုရား။
ေမး။.....။ အဲဒီ ပရမတ္ေျပာပါဗ်ား။
ေျဖ။.....။ ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ဦးက၀ိက ပရမတ္ဆိုလွ်င္ ဘာမွ ေျပာစရာမရွိ၊ လက္ပိုက္ ထိုင္ေန႐ံုပဲ။
ေမး။.....။ ေနစမ္းပါဦးဗ်ာ၊ ေဟာဒီ ေရႊတံုးႀကီးကို ခဲလို႔ ေျပာဆိုကာမွ်ျဖင့္ ၄င္းေရႊတံုးႀကီး ခဲျဖစ္သြားမွာလားဗ် ေျပာစမ္းပါအံုး။
ေျဖ။.....။ ခဲမျဖစ္ပါဘုရား။ သို႔ေသာ္လည္း ပညတ္ တရားႀကီးလို ျဒဗ္၀တၳဳႏွင့္ ထင္ရွား မျပႏိုင္ပါ။ နာမ္ ႐ုပ္တို႔၌ ဥပါဒ္၊ ဌီ ဘင္ မရွိ၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတာကို နိဗၺာန္လို႔ ေခၚတာပဲ။

ေမး။.....။ ဥာဏ္္ ၁၀-ပါး ပြားမ်ားတာ ေျပာစမ္းပါဗ်ာ။
ေျဖ။.....။ (ဥပမာ) ေယာဂီပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္သည္ အာနာပါနႏွင့္ သမာဓိ ရင့္ေသာအခါ မိမိ ကိုယ္ေပၚမွာ ေ၀ဒနာကို သတိႏွင့္ လိုက္ပါေရာ ဘုရား။ အဲဒါႏွင့္ ပထမကေတာ့ သညာအားျဖင့္ ေ၀ဒနာ ေပၚၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပ်က္ျခင္း ဓမၼကို ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ျမင္ပါေရာ။ ဒါနဲ႔ ေၾကာက္ျခင္း ရြံရွာျခင္း ျဖစ္ပါေရာ ဘုရား။
ေမး။.....။ဥာဏ္၁၀-ပါးဟာ တစ္ခုစီ ပြားရမည္ မဟုတ္လားဗ်။
ေျဖ။.....။ တစ္ခုစီ ပြားတာက ကိုယ့္အလိုပါ ဘုရား။
ေမး။.....။ တစ္ခုစီ မပြားလွ်င္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မွာတံုးဗ်။
ေျဖ။.....။ သမၼသနဥာဏ္ သံုးသပ္႐ံုမွ်ႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ျခင္း၊ ေၾကာက္ျခင္း ရြံ႕ျခင္း စသည္ ျဖစ္ပြားပါေရာ ဘုရား။

ေနစမ္းပါအံုးဗ်ာ၊
အင္း-ဒီဟာက သမၼသနဥာဏ္
သံုးသပ္လိုက္ေတာ့ ျဖစ္ပ်က္တာက ဥဒယဗၺယဥာဏ္
ပ်က္တာက ဘဂၤဥာဏ္
ေၾကာက္တာက ဘယဥာဏ္
ရြံ႕တာက အာဒီန၀ဥာဏ္
ေအး ဟုတ္ေပတယ္ဗ်၊ ဟုတ္ေပတယ္။

ေမး။.....။ ဦးက၀ိရဲ႕- ေလာကမွာ ပညတ္အားျဖင့္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာလို႔ ရွိၾကမဟုတ္လား။
ေျဖ။.....။ ရွိပါရဲ႕ဘုရား။
ေမး။.....။ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ အစဥ္အတိုင္း ေတာက္ေလွ်ာက္ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္၊ ရဟႏၲာလို႔ တက္သြားသလား။
ေျဖ။.....။ မတက္ပါဘုရား။
ေမး။.....။ ဒါျဖင့္ ဘယ္လို တက္ရတံုးဗ်။ တက္ပံု ေျပာစမ္းပါဗ်ာ။
ေျဖ။.....။ (ဥပမာ) ေယာဂီပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ဟာ သမၼသနဥာဏ္ကို သံုးသပ္၍ ဥာဏ္ ၁၀-ပါး ကုန္သြားၿပီးေနာက္ ပညတ္အားျဖင့္ ၄င္း ပုဂၢိဳလ္ကို ေသာတာပန္ ဟု ေခၚၾကပါတယ္ ဘုရား။ ၄င္းေနာက္ သမၼသနဥာဏ္ကို သံုးသပ္အံုး၊ ဥာဏ္၁၀-ပါး ကုန္ျပန္က သကဒါဂါမ္ လို႔ ေခၚၾကပါတယ္ ဘုရား။ ဤကဲ့သို႔ ေလးႀကိမ္တက္က ရဟႏၲာ လို႔ ေခၚၾကပါတယ္ ဘုရား။


Read More!

သပိတ္အိုင္ ေတာရဆရာေတာ္၏တရား အႏွစ္သာရမ်ား


တရား အႏွစ္သာရမ်ား

သပိတ္အိုင္ ေတာရဆရာေတာ္သည္ သီမာေကာသလ’က်မ္းငယ္ တစ္ေစာင္ျပဳစုခဲ႕၏။ ၎ျပင္ ေယာဂီနႏၵီေခၚ "စူဠေသာတာပန္ျဖစ္ခန္း ဓာတ္ကမၼ႒ာန္း" က်မ္းကိုလည္း ျပဳစုခဲ႕သည္။ ငယ္ငယ္ႏွင္႕ ထိမိလွေသာ က်မ္းျဖစ္၏။

ဆရာေတာ္ ေဟာေျပာဆံုးမေလ႕ရွိေသာ တရားမ်ားကို လူအမ်ား ေတာင္းပန္၍ စာအုပ္အျဖစ္ ေရးသားခ်ီးျမႇင္႕ျခင္း ျဖစ္သည္။
"ဆရာေတာ္ အဘယ္တရားကို အဘယ္သို႕ ႏွလံုးသြင္း၍ ေပါက္ေျမာက္သနည္း" ဟူေသာ အေမး၏ အေျဖလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုက်မ္းကပင္ ဆရာေတာ္၏ ပရိယတ္, ပဋိပတ္,ပဋိေ၀ဓကို ညႊန္ျပေနသည္။ဓာတ္ခြဲမႈႏွင္႕ အာနာပါနကို လူျပိန္းနားလည္ေအာင္ က်မ္းဂန္သာဓက ျပ၍ ေရးထားသည္။

၀ိပႆနာ အလုပ္ႏွင္႕စပ္၍ အေရးတၾကီး သိမွတ္ဖြယ္မ်ားအတြက္ ထိုက်မ္းငယ္သည္ အထိုက္ အေလ်ာက္လံုေလာက္၏။ က်မ္းဂန္ႏွင္႕လာေသာ အဓိပၸာယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္သေဘာေပါက္ ေသာ အဓိပၸာယ္မ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေရးထားသည္။

ထိုက်မ္းမွ ေရးသားခ်က္အခ်ိဳ႕ကို အနည္းငယ္ ထုတ္ျပပါဦးအံ႕။

လကၡဏာေရး သံုးပါး

"ေသာတာပန္ႏွင္႕ သကဒါဂါမ္ ပုဂိၢဳလ္တို႕သည္ အနတၱ အခ်က္ကို အစြမ္းကုန္ ထင္ျမင္သည္။ အနိစၥ အခ်က္ႏွင္႕ ဒုကၡအခ်က္ကို အစြမ္းကုန္ မထင္ျမင္ႏုိုင္။"

"အနာဂါမ္ ပုဂၢိဳလ္တို႕သည္ အနတၱအခ်က္ႏွင္႕ အနိစၥအခ်က္ကို အစြမ္းကုန္ ထင္ျမင္သည္။ ဒုကၡ
အခ်က္ကို အစြမ္းကုန္ မထင္ျမင္ႏိုင္။"

"ရဟႏၲာပုဂိၢဳလ္သည္ သံုးပါးလံုးကို အစြမ္းကုန္ ထင္ျမင္ႏိုင္သည္။"


ၾကိဳက္ရာတစ္ခုတည္းေရြး အဟုတ္လုပ္

တရားဆိုသည္ကား သမထတရားပင္ ျဖစ္ေစ၊ ၀ိပႆတရားပင္ ျဖစ္ေစ သေဘာအက်ဆံုး၊ စိတ္ဥာဏ္အရွင္းဆံုးျဖစ္ေသာ တရားတစ္ခုခုကိုသာ ရွာၾကံ၍ မိမိရရ တစ္သက္ပတ္လံုး အားထုတ္ရာသည္။

ဟုိတရားက ေကာင္းလိမ္႕ထင္႕၊ ဒီတရားက ေကာင္းလိမ္႕ထင္႕၊ ဟုိတရားကို အားထုတ္လိုက္ ဦးမွ၊ ဒီတရားကို အားထုတ္လိုက္ဦးမွ စသည္ျဖင္႕ ဓမၼ၀ိတက္ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ အဆံုးသတ္လိုက္ေတာ႕ ဟုိတရားကိုလဲမိမိရရ မရွိ၊ ဒီတရားကိုလဲ မိမိရရ မရွိ၊ ဟိုလိုလို သည္လိုလိုႏွင္႕အခ်ိန္ကုန္တတ္ၾက သည္

အာနာပါန ကမၼ႒ာန္းသည္ ၀ိတက္စရိုက္ ေျပာသူႏွင္႕ သင္႕ေလ်ာ္၏ ဟု ျပဆိုေသာ္လည္း ၀ိတက္စရိုက္ မေျပာေသာသူတို႕မွာမူ သာ၍ပင္သင္႕ေလ်ာ္ေသး၏။ စရိုက္ ပဓာနမဟုတ္။
စိတ္ဥာဏ္ရွင္းလင္း၍ ထင္လြယ္၊ ျမင္လြယ္၊ သိလြယ္သည္သာလွ်င္ ပဓာန ျဖစ္၏။


နိမိတ္ အစစ္ အတု

စိတ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ထဲ၌မေနဘဲ အာရံုရွိရာသို႕ သြားလာ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံု ၾကံစည္ စဥ္းစား၍ ထင္ျခင္းသည္ နိမိတ္အစစ္မဟုတ္

စိတ္ရွိရာသို႕ အာရံုက လာရိုက္၍ ထင္ေစရမည္

ဥပမာကား ဓာတ္ပံုရိုက္သကဲ႕သို႕ ျဖစ္ေစရမည္။ စိတ္ကား ဓာတ္မွန္ကဲ႕သို႕ တည္ေစရမည္။ အာရံုကား အရိပ္အေရာင္ကဲ႕သို႕ ရိုက္၍ ထင္ေစရမည္။ ဤကဲ႕သို႕ ထင္ေစမွသာလွ်င္ နိမိတ္အစစ္ ျဖစ္မည္။

စ်ာန္ပ်ံျခင္း

စ်ာန္ရလွ်င္ ေကာင္းကင္သို႕ ပ်ံႏိုင္သည္ဟု တစ္ထစ္ခ် မွတ္ယူတတ္ၾကကုန္၏။ ပ၊ ဒု၊ တ၊ စ
စ်ာန္ကို ရရံုမွ်ျဖင္႕ ေကာင္းကင္သို႕ မပ်ံႏိုင္

ပဥၥစ်ာန္သည္ သက္သက္ေသာ ပဥၥမစ်ာန္၊ အဘိညာဥ္ကိစၥ တပ္ေသာ ပဥၥမ စ်ာန္အားျဖင္႕ ႏွစ္ပါးရွိ သည္တြင္ ဣဒၶိ၀ိဓ အဘိညာဥ္ကိစၥတပ္ေသာ ပဥၥမစ်ာန္မွသာလွ်င္ လိုရာအရပ္သို႕ ပ်ံသန္းႏိုင္သည္။

ကိုုယ္ကို ေပါ႕ေပါ႔ပါးပါး လူရွင္အမ်ားတို႕ ထင္ျမင္ေအာင္ ပ်ံသြားျခင္း တစ္မ်ိဳး၊ လူရွင္ အမ်ားတို႕
မထင္မျမင္ႏိုင္ဘဲ ခဏတစ္ျဖဳတ္ ရုတ္တရက္ လ်င္ျမန္စြာ မ်က္စိတစ္မိွတ္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ စိတၱကၡဏ အတြင္းမွာပင္လွ်င္ လိုရာအရပ္သို႕ ပ်ံသြားျခင္း တစ္မ်ိဳးအားျဖင္႕ ႏွစ္မ်ိဳးရိွသည္။

သီသီကေလးႏွင္႕ တစ္သက္လံုးလြဲ

ရုပ္မွန္း၊ နာမ္မွန္း၊ အနိစၥအခ်က္မွန္း၊ ဒုကၡအခ်က္မွန္း၊ အနတၱအခ်က္မွန္း မသိဘဲလ်က္ ထြက္သက္ ေလ၊ ၀င္သက္ေလကိုသာ အာရံုျပဳ၍ မွတ္ေနလွ်င္ သမထပင္ ျဖစ္သည္။

ရုပ္မွန္းအနတၱ အခ်က္မွန္း သိလ်က္ ထိုရုပ္နာမ္တို႕၏ အျဖစ္အပ်က္ကို လကၡဏာတင္၍ သံုးသပ္ ပါမူ ၀ိပႆနာ ျဖစ္ေလေတာ႕၏။

နားမလည္လွ်င္ သီသီကေလးႏွင္႕ တစ္သက္လံုး လြဲေခ်ာ္တတ္၏။

ထြက္သက္ေလႏွင္႕ ၀င္သက္ေလတို႕သည္ ၀ါေယာဓာတ္ဟု ဆိုရေသာ္လည္း ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာဓာတ္တို႕လည္း ပါျမဲျဖစ္ေလသည္။

ထြက္သက္ေလမဟာဘုတ္ႏွင္႕ ၀င္သက္ေလ မဟာဘုတ္သည္ ရုပ္၊ ထြက္မွန္းသိေသာ စိတ္သည္ နာမ္။ (ေလ၊ခံစားမႈ၊မွတ္သားမႈ၊ ေစ႕ေဆာ္မႈ၊ သိမႈ- ခႏၶာငါးပါးႏွင္႕လည္း ခြဲျပထားသည္။)

စိတ္ဥာဏ္က ( အစ-အလယ္-အဆံုး ) မလိုက္ႏိုင္မူ-
အ၀င္၌ အျဖစ္ တစ္ခ်က္တည္းကိုဖမ္း။
အထြက္၌ အပ်က္ တစ္ခ်က္တည္းကိုဖမ္း။

အျဖစ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အပ်က္ကိုျဖစ္ေစ တစ္ခ်က္ခ်က္မိလွ်င္ မဂ္ကိစၥ ျပီးႏိုင္သည္။ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္၊ ေကာင္းစြာမွတ္။

ရုပ္နာမ္တရားတို႕သည္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႕ တစ္ဆံဖ်ားမွ် ေရႊ႕ေျပာင္းသည္ဟူ၍ မရွိ။ တစ္ေနရာတည္း၌ပင္ ျဖစ္၍ ပ်က္ၾကရကုန္၏။

"ေ၀ဒနာလိုက္" ဟု ဆိုေသာ္လည္း

နာမ္တရားဟူသမွ်တုိ႕တြင္ ေ၀ဒနာသည္ အထင္အရွားဆံုး၊ အသိလြယ္ဆံုး ျဖစ္သည္။ ေ၀ဒနာတရား ႏွင္႕ ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ေတာ္မူၾကသည္ကား မ်ားစြာရွိကုန္၏။ မိမိတို႕၏ ကိုယ္ကုိ ဒိြဟိတ္မွန္း တိဟိတ္မွန္း ဧကန္မသိေသးဘဲလ်က္ ေဂါဓိကရဟန္း ကို အားက်၍ လည္ပင္းကို ျဖတ္သည္ရွိေသာ္ လည္ျပတ္ရံုသာ ရွိလိမ္႕မည္။

ေ၀ဒနာတရား ငါးပါးတို႕တြင္လည္း ဒုကၡေ၀ဒနာသည္ အသိလြယ္ဆံုး၊ အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္သည္။

နည္းနည္းေညာင္းလွ်င္ နည္းနည္းထင္ရွား၏။ မ်ားမ်ားေညာင္းလွ်င္ မ်ားမ်ားထင္ရွားသည္။ ေညာင္းညာပါေစ၊ ထံုက်ဥ္ပါေစ၊ ကိုက္ခဲပါေစ၊ ယိမ္းယိုင္ပါေစဟူ၍ ဘယ္အခါမွ် ႏွလံု မသြင္း အပ္။ေ၀ဒနာဖံုးေနသည္။

ေညာင္းအားၾကီးလြန္းလွ်င္ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ အေညာင္းလြန္ေသာ္ စိတ္ပ်ံ႕လြင္႕၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ဤကဲ႕သို႕ ျဖစ္တတ္သည္ကိုပင္ အေကာင္း ထင္မွတ္ ၾကေသး၏။ မထင္မွတ္ အပ္။

ေယာဂီ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေရွ႕ကေန၍ လြဲေနလွ်င္ ေနာက္ကလိုက္ေသာ ေယာဂီေတြ အကုန္လြဲကုန္ ၏။ ေညာင္းညာ ထံုက်ဥ္ ကိုက္ခဲ၍ လာေသာအခါ သူ႕အလိုလို ယိမ္းယိုင္ လာတတ္သည္။ ထ၍ပင္ခုန္တတ္ေသးသည္။ အေကာင္းမဟုတ္၊ စိတ္ကုိမလႊတ္ရာ။ ၾကာလွ်င္ အရူးကဲ႕သို႕ ျဖစ္တတ္၏။ ဤကဲ႕သို႕ ျဖစ္သည္ကိုပင္ သမာဓိ မွတ္ထင္တတ္ေသးသည္။

စိတ္ဥာဏ္က လိုက္ႏိုင္ပါမူ တစ္ကိုယ္လံုး၌ ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ သြားသည္တို႕ကို ထင္ျမင္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္း အပ္၏။ မိုးတိမ္မ်ား ေလသင္႕ရာသို႕ ေရးေရး ေရးေရးႏွင္႕ သြားေနသကဲ႕သို႕ အသစ္အေဟာင္း ေျပာင္းလဲ၍ ေျပာင္းလဲ၍ ျဖစ္ပ်က္၍ ျဖစ္ပ်က္၍ သြားသည္တို႕ကို အာရံုစူးစိုက္၍ ႏွလံုးသြင္း ႏိုင္လွ်င္လကၡဏာ အထူးတင္ေနရန္ မလိုေတာ႕ေခ်။ တင္ျပီးသကဲ႕သို႕ ျဖစ္၏။

Read More!

သာသနာနဲ႔ သာသနာျပဳ


သာသနာနဲ႔ သာသနာျပဳ
သာသနာက ပရိယတၱိသာသနာ၊ ပဋိပတၱိသာသနာ၊ ပဋိေ၀ဓသာသနာလို႔ သံုးရပ္ရွိတယ္။ တစ္နည္း သီလသာသနာ၊ သမာဓိသာသနာ၊ ပညာသာသနာလို႔ သံုးရပ္ရွိတယ္။ တစ္နည္း ယထာပရာဓသာသနာ၊ ယထာႏုေလာမသာသနာ၊ ယထာဓမၼသာသနာလို႔ သံုးရပ္ရွိတယ္။
ပရိယတၱိသာသနာဆိုတာ ဘုရားေဟာ ထားခဲ့တဲ့ ပိဋကတ္သံုးပံု၊ နိကာယ္ငါးရပ္ဆိုတဲ့ ပိဋကတ္စာေပေတြကို သင္ယူျခင္း၊ ေလ့လာျခင္း၊ မွတ္သားျခင္း၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ႏႈတ္ငံုေဆာင္ထားျခင္း တို႔ကိုေခၚတယ္။
ပဋိပတၱိသာသနာဆိုတာကေတာ့ ဘုရားေဟာထား၊ ဆံုးမထားတဲ့ တရားေတာ္အတုိင္း လိုက္နာက်င့္ႀကံ၊ အားထုတ္ျခင္းကိုေခၚတယ္။ ပဋိေ၀ဓသာသနာ ဆိုတာကေတာ့ အပတ္တကုတ္က်င့္ႀကံ အားထုတ္လို႔ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္တရားေတြကို ထိုးထြင္း သိျခင္းပဲ။
သီလသာသနာဆိုတာ လူေတြမွာ ငါးပါး သီလ၊ ရွစ္ပါးသီလ။ ရဟန္းေတာ္ေတြမွာ ၂၂၇ သြယ္ ရွိတဲ့ သိကၡာပုဒ္သီလေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ လိုက္နာျခင္းပဲ။ သမာဓိသာသနာဆိုတာ ဘုရားရွိခိုးျခင္း၊ ဂုဏ္ေတာ္ပြားျခင္း၊ ပုတီးစိတ္ျခင္းစတဲ့ စိတ္ေအးၿငိမ္းေၾကာင္း၊ စိတ္တည္ၿငိမ္ေၾကာင္း သမာဓိလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ျခင္းပဲ။ ပညာသာသနာ ဆိုတာကေတာ့ ၀ိပႆနာအလုပ္ကိုအားထုတ္လို႔ ႐ုပ္နာမ္ကိုသိျခင္း၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱကိုျမင္ျခင္း၊ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကို သိျမင္ျခင္းပဲ။

ယထာပရာဓသာသနာဆိုတာ အျပစ္ရွိတဲ့ သတၱ၀ါေတြ အျပစ္အားေလ်ာ္စြာ ဆံုးမထားတဲ့ ၀ိနည္းပိဋကတ္ကိုေခၚတာ။ ယထာႏုေလာမ သာသနာဆိုတာ သတၱ၀ါေတြရဲ႕ အလိုဆႏၵ အဇၥ်ာသယ၊ ကိန္း၀ပ္ေနတဲ့ အႏုသယအားေလ်ာ္စြာ ေဟာၾကားဆံုးမထားတဲ့ သုတၱန္ပိဋကတ္ကိုေခၚတာ။ ယထာဓမၼသာသနာဆိုတာ ႐ုပ္အစုအေ၀း၊ နာမ္အစုအေ၀း၊ ႐ုပ္အပံု နာမ္အပံုမွ်သာရွိတဲ့ ဒီခႏၶာႀကီးကို ငါ၊ ငါလို႔ထင္မွတ္ေနတဲ့ သတၱ၀ါ ေတြကို ႐ုပ္အစု အေ၀း၊ နာမ္အစုအေ၀း၊ ႐ုပ္အပံု နာမ္အပံုမွ်သာရွိ ပါလားလို႔ထင္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆံုးမ၊ ေဟာၾကားထားတဲ့ အဘိဓမၼာပိဋကတ္ကိုေခၚတာ။
တစ္ခြန္းတည္းၿခံဳေျပာရရင္ေတာ့ သာသနာဆိုတာ ဘုရားရွင္ရဲ႕အဆံုးအမစကားေတာ္၊ မိန္႔ခြန္းေတာ္၊ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္၊ ပညတ္ေတာ္ပါပဲ။
သာသနာျပဳတယ္ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ ဒီေခတ္ထဲမွာ ေဖာေဖာသီသီ လိႈင္လိႈင္ႀကီးကို သံုးစြဲ ေနၾကတာပဲ။ ဘုရားဖူး သာသနာျပဳအဖြဲ႕တဲ့။ ဘုရားဖူးရင္း လိပ္ဥတူးရင္းဆိုတာလို အမ်ားစုဟာ ဘုရားဖူး နာမည္ခံၿပီး အေပ်ာ္အပါးထြက္ၾကတာ မ်ားတာပါ။ အလုပ္ေတြ၊ တာ၀န္ေတြနဲ႔ ဖိအားေတြမ်ားေတာ့ စိတ္ထြက္ေပါက္တစ္ခု အေနနဲ႔ ဘုရားဖူးနာမည္ခံၿပီး လြပ္လပ္မႈတစ္ခု ရွာၾကတာ၊ ခံစားၾကတာ မ်ားတာပါ။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေတာင္ၿမိဳ႕၊ မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္ဘုရားက သာသနာဆိုတာ အေဆာက္ အဦးကို ေခၚတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ မိန္႔ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သာသနာဆိုတာ ဘုရားမဟုတ္ဘူး။ ေစတီမဟုတ္ဘူး၊ ပုထိုးမဟုတ္ဘူး။ ေက်ာင္းမဟုတ္ဘူး။ ကန္မဟုတ္ဘူး။ သာသနာဆိုတာ ဘုရား အဆံုးအမကိုေခၚတာ။
ဘုရားတည္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ သာသနာျပဳလိုင္းတဲ့။ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္တဲ့။ မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္ဘုရားရဲ႕အလိုဆိုရင္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ စဥ္းစားၾကည့္ေပ့ါ။ ဘုရားမရွိတဲ့အရပ္မွာ ဘုရားတည္ တာေကာင္းပါတယ္။ ဘုရားရွိၿပီးသား အရပ္မွာေတာ့ ေနာက္ထပ္အသစ္တည္ဖို႔မလိုပါဘူး။ ဘုရားထက္အေရး ႀကီးတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိ ပါေသးတယ္။
ကိုယ့္ဖေယာင္းတိုင္မွာ မီးေတာက္ မရွိဘဲ တျခားဖေယာင္းတိုင္ကို မီးကူးေပးလို႔ မရဘူး။ ဒီလိုပဲ.. ကိုယ့္သႏၶာန္မွာ သာသနာ မရွိဘဲ သူမ်ားကို သာသနာျပဳလို႔မရဘူး။ သာသနာျပဳတယ္ဆိုတာ လူတုိင္းနဲ႔ တန္တာ မွတ္လို႔။
ႏိုင္ငံရပ္ျခား သာသနာျပဳထြက္ၾကတယ္။ ေကာင္းပါတယ္။ ပ႑ိတာရာမ ဆရာေတာ္ဘုရား ကေတာ့ သာသနာျပဳဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရႀကီးဟာ ႀကီး က်ယ္လြန္းလို႔ မသံုးရဘူး။ ျပည္ပသြားတာ ဓမၼဒူတခရီးလို႔ပဲ အမည္တပ္တယ္။
ပရိယတၱိမူလကံ သာသနံ လို႔ ဋီကာ ဆရာတို႔မိန္႔ဆိုၾကတယ္။ သာသနာရဲ႕အေျခခံ ေရေသာက္ျမစ္ဟာ ပရိယတၱိပဲ။ ဒါေၾကာင့္ နံပါတ္တစ္ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္စစ္စစ္ဟာ စာခ်ပုဂၢိဳလ္ပဲ။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ တရားေဟာ၊ တရားျပပုဂၢိဳလ္ေတြေပ့ါ။
ပရိယတၱိက ေရကန္ႀကီးရဲ႕ ကန္ေဘာင္နဲ႔တူတယ္။ ပဋိပတၱိက ေရကန္ထဲက ေရေတြနဲ႔တူတယ္။ ပဋိေ၀ဓက ေရကန္ထဲက ပြင့္္ေနတဲ့ၾကာမ်ိဳး ငါးပါးနဲ႔တူတယ္။ ပရိယတၱိ ကန္ေဘာင္ခိုင္မွ၊ ေကာင္းမွ၊ လံုၿခံဳမွ၊ ပဋိပတၱိေရေတြ ၾကာရွည္တည္တံ႔ႏိုင္တယ္။ ပဋိပတၱိေရေတြ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း တည္ရွိမွ ပဋိေ၀ဓ ၾကာပန္းတို႔ပြင့္လန္းႏိုင္တယ္။

ဓမၼပိယဆရာေတာ္
အရွင္သံ၀ရာလကၤာရ

Read More!

ေဒ၀ဒူတ သုတၲာန္ ပါဠိေတာ္ႀကီး (ယမမင္းစစ္တမ္း)


ေဒ၀ဒူတ သုတၲာန္ ပါဠိေတာ္ႀကီး (ယမမင္းစစ္တမ္း)

ယမမင္း ။ ။ ေမာင္မင္း .. သင္သည္လူ႕ျပည္၌ ပထမေသမင္းတမန္ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္သည္ကို မျမင္ပါသေလာ။

ငရဲသား ။ ။ ကၽြႏု္ပ္ မျမင္မိပါ။

ယမမင္း ။ ။ ေမာင္မင္း .. သင္သည္ လူ႕ျပည္၌ မိမိ၏က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ မသုတ္သင္ႏိုင္ဘဲ လူးလိမ့္ကာ ေနရရွာေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကို မေတြ႕ခဲ့ဘူးလား ။

ငရဲသား ။ ။ ကၽြႏု္ပ္ ျမင္မိပါသည္။

ယမမင္း ။ ။ မိမိကိုယ္တုိင္နားလည္ေသာ အရြယ္သို႕ေရာက္ေသာအခါ ထိုကေလးမ်ားကိုႀကည့္၍ ““ငါသည္ ဘာမွ်မသိနားမလည္ရွာေသးေသာ ယခုလို ကေလးသူငယ္ျဖစ္ဖို႕ရာ ေနာင္ခါ ပဋိသေႏၶေနရဦး မည္။ ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းသေဘာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသးအံတကား ။ ယခုငါသည္ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ တို႕ျဖင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားကိုျပဳေတာ့မွေတာ္ကာၾကေတာ့မည္”” ဟု အႀကံအစည္မ်ား အေမာင္ မျဖစ္ခဲ့ဘူးလား ။
(အလြန္ၾကင္နာစြာေမးသည္။)


(ေအာ္...ဘယ္လိုေမးခြန္းႀကီးပါလိမ့္ ၊ ဒီလိုေမးလိမ့္မယ္လို႕တစ္ခါမွမထင္ခဲ့ပါဘူး။ ငယ္ငယ္တုန္းက ယမမင္း ေမးရင္ မင္းလူ႕ျပည္မွာ ဘာေကာင္းမႈလုပ္ခဲ့သလဲ။ သတိရရင္ လြတ္ၿပီ။ ဒီလိုဘဲ ထင္ခဲ့တာ။ အခုေတာ့ ေတြ႕ၿပီ ။ ကဲ သင္တို႕ေရာ ဒီလို အႀကံအစည္ျဖစ္ဖူးပါသလား။ ကဲေျဖလိုက္ပါ ...)

ငရဲသား ။ ။ ကၽြႏု္ပ္ မတတ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ပါသည္။ ဟို... ကၽြႏု္ပ္ မိဘေတြကို လုပ္ေကၽြးေန ..

ယမမင္း ။ ။ ေတာ္ေတာ္ .. ေမာင္မင္း ...မင္းမိဘ ေဆြမ်ိဳးညာတကာ ဆရာ ေတြကျပဳေပးသည္မဟုတ္။ သူတို႕နဲ႕မဆိုင္။ ေမာင္မင္း ကိုယ္တုိင္ ျပဳခဲ့သည္ျဖစ္လို႕ အေမာင့္ ေမ့ျပစ္ အေမာင္သာဆိုင္တယ္။ ဘာမွ ဆင္ေျခေပးလို႕မရေတာ့ဘူး။
ကဲရွိေစေတာ့ ... ထပ္ေမးမယ္ ... ေမာင္မင္း

ယမမင္း ။ ။ အေမာင္လူ႕ျပည္မွာတုန္းက ဒုတိယ ေသမင္းတမန္ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္သည္ကို မျမင္ပါသေလာ။

ငရဲသား ။ ။ ကၽြႏု္ပ္ မျမင္မိပါ။

ယမမင္း ။ ။ အေမာင္လူသား ... သင္သည္လူ႕ျပည္၌ ေတာင္ေ၀ွးကိုသာမွီခို အားထားရာရွိလ်က္၊ ဆံျဖဴ၊ သြားက်ိဳး၊ အေရတြန္႕လိပ္ ..စသည္ျဖင့္ တုန္တုန္ခ်ည့္ခ်ည့္ျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအရြယ္သို႕ေရာက္ရွိေန ေသာ အိုမင္းရင့္ေရာ္ေနသည္ လူသားတို႕ကို အေမာင္ေတြ႕မိခဲ့ပါသလား..။

ငရဲသား ။ ။ ကၽြႏု္ပ္ ျမင္မိပါသည္ အရွင္ယမမင္းႀကီး။

ယမမင္း ။ ။ ေအး .. ဒါဆိုကြာ ... သင္မိမိကိုယ္တုိင္နားလည္ေသာ အရြယ္သို႕ေရာက္ေသာအခါ ထိုသူတို႕ကို ႀကည့္ၿပီး ၊“ေအာ္ငါသည္လည္း စင္စစ္ ဤသို႕ အိုရျခင္းသေဘာကို မလြန္ဆန္ႏုိင္အံ။ ယခုငါသည္ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ တို႕ျဖင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားကိုျပဳေတာ့မွေတာ္ကာၾကေတာ့မည္” ဟု အႀကံအစည္မ်ား အေမာင္ မျဖစ္ခဲ့ဘူးလား ။

ငရဲသား ။ ။ ကၽြႏု္ပ္ မတတ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ပါသည္ အရွင္ယမမင္းႀကီး။ ဒီလိုပါ ...

ယမမင္း ။ ။ ေတာ္ၿပီ ... အေမာင့္ ေမ့ျပစ္ဟာ အေမာင္သာဆိုင္တယ္။ ဘာမွ ဆင္ေျခေပးမေနနဲ႕။

ဤနည္းအတိုင္း တတိယေသမင္းတမန္အျဖစ္ .. သူနာ ကိုညႊန္ျပေလသည္။
ဤနည္းအတိုင္း စတုတၴေသမင္းတမန္အျဖစ္ .. သူေသ ကိုညႊန္ျပေလသည္။
ဤနည္းအတိုင္း ပဥၥမေသမင္းတမန္အျဖစ္ .. ႏွိပ္စက္ခံေနရေသာ အက်ဥ္းသား၊ ေထာင္သား၊ ရာဇ၀တ္သား ကိုညႊန္ျပေလသည္။

၅ ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ေမး၍ ေမ့ေလ်ာ့ေပါ့ဆခဲ့သျဖင့္ .. သတိမရႏုိင္လွ်င္ .. ယမမင္းႀကီးကိုယ္တုိင္ “လူ႕ဘ၀တယ္ ထိုသူ ကုသိုလ္ျပဳခဲ့ဖူးသလား၊ ျပဳသည့္အခါတုန္းက မိမိအား အမွ်အတန္း ေ၀ခဲ့ဖူးသလား” ဟုစဥ္းစား၏။
စဥ္းစား၍ရလွ်င္ထိုကုသိုလ္ကို ေဖာ္ျပ၏။ ယမမင္းကေျပာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ၽြိမိဘာသာ သတိရ၍ျဖစ္ေစ ကုသိုလ္ကို သတိရသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ငရဲမွလြတ္ေျမာက္ရေလသည္။
(ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ မိမိ၏ ကုသိုလ္မ်ား အားထားရေၾကာင္းထင္ရွားေပသည္။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားျပဳလုပ္ပါ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းတုိ႕ ..)

ယမမင္းႀကီး ကိုယ္တိုင္စဥ္းစာတိုင္စဥ္းစား၍ မရေသာအခါ ဆိတ္ဆိတ္ေနရေတာ့၏။ ထိုအခါ ငရဲေကာင္ သတၲ၀ါကို ငရဲထိန္းတို႕ ယူေဆာင္လ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွိပ္စက္ၾကကာ ငရဲခံရရွာေတာ့သည္။

ေရွးဦးစြာ ထိုသူကို ငရဲထိန္းမ်ားသည္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း ငါးရပ္ေခၚေသာ – လက္ႏွစ္ဖက္၌၄င္း၊ ေျခႏွစ္ဖက္၌၄င္း၊ ရင္လယ္၌၄င္း၊ သံနပူျဖင့္ စိုက္ႏွက္ျခင္းတည္းဟူေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကုိျပဳၾက၏။

ထိုေနာက္ - ထိုသူကို ငရဲထိန္းမ်ားသည္ ရဲရဲျငီးေသာ သံေျမျပင္၌ လွဲအိပ္လိွမ့္လိုက္ကာ ဒါးမ မ်ားျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးခုတ္ေရႊၾက၏။

ေျခကိုမိုးေမွ်ာ္၊ ဦးေခါင္းေဇာက္ထိုး၊ ဆြဲကိုင္ကာ ပဲကြတ္မ်ားျဖင့္ ခုတ္ေရႊၾက၏။

ရထားမွာတပ္၍ မီးေတာက္ေလာင္ေနေသာေျမ၌ ေရွ႕တိုး၊ ေနာက္ဆုတ္ သြားခိုင္းၾက၏။

ေျခကိုမိုးေမွ်ာ္၊ ဦးေခါင္းေဇာက္ထိုး၊ ဆြဲကိုင္ကာ သံအိုးပူထဲ၌ ပစ္ခ်ၾက၏။

သံရည္ပူမ်ား၊ ေၾကးရည္ပူမ်ား ကို တိုက္ၾက၏။ ထို သံရည္၊ ေၾကးရည္ပူမ်ားသည္ အတြင္းကိုယ္အဂၤါမ်ားကို က်က္က်က္ဆူေစၿပီးမွ ဒြါရကိုးေပါက္မွ ေန၍ျပန္ထြက္သည္။

သံအိုးပူထဲတြင္လည္း ျမဳပ္ခ်ည္ ေပၚခ်ည္ ဖီလာကန္႕လန္႕ က်က္စားရေတာ့၏။
သို႕ေသာ္ မေသႏိုင္ဘဲ စူးရွၾကမ္းတမ္း၍ ခါးစပ္ေသာ၊ သည္းထန္ေသာ ဆင္းရဲေ၀ဒနာမ်ားကို ခံစားရေလေတာ့သည္။

ဤသည္မွာ ယမမင္းႀကီးထံ စစ္ေမးၿပီး၍ ငရဲျပည္၏ အၾကိဳအစမ္းႏိွပ္စက္ျခင္း (ငရဲျပည္၏ ႀကိဳဆိုေရး Reception) မွာပင္ရွိေသး၏။

ထိုေနာက္မွ ထိုသူကို ငရဲထိန္းတုိ႕သည္ သူႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္ရွိငရဲမ်ားကို ငရဲငယ္မ်ားကို တစ္ငရဲၿပီးတစ္ငရဲ ျဖတ္သန္း အဆင့္ဆင့္ခံ၍ ငရဲႀကီးသို႕က်ေရာက္ခံစားရေလေတာ့သတည္း။

ငါ၏ခ်စ္သား ရဟန္းတို႕ .. စင္စစ္ ငါဘုရားသည္ ထိုငရဲ၌ က်ေရာက္ခံစားရပံုတို႕ကို ကုိယ္ေတာ္တိုင္ သိျမင္ထင္လင္းၿပီးေသာ အေၾကာင္းတို႕ကိုသာလွ်င္ ငါဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူေပသည္။
ငရဲ၏ ဒုကၡ ဆင္းရဲတို႕ကို ငါဘုရား ထိုင္ေျပာေနလွ်င္ ၿပီးမည္မဟုတ္... အင္မတန္ဆိုးရြားလွသျဖင့္ သတိထား၍ ကုသိုလ္တရား၊ ဘာ၀နာတရား၊ ၀ိပႆနာတရားတို႕ကို အားထုတ္ၾကေလာ့ ။

ဤ ေဒ၀ဒူတသုတၲန္ ၏ အဆံုး၌ တရားကို အားထုတ္ၾက၍ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ား ၊ ေသာတာပန္၊ သကဒါဂါမ္၊ အနာဂါမ္ တည္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ား မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ရွိခဲ့ဖူးၿပီ။
ဘုရားရွင္အဆူဆူလည္း ဤ ေဒ၀ဒူတသုတၲန္ကို ေဟာေတာ္မူျမဲပင္ ျဖစ္ပေလေတာ့သတည္း ။


Read More!

ျပႆဒါး၊ရက္ရာဇာ

သမၼာဒိ႒ိတြင္(၁) ကမၼသကတာသမၼာဒိ႒ိ(၂) ၀ိပႆနာသမၼာဒိ႒ိ (၃) မဂၢသမၼာဒိ႒ိ (၄) ဖလသမၼာဒိ႒ိ (၅)ပစၥေ၀ကၡဏာသမၼာဒိ႒ိ
ဟူ၍ ငါးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ယင္းငါးမ်ိဳးတြင္ ၁) ကမၼသကတာသမၼာဒိ႒ိသည္
အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအေျခခံအုတ္ျမစ္အေပၚတြင္သာထုိ႔ထက္အဆင့္
ျမင့္ေသာ သမၼာဒိ႒ိေလးမ်ိဳးကုိ အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္သြားႏုိင္ပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ သမၼာဒိ႒ိဟုခံယူ
လုိေသာ္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အားျဖင့္ ကမၼသကတာသမၼာဒိ႒ိ၌သက္၀င္ဖုိ႔
လုိေပမည္။ ယင္းသမၼာဒိ႒ိ၌မွ်နက္နက္ရွိဳင္းရွိဳင္းစြဲစြဲျမဲျမဲ ယုံၾကည္သက္၀င္မွဳ
မရွိလွ်င္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။


ကမၼသကတာသမၼာဒိ႒ိဟူသည္ မိမိျပဳလုပ္ေသာ ေစတနာေကာင္းကံ ၊
မေကာင္းကံ၏ အေၾကာင္းအလုိက္ ထိုက္တန္သေလာက္ ျဖစ္ေပၚခံစားသည္
ဟူ၍ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါ၏။ မိမိ၏ အလုပ္(ကံ)ႏွင့္ ကံေၾကာင့္ရေသာ လုပ္ခေခၚ
သည့္ ကံ၏အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ေကာင္းေသာအမွဳလုပ္လွ်င္
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရရွိျပီး ၊ မေကာင္းမွဳလုပ္လွ်င္ မေကာင္းက်ိဳး ဆင္းရဲဒုကၡ
ရရွိမည္ဟု မုခ်ယုံၾကည္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါ၏။ လူသား၏ ကံၾကမၼာကုိ ထိုလူ၏
"အလုပ္"၊"အက်င့္စရုိက္" ကသာဖန္တီး၍ အျခားမည္သည့္အရာကမွ် မဖန္တီးႏိုင္
ဟုလည္း ခုိင္ခုိင္ျမဲျမဲ စြဲစြဲနစ္နစ္ ယုံၾကည္သက္၀င္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဤ ကမၼသကတာသမၼာဒိ႒ိႏွင့္
ဆန္႔က်င္ေသာ အယူအစဲြတုိ႔၌ ေမြ႔ေလ်ာ္သက္၀င္ေနမိျခင္းရွိမရိွ မိမိကုိယ္ကို
ေ၀ဖန္စိစစ္ရန္ မ်ားစြာလုိအပ္ပါသည္။

ျဗဟၼဏတုိ႔၏ ေ၀ဒက်မ္းလာ "ျပႆဒါး"၊"ရက္ရာဇာ"၊"၀ါရမိတၲဴ"၊
"နဂါးလွည့္" စေသာ အယူမ်ားသည္ ကမၼသကတာသမၼာဒိ႒ိႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ
"အယူမွား" ၊ "အစြဲမွား" မ်ားျဖစ္၍ ယင္းအယူအစြဲမွားမ်ား၌ယုံၾကည္သူသည္
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် သမၼာဒိ႒ိ မျဖစ္ႏုိင္ပါေပ။ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔၏
အေျခခံျဖစ္ေသာကမၼသကတာသမၼာဒိ႒ိတြင္သက္၀င္မွဳမရွိလွ်င္အဘယ္မွာလွ်င္
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာပါမည္နည္း။

နမၼားဆရာေတာ္ၾကီး အရွင္ဉာဏက ရက္ရာဇာ ျပႆဒါးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျပက္ျပက္ထင္ထင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေ၀ဖန္ခြဲျခား စိစစ္ေတာ္မူခဲ့သည္။
ရက္ရာဇာ ျပႆဒါး အယူစြဲ၍ အလြဲေမြ႔ေလ်ာ္သက္၀င္သူမ်ား ဆင္ျခင္
သံေ၀ဂရစိမ့္ေသာငွာ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပအပ္ပါသည္။

တနဂၤေႏြ ၊ တနလၤာ ဆုိတာ

"ေမာင္စိန္ေရ၊ တနဂၤေႏြ တနလၤာဆိုတာ ပူသလား ေအးသလား"
"သေဘာတရား မရွိပါဘုရား"
"သေဘာတရားမရွိရင္ ပညတ္ေပါ့၊ အဟုတ္ရွိ မဟုတ္ဘူးေပါ့ကြဲ႔"
"မွန္ပါ့၊ ပညတ္ပါဘုရား"
"အဲဒီ အဟုတ္ရွိမဟုတ္တဲ့ ပညတ္ေတြကုိ အဟုတ္ရွိထင္ျပီး ျပႆဒါးကုိ
ေၾကာက္ရ၊ ရက္ရာဇာကုိ အားကုိးရနဲ႔ ပုထုဇဥ္ေတြမွာ ေမာျပီး ဒုကၡ
ျဖစ္ေနၾကတယ္မဟုတ္လား ေမာင္စိန္ရဲ့"
"မွန္ပါ့၊ ဒုကၡျဖစ္ေနၾကပါတယ္ ဘုရား"

ျပႆဒါး


"ျပႆဒါးေန႔မွာ ထန္းလ်က္ခဲကုိစားရင္ မခ်ိဳဘူးလား"
"ခ်ိဳပါတယ္ဘုရား"
"ကုသုိလ္လုပ္ရင္ ကုသုိလ္မျဖစ္ဘူးလား"
"ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား"
"ကုသုိလ္ကံသည္ အက်ိဳးေပးခြင့္ရေသာ္လည္း ျပႆဒါးေန႔မွာ အက်ိဳးမေပးေသးဘဲ
ဆုိင္းငံ့ေနတယ္လုိ႔ ဘုရားေဟာသလား"
"မေဟာပါဘုရား"
"ဒီလုိဆုိရင္ ကံေကာင္းေထာက္ပ့ံေနေသာသူသည္ ျပႆဒါးေန႔မွာ အိမ္တုိင္ထူ
ျခင္းေၾကာင့္ မေကာင္းက်ိဳးရဦးမွာလား"
"မရပါဘုရား"
"ဒီလိုဆုိရင္ ကံေကာင္းေထာက္ပံ့ေနေသာသူသည္ အကုသုိလ္ကုိသာ ေၾကာက္
ရမယ္ မဟုတ္လား"
"မွန္ပါ့ဘုရား"
"အဲဒါေၾကာင့္ အကုသုိလ္ကုိ မေၾကာက္ဘဲ ျပႆဒါးကုိေၾကာက္လွ်င္ ျဗဟၼဏ
ဘာသာ၊ ျပႆဒါးကုိ မေၾကာက္ အကုသုိလ္ကုိေၾကာက္မွ ဗုဒၶဘာသာ
လုိ႔မွတ္ကြဲ႔"
"မွန္ပါ့ဘုရား"

ရက္ရာဇာ


"ရက္ရာဇာေန႔မွာ ငရုတ္သီးစားရင္ မစပ္ဘူးလား"
"စပ္ပါတယ္ဘုရား"
"ရက္ရာဇာေန႔မွာလုပ္ေသာ အကုသုိလ္သည္ မေကာင္းက်ိဳးကုိ မေပးဘဲ
ေနပါ့မလား"
"မေနပါဘုရား"
"ကံမေကာင္းေသာသူသည္ရက္ရာဇာေန႔မွာအိမ္တုိင္ထူျခင္းေၾကာ င့္
ခ်မ္းသာပါ့မလား"
"မခ်မ္းသာပါဘုရား"
"ေမာင္စိန္တုိ႔ရြာမွာ အိမ္ေျခဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ"
"တစ္ရာရွိပါတယ္ဘုရား"
"၄င္းအိမ္ေျခတစ္ရာမွာ ရက္မေရြးဘဲ ေဆာက္တဲ့အိမ္ပါရဲ့လား"
"မပါပါဘုရား"
"ရက္ေရြးျပီးေဆာက္တဲ့အိမ္ေတြသည္ ခ်မ္းသာတဲ့ အိမ္ေတြခ်ည္းပဲလား"
"မြဲေသာအိမ္ေတြသာ မ်ားပါတယ္ဘုရား"
"ဒီလုိဆုိရင္ ရက္ေကာင္းေတြက ေကာင္းက်ိဳးေပးႏုိင္သလား"
"မေပးႏုိင္ပါဘုရား"
"ရက္မေရြးဘဲ မဂၤလာေဆာင္တဲ့ လင္မယားရွိရဲ့လား"
"မရွိပါဘုရား"
"လင္မယားတုိင္း မကြဲမကြာနဲ႔ ခ်မ္းသာတာခ်ည္းပဲလား"
"မဟုတ္ပါဘုရား"
"ရက္ေကာင္းေတြကုိ အားကုိးရတာ အလကားေပါ့"
"အလကားပါဘုရား"
"ကုသုိလ္ကုိ အားကုိးမွ ဗုဒၶဘာသာကြဲ႔ ေမာင္စိန္ရဲ့"
"မွန္ပါ့ဘုရား"

စင္စစ္ေသာ္လူသားတစ္ဦး၏ဘ၀ေလာကဓံဟူသည္ထုိလူသား၏စိတ္သႏၲာန္
တြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေစတနာအေလ်ာက္ ခံစားရသည့္ တုံ႔ျပန္မွဳသာလွ်င္ျဖစ္ပါ၏။

ေကာင္းေသာေလာကဓံတရားမ်ားသည္ လူသား၏ စိတ္အစဥ္တြင္ ျဖစ္ထြန္း
သည့္ ေမတၲာ၊ ေစတနာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာတရားမ်ား၏ ထုုထည္ပမာဏႏွင့္
ေလ်ာ္ညီထုိက္တန္စြာ ခံစားရသည့္ အက်ိဳးရလဒ္ျဖစ္ပါ၏။ ယင္းသည္ တရား
မွ်တေသာ ကမၼနိယာမျဖစ္ပါ၏။ ဤကမၼနိယာမကုိ ကေျပာင္းကျပန္
ေတာ္လွန္ႏုိင္ေသာ တန္ခုိးဣဒိၶပါဒ္ရွင္ဟူ၍ ဤကမၻာ၌မရွိ။

ရက္ရာဇာ ျပႆဒါး ၀ါရမိတၲဳတုိ႔က စြမ္းႏုိင္ေသာအရာလည္း မဟုတ္။
ကိေလသာတန္းလန္း ၊ အာသေ၀ါတရားမ်ား ေထြးလုံးရစ္ပတ္ေနေသာျဗဟၼဏ
ပုဏၰားတုိ႔၏ "ရက္ရာဇာ" "ျပႆဒါး"ဟူေသာ အယူသည္ ကမၼနိယာမႏွင့္
ဆန္႔က်င္ျခားနားေသာ အယူမွား ၊ အစြဲမွားသာျဖစ္ပါ၏။
ယင္းရက္ရာဇာ၊ ျပႆဒါး အယူမွား အစြဲမွားတြင္ သက္၀င္ယုံၾကည္ေနသူမ်ား
အေနျဖင့္ အမွားကုိျပင္ ႏိုင္ေစရန္ ေစတနာျဖင့္ ေအာက္ပါ စာပုိဒ္ကုိ
လက္ေဆာင္ပါးအပ္ပါသည္။

အမွားအမွန္ကုိ တိက်စြာ သိရန္ခဲယဥ္း၏။
အမွားအမွန္ကုိ စိစစ္ခဲ၏။
အမွားအမွန္ကုိ ေ၀ဖန္ခြဲျခား၍ ေျပာခဲ၏။
အမွားကုိ ပယ္၍ အမွန္ကိုျပဳလုပ္ခဲ၏။
ထုိခဲယဥ္းျခင္းေလးမ်ိဳးတုိ႔ကမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အထူးအားထုတ္သင့္၏}}
( အရွင္ေသ႒ိလာဘိ၀ံသ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး )

Happyvalley ေရးသားေသာ Myanmar cupid မွေကာက္ႏုတ္တင္ၿပထားပါသည္။

Read More!

  © Blogger template 'Fly Away' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP